Páteční kázání 17. 7. 2020 (26. dzul qaidá 1441 H)                                                           

Dr. Osamah al-Diri

Mešita v Praze

„… a nehádejte se, abyste neztratili odvahu a neodvrátil se od vás vítr příznivý!“

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili! Bojte se Alláha bázní pravou, jež Mu přísluší, a neumírejte jinak, než když jste se do vůle Jeho odevzdali!.“

Islám přišel k uskutečnění vznešených cílů, z nichž nejdůležitější jsou dva mocné základy, na kterých Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) postavil pilíře islámské obce. Prvním základem je prohlášení víry v jedinost Alláha. Sjednotil lid pod prohlášením, že není boha kromě Alláha a Mohamed je Jeho Prorok. Odmítl jejich uctívání model a idolů. Druhým základem je jednota slova. Učinil z věřících bratry, sjednotil jejich řady i slova, neboť jednota muslimů a tajemství jejich úspěchu spočívá v jejich jednotě, pospolitosti a následování Mocného a Vznešeného Alláha. Všemohoucí Alláh přikázal muslimům, aby spolupracovali ve zbožnosti a bohabojnosti, aby se navzájem podporovali. Odmítl spory, aby bylo toto společenství mocným vůdcem schopným šířit své poselství, poselství tolerance, spolupráce, správného vedení a milosrdenství po celém světě. Všemohoucí Alláh praví: „Přidržujte se pevně provazu Alláhova všichni a nerozdělujte se!“ (3:103) A dále praví: „Hle, tato vaše obec je obcí jedinou a Já Pánem jsem vaším, uctívejte Mne tedy!“ (21:92) Muslimská komunita v Evropě i islámských zemích se musí držet Alláhovy Knihy, následovat správné vedení Proroka (salla lláhu ʻalejhi wa sallam). Musí zanechat sporů, nebýt rozdělení, neboť to narušuje jejich řady, snižuje jejich vážnost, zmenšuje jejich cenu mezi národy.

Spory mezi lidmi vedou k rozdělení společnosti a zničení její civilizace. Všemohoucí Alláh praví: „… a nehádejte se, abyste neztratili odvahu a neodvrátil se od vás vítr příznivý!“ (8:46) Rozdrobená společnost je slabá společnost, neschopná produkce nebo řízení kormidla civilizace, je stále zaneprázdněná svými vnitřními i vnějšími problémy. Alláh zahrnul tuto společnost svou přízní tím, že ji sjednotil po té, co byla nejednotná, sjednotil ji po té, co ji ovládly spory, vzájemně lidi sblížil. Všemohoucí Alláh praví: „Pomněte dobrodiní Alláhova k vám, když byli jste nepřáteli a On opět sblížil srdce vaše a stali jste se – díky milosti Jeho – bratry; a byli jste již na okraji propasti ohnivé a On vás před ní spasil. A takto vám Alláh objasňuje Svá znamení – snad budete správně vedeni.“ (3:103)

Omar ibn al-Chattáb (radhia lláhu anhu) vyprávěl, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Musíte jednat společně. Mějte se na pozoru před rozštěpením. Ďábel je s tím, kdo je sám. Ale od dvou se drží dál. Kdo chce mít to nejlepší místo v Ráji, nechť se drží společnosti.“ (at-Tirmízí) Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) přirovnal věřící ke konstrukci, kde jedna součást drží druhou, což potvrzuje, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) dbal na prohlubování jednoty společnosti věřících. Al-Buchárí a Muslim tradovali podle Abú Músá al-Ašaarího (radhia lláhu anhu), který vyprávěl, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Věřící je k druhému věřícímu jako stavba, jejíž součásti podporují jedna druhou.“ (všichni se na něm shodují) Podobně také řekl (salla lláhu ʻalejhi wa sallam): „Věřící se k sobě chovají přátelsky, soucítí spolu a jsou soucitní. Jsou jako jedno tělo. Onemocní-li jedna jeho část, onemocní celé tělo. Zachvátí ho nespavost a horečka.“ (Muslim) Abú Dáwúd traduje podle Abú Zarra (radhia lláhu anhu), že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Kdo se vzdálí od společnosti jen o píď, sundá ohlávku islámu ze svého krku.“ (podle Abú Dáwúda) Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Společnost více lidí je jako Alláhův provaz, kterého se držte pevně.“ To vše dokládá, že tato společnost je jednou jednotkou, má jednoho Proroka (salla lláhu ʻalejhi wa sallam), jednu Knihu, historii, poslání, jazyk, kulturu a má společný osud.

Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) založil stát v Medině teprve po té, když sbratřil muhádžiry s ansáry, sblížil kmen Aus a Chazradž, aby se všichni vydali pod jedním praporem. Přidržujte se tedy pevně provazu Alláhova všichni a nerozdělujte se. Zanechte na světě poselství tolerance a vzájemné náklonnosti. Přineste lidstvu zásady svobody, spravedlnosti a rovnosti. Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) nechtěl, aby byla tato jednota mezi muslimy a jejich bratrství něčím zasaženo. Proto se Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) rozzlobil, když slyšel výzvy k době předislámské mezi Ausovci a Chazradžovci. Shromáždil (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) je na jednom místě a důrazně se jich zeptal: „K čemu je volání doby předislámské? Nechte ji být, je odporná.“ (všichni se na něm shodují)

Nyní vidíme důležitost jednoty mezi muslimy.

Ó Alláhu, sbliž muslimy v této zemi i ve všech ostatních.