Páteční kázání 11. 9. 2020 (23. muharram 1442 H)                                                            

Dr. Usama al-Deiri  

Mešita v Praze

Díky slovu „čti“ jsme byli povýšeni na vyšší úroveň

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Arabové byli v temnotách nevědomosti a Alláh – chvála Mu – poslal našeho Proroka Muhammada (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) pocházejícího z jejich řad, aby je vedl správnou cestou a vyvedl je z temnot nevědomosti ke světlu vědění. Všemohoucí Alláh praví: „A nyní přišel k vám již posel z vašich řad vzešlý…“ (9:128) Z milosrdenství Všemohoucího Alláha k člověku a lidstvu se stal verš „Přednášej ve jménu Pána svého, který stvořil…“ (96:1) prvním veršem Vznešeného Koránu, který byl seslán a který nese světové poselství vyzývající k recitaci a přijetí této Knihy s vědomím významného postavení, které má v islámu. Díky vědění, se člověk dostává na vyšší úroveň, stoupá u Všemohoucího Alláha i u lidí. Vznešený a Mocný Alláh praví: „A Alláh pak povýší ty z vás, kdož uvěřili, a ty, jimž dostalo se vědění, na stupně různé.“ (58:11) A jak by nebylo vědění na této úrovni, když je to světlo, kterým je osvícen služebník Alláhův, podle něj ho jeho Mocný a Vznešený Pán pozná a pozná, jak Ho uctívá – chvála Mu: „Věz, že není boha kromě Alláha.“ Je to cesta k uspokojení Alláha a cesta do Ráje. Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Kdo jde cestou vědění, tomu Alláh usnadní cestu do Ráje.“ Všemohoucí Alláh – chvála Mu – uctil islámský národ tím, že je Vznešený Korán věčným zázrakem až do Soudného dne. Slovo Korán je odvozeno od slova čtení/recitace a tímto slovem Všemohoucí Alláh zvýšil hodnotu tohoto lidu, očistil jejich srdce, otevřel jim mysl, přenesl ji z temnot nevědomosti ke světlu vědění. Prvním slovem, které bylo Prorokovi (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) sesláno, bylo „čti!, které se stalo klíčem otvírajícím mysl i srdce k vybudování národa založeného na zkoumání se světlem vědění a prozřetelnosti. Jediné, co Všemohoucí Alláh Svému Prorokovi (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) přikázal, aby více vyžadoval, bylo vědění a znalosti. Všemohoucí Alláh praví: „Pane můj, rozmnož mé vědění!“ (20:114) Náš lid je stále schopen následovat jeho život (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) a děkujeme Všemohoucímu Alláhovi za to, že se nám stále dostává Jeho požehnání, že byly otevřeny brány vzdělávacích zařízení v této požehnané zemi a ve většině míst na světě, školy uvítaly své žáky a brzy tak učiní vysoké školy, aby v nich získali vědění a znalosti a umožnil se tím vzestup a rozkvět země. Toto je jedno z největších požehnání, které si zasluhuje náš vděk, a musíme ho chránit před šířením nemoci a epidemie.

Čtením a učením se je člověk povznesen a stoupá jeho hodnota, zvyšuje se jeho status. Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Modlitbu by měl vést ten, kdo je nejzdatnější v recitaci Koránu.“ Tento hadís odkazuje na to, že čtení a vzdělávání se činí člověka způsobilým k interakci ve společnosti. Čtením se národ připravuje a ujímá se své kulturní role mezi jednotlivými společnostmi.

Služebníci Alláhovi, člověk by neměl polevovat ve čtení a vzdělávání se bez ohledu na věk či množství práce. Měl by naopak vynakládat více úsilí. Měl by denně číst tolik ze Vznešeného Koránu, kolik zvládne, aby nebyl u Alláha zapsán jako ten, kdo opustil Korán. Všemohoucí Alláh praví: „Přednášejte tedy z Koránu to, co je pro vás snadné…“ (73:20) Také by měl číst knihy, které jsou užitečné. Kniha je věrným přítelem, který nenudí, je studnicí moudrosti.

Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) a jeho druhové jsou nám dobrým příkladem. Prorokovi (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) byl seslán Korán, když mu bylo čtyřicet let. Někteří jeho druhové začali číst a vzdělávat se až v pokročilém věku, což jim však nezabránilo v dalším a dalším učení hlavně proto, že toto čtení nese na tomto i na onom světě své ovoce. Na tomto světě člověk získává odměnu tím, že se přibližuje Všemohoucímu Alláhovi, chvála Mu. Vznešený verš, který začíná slovem „čti“, končí slovy Všemohoucího: „poklekni a přibliž se“. Na Onom světě dosáhne člověk takového postavení u svého Pána podle toho, ke kterému verši při čtení došel. Jak k tomuto řekl Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam): „Tomu, kdo čte Korán, se říká, aby četl, neboť tím získává vyšší postavení, aby recitoval tak, jak recitoval na tomto světě, neboť jeho postavení bude podle toho, ke kterému verši při čtení došel.“ V tomto hadísu je odkaz od Proroka (salla lláhu ʻalajhi wa sallam), že díky čtení člověk dosahuje vyššího postavení, čtením Koránu dosahuje vyššího postavení na Onom světě, dosahuje vyšší úrovně čtením o vědách a vědění, aby se pozvedla úroveň společnosti na tomto světě, a tímto čtením si připomíná úmysl uctívat Všemohoucího Alláha.