Páteční kázání 22. 10. 2021 (16. rab´I. 1443 H)                                                                   

Dr. Usama al-Diri  

Mešita v Praze

Narozeniny Proroka – ten, který napravil cestu lidstva

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Každý rok v měsíci rabí‘ al-awwal si muslimové připomínají významné výročí, oči slzí láskou, jazyky lidí se při něm oddávají připomínání si pána lidstva, s jehož příchodem na Zemi vyšlo Slunce, nebesa byla ozdobena jeho příchodem a andělé na nebesích zvěstovali radostnou novinu.

Při této požehnané příležitosti je probouzen zájem věřících o to být veden správným vedením našeho Proroka a následovat jeho cestu, je to světlo, které rozsvítilo temnotu předislámské doby, Alláh jím odvedl lidi od pohanských zvyků k božskému vedení. Všemohoucí Alláh praví: „A přišlo k vám nyní od Alláha světlo a Písmo zjevné.“ (5:15) A také: „Proroku, vyslali jsme tě jako svědka a hlasatele zvěsti radostné i jako varovatele vyzývajícího k Alláhovi, s dovolením Jeho a jako svítilnu zářící.“ (33:45) Jak se uvádí v tradici imáma Ahmeda, je výzvou našeho otce Abrahama, zvěstováním Ježíše a viděním své matky Áminy, která viděla, když ho porodila, jak z ní vzešlo světlo, které oslnilo paláce v Sýrii. Povinností věřících je vyjadřovat vděk za tento velký dar, odvděčit se loajalitou a láskou k tomu, jehož prostřednictvím se nám ho od Všemohoucího Alláha dostalo, tedy Muhammada – salla lláhu alajhi wa sallam – a to uposlechnutím jeho příkazů, následováním jeho tradice a přímé cesty. „Rci: ‚Milujete-li Alláha, pak mne následujte a Alláh vás za to bude milovat a odpustí vám viny vaše, vždyť Alláh je Odpouštějící a Slitovný.‘“ (3:31)

Služebníci Alláhovi, Všemohoucí Alláh zvěstoval ve Své Moudré Knize narození proroků, ochránců a zbožných. Všemohoucí – chvála Mu – zmiňuje příběh narození Marie – alajhá as-salám –  a jak se jí ujal Zakarijá – alajhi as-salátu wa as-salám – jako poručník, zmiňuje se – chvála Mu – také o narození Jahjá – alajhi as-salátu wa as-salám, narození Ježíše – alajhi as-salám, a Všemohoucí – chvála Mu – přísahá při věku Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – když praví: „Při tvém životě, tito lidé věru tápali v opilství svém.“ (15:72) Věk člověka začíná okamžikem narození a končí dnem úmrtí. Odkazuje se zde na to, že narození proroků je významná událost a vznešený dar, při jehož příležitosti se sluší, aby se věřící zastavil a vyjádřil za něj svůj vděk Všemohoucímu Alláhovi. Všemohoucí Alláh Proroku Mohamedovi – salla lláhu alajhi wa sallam – ještě více vzdával čest, chválil ho a ctil a totéž přikázal i věřícím. Přikázal jim, aby se za něj modlili a popřáli mu míru. Všemohoucí Alláh praví: „Alláh i andělé Jeho věru svolávají požehnání na Proroka; vy, kteří věříte, modlete se také za něj a svolávejte na něj mír!“ (33:56) A vyzdvihl jeho ctěnou pověst: „… a pověst tvou jsme do výše nezvedli?“ (94:4) Spojil Své velebené jméno – chvála Mu – se jménem Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – jak říká Mudžáhid ve výkladu k tomuto verši, a tedy: „Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha a dosvědčuji, že Mohamed je Posel Alláhův.“

Díky tomuto všemu se upřímná srdce věřících sjednocují, civilizovaným způsobem vyjadřují svou lásku ke svému prorokovi – salla lláhu ajahi wa sallam – a dodržují jeho ustanovení, prokazují mu úctu a odmítají spory mezi sebou, drží se jeho vedení, drží se svého vůdce a ochránce, který je vyvedl z temnot na světlo, postaví se každému, kdo by se pokusil škodit této víře, překrucovat její skutečný obraz, který přinesl Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – kterého seslal Všemohoucí Alláh s vedením a milosrdenstvím pro lidstvo veškeré. Všemohoucí Alláh praví: „A neposlali jsme tě leč jako znamení milosrdenství pro lidstvo veškeré.“ (21:107)

V roce jeho narození přišla zvěstování v podobě události se slonem, o které Všemohoucí Alláh seslal celou súru. V tomto roce Všemohoucí Alláh zahanbil Abrahu a jeho vojsko a ochránil a poctil Svůj posvátný dům. Tento rok se stal počátkem vítězství a dobývání Pána lidstva veškerého. Bylo to emocionální vítězství k ochraně Kaaby před materiální zkázou, morální vítězství pomocí ochrany člověka před morální zkázou, aby se navrátila víra v jediného boha, upřímná víra v jediného Všemohoucího Alláha. V předvečer jeho narození přišla zvěstování o sjednocení světa a počátku nové epochy v historii lidstva. Když nastal večer, kdy se narodil Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – zachvěl se Chusrevův palác a spadlo z něj čtrnáct balkónů, pohasl oheň Peršanů, který před tím po tisíciletí nikdy nepohasl. Všechny tyto události oznamovaly změny, které přineslo narození Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – vůdce, kterým se nechává vést lidstvo ve svém konání a víře. Abú Dharr –radija lláhu anhu – vyprávěl, že se zeptali Proroka, jak se stal prorokem. Odpověděl: „Nevěděl jsem to, dokud mi to nebylo sděleno. Přišli ke mně dva andělé, když jsem byl v Batha v Mekkce, a jeden z nich řekl: „Je to on?“ Druhý mu odpověděl: „Tak ho zvaž. Postav proti němu na váhu jednoho muže.“ Postavil proti mně jednoho muže, ale převážil jsem ho. Pak postavil deset a převážil jsem je. Pak sto a převážil jsem je. Pak tisíc a převážil jsem je. Pak řekl jeden anděl druhému: „I kdybys ho zvážil proti celému národu, převáží je.““ (ve sbírce al-Bazár)

Připomínka Prorokových narozenin je světlem naděje, které každý rok přichází znovu. Je to příležitost pro každého muslima, aby se přiblížil Všemohoucímu Alláhovi, aby se sám změnil, je to to nejlepší okno, kterým věřící vyhlíží novou realitu a budoucnost, naplňuje nadějí a optimismem, snahou o pozvednutí se stejně jako se pozvedlo lidstvo v minulosti, když se narodil Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – když vládla temnota předislámské doby. Je to nejlepší den k pozvednutí se, k odstranění tíhy nevědomosti a nevraživosti tím spíše, když je učení Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – stále přítomné v našich srdcích, láska k němu je v našich citech a Alláhova Kniha nás vede k tomu, co je dobré a správné.