Sváteční kázání 31. 7. 2020 (10. dhú l hidždža 1441 H)                                                  

  šejch Usama al-Diri     

Mešita v Praze

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. Vy, kteří jste uvěřili ! Bojte se Boha bázní pravou, jež Mu přísluší, a neumírejte jinak, než když jste se do vůle Jeho odevzdali!

Alláhu akbar, Alláhu akbar, lá iláha illalláh, Alláhu akbar, Alláhu akbar, wa lilláhi al-hamd.

Služebníci Alláhovi, dnes je náš svátek, radujte se z něj tedy, ukažte svou radost, buďte propojení v lásce a náklonnosti, i když je dnes obtížné podat jeden druhému ruku kvůli epidemii koronaviru, nemůžeme jeden druhého obejmout. Musíme si vystačit s pozdravem pohledem, být obezřetní, ale to nám nebrání setkat se s našimi milými, s bratry a sestrami ve víře, s přáteli, přivítat se s nimi a popřát jim, usmát se s láskou, vstřícností, i když si nepodáme ruce, setkají se naše srdce.

Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Nevejdete do Ráje, dokud neuvěříte. Neuvěříte, dokud se nebudete navzájem milovat. Nejprve vám poradím něco, čím dosáhnete vzájemné náklonnosti, pokud to budete dělat – zdravte se mezi sebou.“

Bratři a sestry, kontaktujte rychle druhé, omluvte se, přijměte omluvu, dnešek je svátkem radosti a štěstí, není možné, aby v něm vládla zášť a nenávist. Má v něm zavládnout laskavost vůči rodičům, dobré vztahy s příbuznými, pěkné chování k sousedům. Zapomeňme na to, co bylo, napravme, co se pokazilo, nikdo neví, kdy navždy odejde. „A vzdát se toho je blíže k bohabojnosti. A nezapomínejte si vzájemně prokazovat velkomyslnost, vždyť Alláh jasně vidí vše, co děláte!“ (2:237) Největší pozornost si zasluhují členové vaší rodiny. Buďte tím, kdo je nejvíce miluje a kdo je jim nejbližší. Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Nejlepší z vás je ten, kdo se nejlépe chová ke své rodině. A já jsem z vás nejlepší v chování ke své rodině.“ (

Nejlepší věcí, kterou dnes můžete udělat je obětování. Je to sunna a někteří učenci říkají, že je to povinností pro každého, kdo je toho schopen. Je to obětina pro Alláha, Mocného a Vznešeného, jenž praví: „K Alláhovi nedospěje ani maso jejich, ani krev jejich, ale dospěje k Němu bohabojnost vaše.“ (22:37) Správný čas pro obětování je po sváteční modlitbě až do konce posledního svátečního dne. Ve čtyřech případech není obětina přijatelná. Tyto čtyři případy zmínil Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam): „Tyto čtyři nejsou přijatelné: když má zvíře zřetelné špatné jedno oko, když je zvíře zřetelně chromé, když je zřetelně nemocné, staré zvíře, které nemá žádný morek.“ (

Ten, kdo dnes obětuje, tak podle tradice jako první své jídlo bude jíst z této obětiny. Podle tradice sní třetinu a zbytek rozdá.

Radujte se ze svého svátku tak, jak vám to bylo povoleno. Připomínejte si Alláha během těchto dní co nejvíce. Jsou to dny jídla a pití a připomínání si Alláha, Mocného, Vznešeného. Buďte bohabojní a uspějete. Chovejte se dobře, Alláh má rád ty, kdo se dobře chovají.

Blahopřeji vám všem k svátku. Nechť Alláh přijme vaše činy. Přeji vám vše nejlepší po celý rok.