Páteční kázání 8. 1. 2021 (24. džumádá I. 1442 H)                                                             

Dr. Usama al-Diri 

Mešita v Praze

Vaše morálka je vaším potenciálem

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Součástí islámu je dogma, islámské právo a morálka. Cílem uctívání je potvrzení morálky a vylepšování mravů, protože morálka je plodem víry, základem víry. Všemohoucí Alláh praví: „“Buď shovívavý, přikazuj vhodné a vyhýbej se pošetilým!“ (7, 199)

Víra nás pobízí k co nejlepší morálce a těm nejvznešenějším hodnotám a odmítání všeho, co je nepěkné, ať je to povaha či zvyky. Ibn al-Qajjim – nechť je k němu Alláh milosrdný – řekl: „Víra je morálka. Kdo vás posílí v morálce, posílí vás ve víře.“

Alláh stvořil člověka a vytvořil mu dva obrazy: obraz, který je viditelný, tedy to, jak byl vytvořen (podoba, vzhled, postava), a obraz skrytý, tedy morálka (chování a způsob jednání). Stejně jako se lidé liší vzhledem, liší se také svým vnitřním obrazem, který se projevuje jejich morálkou.

Imám al-Hákim ve sbírce hadísů al-Mustadrak říká, že Alláh odlišil lidi morálkou, stejně jako je odlišil bohatstvím. Tento svět je od Alláha pro ty, které má rád, i pro ty, které nemá, ale víru Alláh dává jen těm, které má rád. Pokud chcete zvýšit svůj potenciál u lidí, zlepšete svou morálku. Pokud chcete uvést ve známost svůj úpadek, špatná morálka vám v tom pomůže. Strom je chráněn svými listy, člověk svou morálkou.

Například Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) a jeden vůdce. Jeden z Prorokových druhů na něj chtěl zaútočit, aby mu dal za vyučenou, ale Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) to odmítl a bránil toho hrubého beduína: „Věřitel má právo promluvit.“ Tedy má právo se vyjádřit, aby vznesl požadavek na svůj nárok, i kdyby to udělal nevhodným způsobem. Zde Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) upozadil formu a dal přednost samotné věci. Upozadil formu, aby chránil právo.

Prorok si nevzal tuto věc osobně. Jako měřítko vzal hodnotu práva a ne postavení, či vznešenost člověka. Odmítl obranu, kterou navrhoval jeden z jeho druhů. Přikázal, aby muž dostal to, co mu právem náleží a ještě něco navrch. Podle Abú Hurajry (radhia lláhu anhu) se traduje, že za Prorokem (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) přišel jeden muž a požadoval od něj poplatek. Nechoval se při tom pěkně a byli u toho i druhové Proroka (salla lláhu ʻalajhi wa sallam), který však řekl: „Nechte ho. Člověk, který vznáší nějaký nárok, má právo se vyjádřit.“

Dobré mravy je to, co je nejvíce třeba, protože špatná morálka maže dobré skutky, jako když oheň spaluje dřevo. Chcete-li, přečtěte si hadís o těch, kdo jsou chudí ne majetkem, ale protože nemají žádné dobré skutky, tradovaný imámem Muslimem podle Abú Hurajry. Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Víte, kdo je člověk, který zbankrotoval?“ Odpověděli: „Je to člověk, který nemá ani dirham, ani žádný jiný majetek.“ Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Z mého lidu je to takový člověk, který v Soudný den předstoupí se všemi modlitbami, půstem, almužnou, ale také s tím, že osočil toho a toho, pomluvil toho a toho, nedal tomu a tomu, co mu právem náleží, prolil krev toho a toho, udeřil toho a toho, a tak spotřebuje své dobré skutky na to a na tomto, až mu z nich nezbyde nic, čím by odčinil své hříchy, až skončí v Pekle.“ Proto Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl:

 „Věřící svými dobrými mravy dosáhne na roveň toho, kdo se postí a v noci modlí.“ Dobrými mravy se myslí přívětivost, vykonávání toho, co je vhodné, nikomu neškodit, mluvit laskavě, nebýt zlostný a snášet příkoří.

Abú Hurajra (radhia lláhu anhu) vyprávěl, že Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) pronášel prosebné modlitby a říkal: „Ó Alláhu, utíkám se k tobě před nejednotností, pokrytectvím a špatnými mravy.“ Abú ad-Dardá‘ (radhia lláhu anhu) vyprávěl, že Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Není nic těžšího, co by mohlo být vloženo na váhy, než dobré mravy. Člověk s dobrými mravy je postaven na roveň člověka, který se postí a modlí.“ Abdulláh bin Amr (radhia lláhu anhu) tradoval podle Muáze, který žádal Proroka o radu a ten mu odpověděl: „Drž se na cestě přímé a chovej dobré mravy vůči lidem.“

Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) žádal svého Pána v prosebných modlitbách, aby ho ozdobil dobrými mravy a abych v nich vytrval těmito slovy: „Ó Alláhu, stejně jako jsi mě dobře stvořil, učiň dobrými i moje mravy!“ A říkal také: „Veď mě k těm nejlepším mravům, neboť nikdo jiný nemůže vést k nejlepším mravům než Ty! Odvrať ode mne ty špatné, neboť ty špatné ode mne můžeš odvrátit jen Ty!“ Traduje se, že Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Tyto mravy jsou od Všemohoucího Alláha. Komu přeje Alláh dobro, tomu dopřeje dobré mravy.“

Víte proč? Proto že dobré mravy chrání společnost před rozkladem, ochraňují ji před chaosem a zblouděním, protože síla společnosti je v jejích mravech. Úpadkem mravů upadá celá společnost.