Páteční kázání 1. 1. 2021 (17. džumádá I. 1442 H)                                                              

Dr. Usama al-Diri  

Mešita v Praze

Ponaučení se z plynutí dní a roků

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Léta, roky, dny a hodiny plynou, až člověk odejde z tohoto světa na Onen svět. Rozumný člověk se ponaučí z plynutí dní a roků, protože ví, že život na tomto světě se skládá jen ze tří chvil: chvíle, která uplynula s naším věkem, chvíle, kterou prožíváme právě teď, a chvíle, o které nevíme, jestli ji poznáme či ne. Vezměme si tedy z plynutí těchto chvil ponaučení. Věřící je člověk, který zpytuje své svědomí. Ohlíží se, jakými směry se ubíral jeho život, jak uplynul jeho čas, mezi nocí a dnem, které se střídají bez ustání, mezi svítáním a západem Slunce: „A Alláh působí střídání noci a dne – a věru je v tom poučení pro lid prozíravý.“ (24:44) Člověk se raduje z toho, jak dny plynou, a rok se sejde s rokem. Čeká, až skončí jedna etapa jeho života a začne druhá, aniž si uvědomí, že s každým dnem se krátí i jeho život na tomto světě. Kolik z našich přátel bylo včera s námi, měli naděje a plány a dnes jsou v hrobě. Všemohoucí Alláh praví: „A vezměte si z toho poučení, vy, kdož nadáni jste prozíravostí!“ (59:2)

Naděje v trvání života je překážkou pro konání zbožných činů, přináší zlo, pokušení a hříchy, rozumný člověk zpytuje své svědomí a koná tak, aby z toho měl užitek po smrti. K tomu, kdo se obává toho, co bylo předurčeno, se přiblíží to, co je vzdálené. Čím více doufá, tím hůře koná. Kdo čeká na další a další dny, je jako cestovatel, který překonává vzdálenosti, pouště, a i když se blíží k uskutečnění svých životních tužeb a snů, vzdaluje se od svých milovaných spolu s tím, jak se krátí jeho život.

Hasan al-Basrí – nechť je k němu Alláh milosrdný – řekl: „Člověče, jsi jako ty dny. S každým dnem se ztratí i část tebe. Kdo zpytuje své svědomí, bude z toho mít užitek. Kdo nedbá, bude škodný. Kdo zvažuje následky, zvítězí. Kdo uposlechne své tužby, zbloudí.“

Není pochyby o tom, že neustálé odkládání nějaké činnosti je chronickou nemocí, která maže dny a roky, které odchází jako něco drahého, jehož hodnotu poznáme teprve tehdy, kdo o něj přijdeme. Pospěšme tedy a konejme zbožné skutky a to zejména v této době, která je plná pokušení. Nechť nás Všemohoucí Alláh ochraňuje.

Tedy, je nutné, abychom si vzali ponaučení z běhu dní a roků. Všemohoucí Alláh praví: „A v příbězích jejich je věru mnoho příkladů pro ty, kdož rozumem jsou obdařeni.“ (12:111) Nechť je toto pro nás ponaučením v tomto životě, než nás zastihne smrt.

Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Rozumný člověk zpytuje své svědomí a koná tak, aby z toho měl užitek po smrti. Slabý je ten, kdo následuje svůj chtíč a tužby a doufá v to, že mu Alláh jeho přání splní.“

Al-Fadíl bin Ijád – nechť je k němu Všemohoucí Alláh milosrdný – se zeptal jakéhosi muže: „Kolik je ti let?“ Odpověděl: „Šedesát.“ Al-Fadíl bin Ijád řekl: „Už šedesát let jdeš ke svému Pánu a už jsi skoro na konci své cesty.“ Muž odpověděl: „Patříme Alláhovi a k Němu se vracíme.“ Al-Fadíl bin Ijád se ho zeptal: „Víš, co to znamená?“ Muž odpověděl: „Nevím.“ Al-Fadíl bin Ijád mu řekl: „Kdo ví, že je služebníkem Alláhovým a že se k Němu navrátí, tak ví, že je jeho stav dočasný. Kdo ví, že je jeho stav dočasný, tak ví, že má odpovědnost. Kdo ví, že má odpovědnost, má na každou otázku připravenou odpověď.“ Muž řekl: „A co s tím?“ Al-Fadíl bin Ijád odpověděl: „To je jednoduché. Konej dobře v čase, který ti zbývá,

a bude ti odpuštěno to minulé. Pokud se zachováš špatně v čase, který ti zbývá, budeš povolán k odpovědnosti za to minulé i za to, cos udělal v čase zbývajícím.“

Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) dal radu jednomu muži: „Využij pěti věcí, než nastane jiných pět: využij svého mládí, než zestárneš, svého zdraví než onemocníš, svého bohatství než zchudneš, svého volného času než budeš zaneprázdněn, svého života než tě zastihne smrt.“ (Sunan od an-Nisá’ího) Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Tento svět se vším, co v něm je, je prokletý kromě připomínání si Alláha a toho, co je s tím spojeno, a znalců a učenců.“ (podle at-Tirmídhího)

Ponaučení z plynutí nocí a dní nás vede k tomu, abychom začali konat zbožné skutky, abychom nic neodkládali a neměli plané naděje, neboť se může stát cokoli, může nás cokoli zaměstnat. Jsou různá pokušení, která svádí člověka ze všech stran.

Ó Alláhu, nechť zakončíme svůj život zbožnými činy.

Ó Pane, ukonči epidemii a neštěstí, které postihlo lidstvo, ochraňuj tuto zemi i všechny ostatní země světa.