Páteční kázání 28. 8. 2020 (9. muharram 1442 H)                                                           

Dr. Usama al-Deiri

Mešita v Praze

Přednosti měsíce muharramu

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Všemohoucí Alláh – chvála Mu – stanovil různá období v roce pro konání dobrého, kdy věřící posiluje svou víru, neposlušný se kaje. Šťastným je ten, kdo využije tento požehnaný čas. K těmto obdobím patří měsíc muharram, který přichází v těchto dnech. Je to jeden z posvátných měsíců, o kterých se zmiňuje Mocný a Vznešený Alláh: „Zajisté počet měsíců u Alláha je dvanáct měsíců, stanovený v Knize Alláhově v den, kdy stvořil nebesa a zemi. A z nich jsou čtyři měsíce posvátné – a to je náboženství neměnitelné. Proto si v nich nečiňte vzájemně zlé…“ (9:36)Rok byl rozdělen těmito měsíci, jak tradoval Abú Bakr (rAa) slova Proroka (salla lláhu ʻalejhi wa sallam): „Čas byl rozdělen tak, jak tomu bylo původně, když Alláh stvořil nebesa a zemi. Rok je rozdělen na dvanáct měsíců, z nichž čtyři jsou posvátné: tři jdou za sebou: dhú al-qaada, dhú al-hidždža a muharram a čtvrtým je radžab, pojmenovaný po kmeni Mudar, který je mezi měsícem džumádá a šaabánem.“ Někteří učenci tvrdí, že nejlepším z posvátných měsíců je muharram.  Al-Hassan Al-Basrí řekl: „Alláh začíná a končí rok posvátným měsícem. Po ramadánu je pro Alláha nejmilejším měsícem muharram.“

V měsíci muharramu zachránil Alláh Mojžíše a lid izraelský před faraonem a jeho lidem. Ibn Abbás (radhia lláhu anhu) vyprávěl, že když přišel Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) do Medíny a viděl, jak se židé postí v den ašúrá, zeptal se: ‚Co je to?‘ Odpověděli: ‚To je dobrý den. V tento den zachránil Alláh Izraelity před jejich nepřítelem a Mojžíš se v tento den začal z vděčnosti postit.‘ Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: ‚Máme větší nárok na Mojžíše než vy.‘ A začal se v tento den postit a přikázal, aby byl v tento den dodržován půst.

Prorokův (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) půst v tento den nebyl, aby potvrdil to, co řekli židé. Postil se v tento den s Qurajšovci ještě před svým posláním, což potvrzuje hadís podle Áiši (radhia lláhu anha), která řekla: „Qurajšovci se postili v den ašúrá ještě v době před islámem. Posel Alláhův (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) se v tento den postil. Když odešel do Medíny, postil se ho a přikázal, aby byl v tento den dodržován půst. Když přikázal dodržování půstu v ramadánu, řekl, že se v den ašúrá může postit, kdo chce, a kdo nechce, nemusí.“ O půstu v měsíci muharramu Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Nejlepším půstem po půstu v ramadánu je půst v měsíci muharramu. Nejlepší modlitbou po povinné modlitbě je modlitba v noci.“ V tomto hadísu je jasně řečeno, že muharram je nejlepším měsícem k dodržování dobrovolného půstu. Al-Qurtubí řekl: „Půst v měsíci muharramu je nejlepší, protože je to začátek nového roku. Nejlepším činem na zahájení nového roku je půst.“

Na základě tohoto hadísu je půst nejlepším činem, který může muslim vykonat v měsíci muharramu. Každý muslim musí v tomto měsíci co nejvíce vykonávat dobrovolný půst, abychom si připomněli, že půst je dobrý a náleží za něj velká odměna od Mocného a Vznešeného Alláha. Sahl (radhia lláhu anhu) vyprávěl, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „V Ráji je brána, které se říká Rajján. Touto branou procházejí v Soudný den ti, kdo se postili, a nikdo jiný. Ozve se: ‚Kde jsou postící se lidé?!‘ A neprojde jí nikdo jiný než oni. Jakmile vejdou, brána je uzavřena a nikdo do ní nevstoupí.“

Abú Saíd al-Hudharí (rAa) vyprávěl, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Když se člověk postí pro Alláha, Alláh ho za tento den odmění tím, že ho odvrátí od Ohně pekelného na sedmdesát let.“

Abú Umáma al-Báhilí (radhia lláhu anhu) vyprávěl, že požádal Proroka (salla lláhu ʻalejhi wa sallam), aby mu přikázal něco, co mu bude ku prospěchu u Alláha. Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Posti se. Půstu se nic nevyrovná.“

O tom, proč je dobré se postit právě v den ašúrá, vypráví Abú Qatáda al-Ansárí (radhia lláhu anhu). Podle něho se Proroka (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) zeptali na půst v den ašúrá a on jim řekl: „Odčiníte tím hříchy za celý předcházející rok.“ Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) dodržoval půst v den ašúrá a vedl svůj lid k tomu, aby se v tento požehnaný den postili, aby získali odpuštění od Alláha. Dokládá to mnoho hadísů. Například Rubajji‘ bin Muawwiz vyprávěla, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) za úsvitu v den ašúrá poslal vesnicím ansárů toto poselství: „Kdo ráno vstane a nasnídá se, nechť takto dokončí svůj den. Kdo vstane, aniž by se nasnídal, nechť dokončí svůj den s půstem.“ Řekla, že od té doby se v tento den postili a vedli i své děti k tomu, aby se postili. Vyráběli pro děti hračky z vlny, aby se zabavily, než budou moci přerušit půst.

Také my musíme vést své děti k tomu, aby konaly dobré skutky, učit je, aby od malička následovaly Prorokovu tradici (salla lláhu ʻalejhi wa sallam). Proto je musíme učit, jak je dobré postit se v ramadánu v muharramu i v jiných obdobích. Měli bychom je v půstu podporovat tím, že jim dáme nějaké dárky nebo malou finanční odměnu. Připomeňme si známé moudro, že co se v mládí naučíš, to zůstane pevně vryté. Dobrá výchova od dětství má velký vliv na život člověka. Ibn Abbás (radhia lláhu anhu) vyprávěl, že nikdy neviděl Proroka (salla lláhu ʻalejhi wa sallam), že by upřednostňoval některý den půstu kromě dne ašúrá a tohoto měsíce, tj. měsíce ramadánu.

Podívejte, jakého nesmírného dobra se nám dostává od našeho Pána. Využijte této požehnané příležitosti, která se možná nebude nikdy opakovat. Naše životy jsou v rukou Alláhových. Pojměte dobrý úmysl již nyní, že budete více dodržovat půst v měsíci muharramu a zejména v den ašúrá. Nenechte si tento den ujít, aniž byste se postili. Jak vidíme, má u Alláha velký význam. Každý muslim by měl tento den využít k tomu, aby se postil s upřímnou oddaností Alláhovi Jedinému, aby mu Alláh odpustil hříchy za předcházející rok.

Ó Alláhu, dopřej nám dobra na tomto i na Onom světě a chraň nás před muky pekelnými.

Ó Alláhu, ochraňuj muslimy, ať jsou kdekoli, a nechť tato i všechny ostatní země zůstanou v bezpečí a bezpečné.