Páteční kázání 6. 3. 2020 (13. radžab 1441 h)

 Dr. Usama al-Deiri

Mešita v Praze

Instrukce islámu k prevenci před nemocemi a epidemiemi

Chvála Alláhu. Jen Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Islám je náboženstvím Všemohoucího Alláha, ve kterém jsou zakotveny instrukce a ustanovení týkající se života člověka, co se týče věcí fyzických i mentálních, aby lidstvo pokračovalo a uctívalo Alláha. Všemohoucí Alláh praví: „A džiny a lidi jsem jedině proto stvořil, aby Mne uctívali.“ (51:56) Určil nám cestu, kterou se máme v životě vydat, aby byly chráněné naše duše, majetek i čest. Ochrana duše je jedním z cílů stanovených islámem a jedna z pěti nezbytností. Všichni chápeme, že zdraví je darem od Všemohoucího Alláha a člověk nepozná jeho cenu, dokud neonemocní. Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Jsou dvě požehnání, u kterých mnozí utrpí ztrátu: zdraví a volný čas.“ (podle Al-Buchárího) Proto islám stanoví soubor instrukcí a doporučení hodných následování, která mají udržovat společnost zdravou a v dobré

kondici. K těm nejdůležitějším patří:

Připomínat si, že nemoci a epidemie jsou osudem daným Všemohoucím Alláhem, aby lidi zkoušel, jestli jsou trpěliví a jak hluboké je jejich přesvědčení. Každý muslim se má chránit před nemocemi a škodou, co nejvíce může. Všemohoucí Alláh praví: „Alláh ukládá duši jen to, co je pro ni možné…“ (2:286) K preventivním opatřením, která přikazuje islám, patří také materiální zajištění jako prevence před nemocí, než se rozšíří ve společnosti. Islám nabádá k péči o čistotu a rituální čistotu, aby byl člověk čistý, aby se držel dál od všeho, co by mohlo přenášet nemoci. Všemohoucí Alláh praví: „A Alláh věru miluje ty, kdož se kají, a miluje ty, kdož se očišťují!“ (2:222)

Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) spojoval čistotu člověka se sílou víry. Řekl (salla lláhu ʻalajhi wa sallam): „Čistota je půl víry.“ (podle Muslima) Když Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) kýchal, dával si ruku nebo svůj oděv před ústa a kýchnutí nebylo tak hlasité nebo nebylo slyšet. (podle Abú Dáwúda) Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) také přikazoval, aby byl oděv udržován v čistotě, taktéž nádobí na jídlo a pití, a aby bylo chráněno před znečištěním, které vede k přenosu infekčních nemocí a epidemiím. Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Zakrývejte (kuchyňské) nádoby, zavírejte dveře a zhášejte lampy.“ (podle Muslima) Když Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) uviděl jednoho rozcuchaného muže, řekl: „Copak nenašel nic, čím by upravil své vlasy?“ Pak uviděl člověka, který měl špinavé šaty a řekl: „Neměl snad vodu, aby si vypral šaty?“ (podle Abú Dáwúda)

K dalším islámským opatřením a instrukcím jak čelit epidemiím patří zákaz vstupu nemocnému mezi zdravé. Kdo ví, že je nemocný a mohl by ostatní nakazit, nemá chodit mezi lidi, aniž by podnikl preventivní opatření, která zamezí tomu, aby druhé nenakazil, protože by tím škodil celé společnosti, což je podle islámu zakázáno. Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Nemá se škodit, ani škodu oplácet.“ (podle Ibn Mádži) Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Nemocné kusy (dobytka) by neměly být míchány se zdravými.“ (všichni se na něm shodují)

Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) také přikázal, aby zdraví jedinci nechodili k těm, kdo mají nějaké infekční onemocnění, aby tak nešířili chorobu ve společnosti. Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Uteč před malomocným jako před lvem.“ (podle imáma Ahmada) Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) stanovil pravidla karantény, jak ji známe dnes, kdy jsou nemocní s infekčním onemocněním izolováni od zdravých, je o ně pečováno tak, aby se uzdravili – s dovolením Všemohoucího Alláha – a vrátili se zdraví do společnosti. Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl o moru: „Když uslyšíte, že se někde vyskytuje, nikdy tam nechoďte, a když jste na místě, kde se vyskytuje, neodcházejte z toho místa, abyste před ním unikli.“

Služebníci Alláhovi,

vězte, že pro uzdravení z nemoci je třeba léku a každá nemoc má svůj lék. A když tento lék zacílí na nemoc, člověk se uzdraví se svolením Všemohoucího Alláha. Není správné nevzít si lék a tvrdit, že se spoléháme na Všemohoucího Alláha, neboť Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Berte si léky, služebníci Alláhovi.“

Je povinností nás všech bojovat proti účelovým nepodloženým zprávám, když se rozšíří epidemie nebo nemoci ve společnosti, protože jsou nebezpečné pro jedince i společnost. Za této situace není toto nebezpečí o nic menší než jejich šíření v době bojů. My v České republice navzájem spolupracujeme, spojuje nás lidskost, a musíme tedy prosit Všemohoucího Alláha, aby chránil tuto zemi i všechny ostatní země před nemocemi a epidemiemi, a abychom byli poslušni v každé době a každém okamžiku.

Ó Alláhu, ochraňuj nás před vším zlem, Pane všech světů, ochraňuj tuto zemi před nemocemi a epidemiemi i všechny země, ve kterých žijí muslimové.