Páteční kázání 15. 1. 2021 (2. džumádá II. 1442 H)                                                            

Dr. Usama al-Diri  

Mešita v Praze

Alláhova láska k Jeho služebníkům

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Láska Všemohoucího Alláha je nejvyšším vrcholem, o který usiluje každý věřící. Právě tato láska vnáší do srdcí klid a pomáhá v naplnění pokorné oddanosti k Všemohoucímu Alláhovi a tím zase k lásce Všemohoucího Alláha – chvála Mu – ke Svým věřícím služebníkům. Všemohoucí Alláh praví: „… které bude milovat a oni budou milovat Jeho…“ (5:34) Pokud Všemohoucí Alláh některého ze svých služebníků miluje, přiblíží ho k sobě, přikáže andělům, aby ho milovali, pak učiní, aby byl přijímán na zemi. Podle Abú Hurajry se traduje, že Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Jestliže si Alláh někoho zamiluje, zvolá Gabriel: „Alláh miluje toho a toho, tak i já ho miluji.“ Miluje ho tedy i Gabriel, který zvolá k obyvatelům nebes: „Alláh miluje toho a toho a já ho také miluji.“ A zamilují si ho i obyvatelé nebes. Pak je přijat i lidmi na zemi.“ (všichni se na něm shodují)

Alláh ze svého milosrdenství a ze Své laskavosti ke Svým služebníkům jim ukázal důkazy Své lásky k nim. Stvořil znaky, podle kterých věřící pozná míru lásky Všemohoucího Alláha k němu, aby věděl, jak moc si ho Všemohoucí Alláh cení. Proto Všemohoucí Alláh přikázal andělům, aby se poklonili Adamovi – mír s ním – na výraz úcty k němu a k jeho potomkům, kteří přijdou po něm. Všemohoucí Alláh praví: „A hle, pravil Pán tvůj andělům: „Já smrtelníka stvořím z hlíny suché, vzaté z bláta poddajného, a až jej vyrovnám a vdechnu mu něco z ducha svého, padněte na zem, před ním se klaníce!“ (15:28)

Pak si Všemohoucí Alláh zvolil Adama – mír s ním – a učinil z něj Svého náměstka na zemi a podrobil vše, co je ve vesmíru, člověku, aby mu to bylo ku pomoci za to, že je poslušen a upustil od neposlušnosti. Všemohoucí Alláh praví: „Alláh je ten, jenž stvořil nebesa a zemi a z nebe vodu seslal a z ní plodům pro obživu vaši vyrůst dal. A podrobil vám lodi, aby po moři pluly podle rozkazu Jeho, a též řeky vám podmanil; a podčinil vám slunce a měsíc, jež neúnavně obíhají, a též noc a den vám podrobil a vše, oč žádali jste Jej, vám uštědřil. A kdybyste chtěli spočítat projevy laskavosti Alláhovy, nikdy je nespočítáte, vždyť člověk je věru nespravedlivý a nevděčný.“ (14:32)

Ibn Radžab – nechť je k němu Všemohoucí Alláh milosrdný – řekl: „Koho si Alláh zamiluje, toho obdaří láskou a poslušností. Bude si Ho pilně připomínat a sloužit Mu. Tím se k Němu přiblíží.“

Alláhova láska ke Svým služebníkům je největším přáním každého muslima, tím, po čem nejvíce touží, a Alláh nás vede cestami, na kterých lze tuto lásku získat, které k ní vedou. Tyto cesty jsou pro každého služebníka snadné, pokud ve svém snažení důvěřuje Alláhovi, pustí se do toho s vervou, vynakládá veškeré své úsilí na to, aby získal Alláhovu lásku, a toho je možné dosáhnout, budou-li služebníka zdobit zbožné činy a pokud zanechá špatností. Konání dobrých skutků například je jednou z dobrých vlastností, které má Všemohoucí Alláh rád a přiblíží k Sobě každého, kdo se jí vyznačuje, a povýší jej na vyšší stupeň. Všemohoucí Alláh praví: „Konejte dobré skutky, neboť Alláh miluje ty, kdož dobré skutky konají.“ (2:195) Konání dobrých skutků má vznešené postavení, kterého dosáhne věřící trpělivostí a vytrváním s vědomím toho, že ho Všemohoucí Alláh sleduje a dosáhne postavení, když bude uctívat Alláha, jako by ho viděl, a když ho nevidíte, tak On vidí vás. Patří k tomu také bohabojnost. Všemohoucí Alláh praví: „… vždyť Alláh miluje bohabojné.“ (3:76) Bohabojnost znamená vzdorování tužbě, láska k Pánovi, vede služebníka k tomu, aby se řídil tím, co mu bylo přikázáno, a aby zanechal všeho, co bylo zakázáno. Bohabojní si vytváří mezi sebou a tím, co bylo Alláhem zakázáno, ochranu, která jim zabraňuje sklouznout k tužbám a pochybnostem. K tomu je třeba pokání a očista. Všemohoucí Alláh praví: „A Alláh věru miluje ty, kdož se kají, a miluje ty, kdož se očišťují!“ (2:222) Má rád ty, kdož se kají a spěchají s pokáním a obracejí se kajícně na Alláha a vytrvají v tom. K tomu je potřeba, aby se služebník obrnil trpělivostí. Všemohoucí Alláh praví: „A Alláh miluje vytrvalé.“ (3:146) Nejkrásnější a nejmocnější je trpělivost, která zahrnuje všechny oblasti života! Trpělivost toho, komu bylo něco přikázáno, že to bude poslušně plnit, trpělivost toho, komu bylo něco zakázáno, že se zdrží zakázaného, trpělivost s tím, co bylo předurčeno, jako katastrofy a zkoušky. Buďte trpěliví a bude vám požehnáno láskou od Alláha, Pána všech světů. Trpělivost vede ještě k další cestičce, kterou lze dosáhnou Alláhovy lásky, a tou je spoléhání se na Všemohoucího Alláha, chvála Mu, a víra a důvěra v Jeho milosrdenství. Není moci ani síly než u Alláha, jak praví Všemohoucí Alláh: „A až dospěješ k rozhodnutí, spolehni se na Alláha, neboť Alláh miluje ty, kdož na Něj se spoléhají.“ (3:159)

Další cestou jak získat Alláhovu lásku je úcta k Prorokovi (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) a chování se podle něho. Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam), který miloval svůj lid, staral se to, aby byl správně vedený a dobře se mu vedlo na tomto i na Onom světě. Proto nám Mocný a Vznešený Alláh přikázal, abychom následovali Jeho Proroka, nacházeli u něj utěšení. Díky tomu, že ho budeme následovat, získáme Alláhovu lásku jako služebníci. Všemohoucí Alláh praví: „Rci: „Milujete-li Alláha, pak mne následujte a Alláh vás za to bude milovat a odpustí vám viny vaše, vždyť Alláh je odpouštějící, slitovný.“ (3:31)

Další z věcí nezbytných pro získání Alláhovy lásky je vykonávání co nejvíce nepovinných věcí, vynasnažit se plnit, co bylo uloženo jako povinné. Kdo vykonává, co bylo uloženo jako povinnost, zachrání se před muky pekelnými, získá blaženost Ráje. Kdo vykonává co nejvíce nepovinných modliteb a dává nepovinnou almužnu, postí se, připomíná si Alláha aj., získá tím lásku Všemohoucího Alláha. Proroka (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) v posvátném hadísu citoval svého Mocného a Vznešeného Pána: „Můj služebník se ke Mně nejvíce přiblíží, když bude vykonávat to, co jsem mu uložil za povinnost, a bude se dále přibližovat, když bude vykonávat i nepovinné, abych ho miloval.“

Ó Alláhu, dej, ať jsme bohabojní. Ó Alláhu, ukonči tuto epidemii, která je neštěstím pro lidstvo.