Páteční kázání 18. 12. 2020 (3, džumádá I. 1442 H)                                                           

Dr. Usama al-Diri   

Mešita v Praze

Přednosti Alláhova proroka Ísy (Ježíše), mír s ním

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Proroci a poslové jsou vůdci světa lidí, právě je si Alláh vybral mezi lidmi, svěřil jim Svá božská slova a učinil je svými zástupci na Zemi, chvála Mu, Všemohoucímu, aby šířili jeho poselství lidu, aby je sjednocovalo jedno přesvědčení a jedno vyzývání k následování.

Náš prorok Ísá, mír s ním, se narodil před více než dvěma tisíci lety na území Palestiny… „A zastihly ji bolesti poblíže kmene datle palmové…“ Kdo sleduje život proroka Ísy, syna Mariina, Spasitele, Ježíše, ducha Alláhova a Jeho Slovo v Koránu a sunně, zjevuje se před ním věrný obraz jeho života – mír s ním – od narození až do smrti, jak byly jednotlivé etapy jeho života poskládány jako nitky spojující minulost, přítomnost a budoucnost.

Pro nás jako muslimy je povinností seznámit se s naším prorokem Ísou, mír s ním, a s jeho vyznáním, se kterým byl poslán, aby vyzýval svůj lid k následování, neboť my věříme v něj i v jeho poselství. Je povinností muslima, aby se seznámil se Spasitelem Ísou, mír s ním, prostřednictvím Vznešeného Koránu a Prorokovy sunny. Víra v posly – nechť jim Alláh žehná – a Ísá, mír s ním, je jedním z nejpřednějších poslů. „On vám uzákonil jako náboženství to, co kdysi uložil Noemu – a to, co jsme vnukli tobě a co jsme uložili Abrahamovi, Mojžíšovi a Ježíšovi: ‚Dodržujte náboženské úkony a nerozštěpujte se ohledně nich!‘“

Náš prorok Ísá, duch Alláhův a Jeho Slovo, je světovým veršem, který v sobě skrývá zjevné verše, významy a projevy a skryté dary moudrosti zamýšlené Všemohoucím Alláhem, chvála Mu. Ísá je u Alláha přirovnáván k Adamovi, nemá dům, kde by přebýval, nejí jídlo, kterého by se dotkl oheň. Jeho matkou je Marie Spravedlivá, která s ním přišla ke svému lidu, nesouc jej, když přislíbila půst místo slov.

Při noční cestě Posla lidstva, Muhammada – nechť mu Alláh žehná a dá mír – z Jeruzaléma na nebesa mu kousek před tímto městem archanděl Gabriel řekl, aby se pomodlil dvě rak’y. Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) se zeptal, co tam je. Archanděl Gabriel odpověděl, že je tam Betlém, kde se narodil Ísá, sny Mariin. Prorok Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) ho viděl jednou v noci ve snu, jak obchází Kaabu, a při své noční cestě se s ním několikrát setkal. Prorok Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) ho popsal jako muže střední postavy, bílé pleti, trochu snědého, s krásnými lesklými černými vlasy.

Jedním ze zázraků, které konal náš prorok, duch Alláhův, Ísá, mír s ním, bylo to, že křísil mrtvé, když vešel do hrobky, kterou zahalila smrt a nebylo v ní slyšet ani hlásku, ani hlesu, a provolal k mrtvým ve jménu Alláha a vycházeli z ní živí. Když přišel k nemocným leprou, hrbáčům, slepým, neduživým a nemocným, dotkl se jich svou čistou rukou a uzdravil je. Proto řekl Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam): „Syn Mariin je mým zástupcem pro můj lid.“

Kdo se podívá na detaily ze života proroka Ježíše, mír s ním, a jeho roli spojenou s mírem a souzněním, zjistí, že je většinou spojena s Jeruzalémem a Blízkým východem. Zachovalo se mnoho zpráv a hadísů Proroka Muhammada (salla lláhu ʻalajhi wa sallam), ve kterých se hovoří o Ježíšovi a jeho vznešené morálce, aby nám ukázaly význam spojení tohoto lidu s Prorokem Ísou, mír s ním, s tímto upřímným duchem, zvláštním slovem, které očistil Alláh a učinil ho znamením tohoto bytí. Prorok Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Jak by mohl zhynout lid, na jehož počátku jsem já a na jehož konci je Ísá.“

Vidíme, že síla vztahu mezi těmito dvěma bratry ve víře, poselství a lidství, Ísou, poslem míru a souznění, a Muhammadem, poslem lidství a bezpečí, se ukazuje taková, jak je to popsáno v tradici, že vedle hrobu Proroka Muhammada (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) a jeho druhů Abú Bakra a Umara (radhia lláhu anhum) je ještě čtvrtý hrob. Naproti hrobu Proroka se postaví prorok Ísá, mír s ním, jako muslim a pozdraví: „Mír s tebou, Posle Alláhův, Muhammade.“ Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) mu odpoví: „Mír s tebou bratře Ježíši.“ A v ten okamžik zemře a je pohřben v Medíně vedle Proroka Muhammada (salla lláhu ʻalajhi wa sallam).

Nechť nás všechny Alláh učiní Jeho stoupenci a stoupenci Jeho proroků – nechť jim Alláh žehná a dá mír.