Každý rozumný člověk vidí, že svět momentálně prochází náročným obdobím v historii lidstva, které vyžaduje využití všech dostupných možností k zastavení epidemie, jednání ve prospěch všech lidí obecně podle islámské právní zásady „všeobecné potřebné se stává osobně nezbytným“. Moudrá ustanovení naší víry nás nabádají k tomu, abychom se snažili najít řešení, hledat lék. Náš Prorok (nechť mu Alláh žehná a dá mu mír ) a jeho druhové nás učili, že Alláh pro každou nemoc stvořil lék. Traduje se, že Prorok (nechť mu Alláh žehná a dá mu mír) řekl: „Lečte se, neboť Mocný a Vznešený Alláh stvořil pro každou nemoc lék kromě jedné jediné nemoci a tou je stáří.“ (podle Abú Dáwúda) Všichni jsme byli svědky úsilí vynakládaného ve všech státech světa a snah jak ochránit lidstvo před touto epidemií, která zdecimovala lidstvo a zastavila běh života na zeměkouli. Je to nepochybně nevyhnutelné a uvádí se tím do praxe a aktivují záměry islámského práva podle právní zásady „Nezbytné umožňuje nedovolené“ a zásady „Je možné použít jako lék něco, co je nečisté, pokud neexistuje nic jiného“.

Některé státy a farmaceutické firmy dokázaly najít vakcínu, která se ukázala jako účinná, a začaly se množit zprávy o tom, že vakcína v některých svých složkách může obsahovat deriváty želatiny či buňky vepřového nebo alkohol. Pokud by se toto prokázalo a tato vakcína by byla ustanovena jako prostředek prevence v boji proti epidemii a k oslabení jejích následků, je tato vakcína za současné situace, která postihla lidstvo, nezbytností nebo věcí potřebnou pro celé lidstvo, i kdyby obsahovala nečisté nebo zakázané látky. Volíme tedy tak, že je povolené použít vakcíny, jejichž účinnost byla prokázána ve většině případů. Je-li do jejích složek přidán nečistý prvek, jehož projevy zcela zmizí, neboť je zcela využit a integrován do nové receptury skládající se z různých složek, tak je vakcína čistá a může být použita k léčení dle zásady nezbytnosti. Cílem islámského práva je záchrana lidské duše před zničením a smrtí. Všemohoucí Alláh praví: „A aby ten, kdo oživil jednoho, byl posuzován, jako by oživil lidstvo veškeré.“ (5:32)

Budeme-li sledovat pravidla islámského práva, zjistíme, že Všemohoucí Alláh – chvála Mu – povolil zdechlinu tomu, kdo je k tomu donucen okolnostmi, přestože v ní zůstávají všechny prvky nečistoty. Jelikož jsou všechny prvky nebo většina z nich při výrobě vakcíny z některých derivátů vepřového čisté, je povolená z hlediska prvotní nezbytnosti. Všemohoucí Alláh praví: „Alláh zakázal vám jedině zdechliny, krev, vepřové maso a to, co bylo zasvěceno někomu jinému než Alláhovi. Kdo však byl donucen jísti toto, aniž po tom toužil nebo přestupníkem byl, na to nebude hříchu, vždyť Alláh je odpouštějící, slitovný.“ (2:173)

Prorok (nechť mu Alláh žehná a dá mu mír) povolil Abdurrahmánovi bin Auf (nechť je s ním Alláh spokojen) oblečení z hedvábí, když měl vyrážku a kožní onemocnění, protože islámské právo ochraňuje tělo člověka před poškozením a zničením. Toto je považováno za jeden z nejvyšších zájmů zejména proto, že tento virus se šíří velmi rychle a je velmi nakažlivý, vyvíjí se a objevují se nové kmeny, způsobuje ekonomické škody, poškozuje mnohé a likviduje milióny. Proto je nutný rychlý zásah zdravotnictví pro záchranu lidstva před smrtí.

Zásada islámského práva říká, že jsou-li dvě špatné věci, tak se zvolí to, co představuje menší zlo. Je zřejmé, že vystavení člověka nákaze nemocí je horší než požití něčeho, co obsahuje něco zakázaného. Potřeba lidstva všeobecně být chráněn před epidemií, je nezbytností podle islámského práva. Pokud lidstvo objeví vakcínu, která nebude obsahovat nic zakázaného, je povinností muslimů si ji opatřit a používat na základě právní zásady: „Je-li něco úzké, je třeba to rozšířit, je-li to příliš široké, je třeba to zúžit.“ A dále zásady: „Je-li něco povolené, když pro to existuje omluva, přestane to být povolené, pokud tato omluva přestane existovat.“ Tato vakcína je z hlediska islámského práva považována za lék a léčbu, která je nařízená jako prevence a to zejména v případě nakažlivých onemocnění, kdy je i zdravý člověk považován za nemocného, neboť zvyšuje riziko, že se nakazí, přestože ho celá společnost potřebuje.

Prosíme Alláha Velkého, Mocného, aby ukončil tuto epidemii a neštěstí, které postihlo lidstvo, všechny obyvatele zeměkoule, a aby nás ochraňoval.

V Teplicích, 12. 1. 2021

Dr. Usáma Al-Deiri