Páteční kázání 13. 8. 2021 (5. muharram 1443 H)                                                               

Dr. Usama al-Diri  

Mešita v Praze

Prorokova hidžra a uchovávání identity

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Prorokův – salla lláhu alajhi wa sallam – odchod z Mekky do Medíny ukazuje hluboké přesvědčení o tom, že toto náboženství je milosrdenstvím pro lidstvo veškeré. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – věděl o odchodu z Mekky od Medíny od prvního dne, kdy se mu dostalo zjevení, když mu o tom řekl Waraqa bin Nawfal. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – se otázal ohledně svého lidu: „To oni mě vyženou?“

Proto, když chtěli Prorokovi druhové – radija lláhu anhum – stanovit počátek svých dějin, radili se a hledali významnou událost, neboť národy obvykle datují svou historii podle nejvýznamnější události, která se stala v jejich dějinách. Spravedlivý kníže věřících, Umar ibn al-Chattáb – radija lláhu anhu – navrhl, aby stanovili jako počátek odchod z Mekky do Medíny, protože je to událost, která změnila běh dějin islámské ummy, když Všemohoucí Alláh dovolil Svému Prorokovi – salla lláhu alajhi wa sallam – a jeho druhům – radija lláhu anhum – aby opustili své domovy a šli hledat prostředí připravené na zasetí semínek víry a vybudovali stát na základních pilířích.

Je pravdou, že odchod Spravedlivého Abú Bakra – radija lláhu anhu – spolu s Prorokem – salla lláhu alajhi wa sallam – a zjevení verše Všemohoucího: „… když byl jedním ze dvou; a když byli oba skryti v jeskyni…“ (9:40) je důkazem toho, jak významné postavení má Abú Bakr u svého Pána a u svého Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam. Je to důkaz označení Abú Bakra – radija lláhu anhu – druhem, a proto je hlavním ze všech druhů Prorokových  – radija lláhu anhum.

Všemohoucí Alláh tomu chtěl, aby byla posvátná Medína, kterou dobyl Musab bin Umajr – radija lláhu anhu – se vznešeným Koránem, centrem budování státu Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – který během několika let dokázal oslovovat vůdce tehdejšího světa s výzvou k islámu. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – a jeho druhové se vrátili do posvátné Mekky vítězně. Všemohoucí Alláh praví: „Ten, kdo ti uložil Korán, navrátí tě do místa schůzky poslední. Rci: ‚Pán můj nejlépe zná toho, kdo přinesl správné vedení, i toho, kdo v zjevném je bloudění.‘“ (28:85) Hidžra není pouze událostí v určitém čase nebo na určitém místě. Je to pro muslimy datování jejich dějin. Hidžrou se muslimové přenesli z etapy vyzývání k následování víry do etapy státního zřízení. Z etapy roztříštěnosti do etapy jednoty. Situace muslimů po hidžře byla zcela jiná než před ní. Po ní z nich Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – učinil bratry ve víře. Po té, co byli nepřáteli, se sbratřili a stal se z nich jeden národ místo izolovaných jednotlivců.

Výročí Prorokova odchodu z Mekky do Medíny, které si připomínáme v těchto dnech, nám také připomíná sílu tohoto národa a nutnost uchovávat jeho identitu, protože je národem Vznešeného Koránu. Je to národ, který vychoval Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – a to tím nejlepším způsobem. Mezi jinými národy vynikal. Připomínejme si jeho dávnou minulost, abychom obnovili naši úctyhodnou přítomnost. To je povinností každého muslima.

Poznávejte, jakou hodnotu a moudrost v sobě nese hidžra. Následujte ve svém konání Prorokovy druhy – radija lláhu anhum – a budete šťastní na tomto i na Onom světě. Ve všech aspektech života je vaší cestou optimismus. „Rci: ‚Jednejte, a Alláh uvidí činy vaše stejně jako Jeho Posel a věřící!‘“ (9:105) Připomeňte si slib, který dal Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – Surákovi bin Málik o náramcích perského krále Husrava. Každý muslim by měl dbát na to, aby sám v sobě i ve společnosti šířil optimismus, i když se dostane do těžké situace. To je cesta, kterou šel Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam.

Prorok Jonáš – alajhi as-salám – opustil lid Ninive, odešel a strádal v temnotě trojnásobné a prosil svého Pána – chvála Mu: „Není boha kromě Tebe, chvála Tobě, byl jsem jedním z nespravedlivých.“ Tuto prosbu k Alláhovi bychom měli recitovat v těchto dnech, kdy si připomínáme toto výročí. Recitujme tato slova, aby Všemohoucí Alláh přijal naše prosby a ukončil tuto pohromu a epidemii.

Prosíme Všemohoucího Alláha, aby ochraňoval své služebníky a země a ukončil tuto epidemii a pohromu, neboť on je Blízký a prosby vyslyší.