Páteční kázání 3. 12. 2021 (28. rab´II. 1443 H)                                                                    

Dr. Usama al-Diri 

Mešita v Praze

Prospěšnost pátku

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Všemohoucí Alláh praví: „Pán tvůj tvoří, cokoli chce, a volí…“ (28:68) Z toho také vyplývá upřednostňování některých dní Mocným a Vznešeným Alláhem před ostatními. Nejlepším dnem v týdnu je pátek. Abú Hurajra – radija lláhu anhu – vyprávěl, že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Nejlepším dnem, kdy vychází slunce, je pátek. V tomto dni byl stvořen Adam, v tento den byl vpuštěn do Ráje a v tento den z něj byl vyhnán. Soudný den nastane jedině v pátek.“ (podle Muslima)

Vám, muslimové, Mocný a Vznešený Alláh vyhradil řadu charakteristik a dal vám mnoho vznešených darů, vyhradil pro vás pátek, jak bylo vyjeveno v tradici.

Toto jsou některá pravidla týkající se pátku:

Koupel, vyčištění zubů siwákem a voňavka. Abú Saíd Al-Chadarí – radija lláhu anhu – vyprávěl, že Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Páteční koupel je povinná pro každého, kdo je ve stavu nečistoty (kdo měl poluci), dále vyčištění zubů siwákem a použití voňavky, jak může.“ Víme, že většina z nás přichází z práce, a nevadí tedy, pokud se vykoupají v předvečer pátku.

Další pravidla:

Jít brzy do mešity, je-li to možné. V hadísu, na kterém se všichni shodují, tradovaném Abú Hurajrou – radija lláhu anhu – podle Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – se říká: „Jakmile přijde pátek, u každých dveří do mešity stojí andělé a zapisují příchozí podle pořadí. Jakmile imám zaujme své místo, sbalí (andělé) tyto listy a poslouchají dhikr. Kdo přijde brzy, je jako ten, kdo obětuje velblouda, kdo následuje po něm, je jako ten, kdo obětuje krávu, kdo je po něj, je jako ten, kdo obětuje berana, kdo je po něm, je jako ten, kdo obětuje slepici, kdo je po něm, je jako ten, kdo obětuje vejce.“ Kdo přijde brzy, musí se zaobírat modlitbou, dhikrem a čtením Koránu.

Je to den, kdy jsou odčiněny špatné činy. Salmán al-Fárisí – radija lláhu anhu – vyprávěl, že Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Kdo se v pátek vykoupe a očistí se, jak nejlépe může, pak se potře olejem a navoní, pak jde na modlitbu a nesnaží se vetřít mezi dvě modlící se osoby, pomodlí se, jak mu bylo předepsáno, naslouchá, když předstoupí imám, bude mu odpuštěno vše od pátku do pátku.“ (podle al-Buchárího)

Dalším pravidlem je povinnost poslouchat kázání a dávat pozor na to, co se v něm říká. V obou sbírkách správných hadísů se traduje, že Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Řekneš-li v pátek svému příteli, aby poslouchal, když má imám právě kázání, proviníš se zbytečným mluvením.“ Vídáme některé bratry, kteří vedou hovory, nebo si hrají s telefonem během kázání, a to vše je považováno za zbytečné mluvení.

Dalším pravidlem tohoto dne je co nejvíce modliteb a pozdravení Prorokovi. V tento den to má jinou váhu než v ostatních dnech. Aus bin Aus – radija lláhu anhu – vyprávěl, že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Jedním z nejlepších dní je pátek. Modlete se za mne co nejvíce, neboť vaše modlitba mi je předložena.“ (podle čtyři imámů)

V tento den je také dobré číst súru Jeskyně. Zakládá se to na hadísu Posla – salla lláhu alajhi wa sallam – který řekl: „Kdo v pátek přečte súru Jeskyně, bude mu svítit jasné světlo od pátku do pátku.“ Není podmínkou číst ji v mešitě, ale pustit se do jejího čtení kdekoli, třeba i doma.

V pátek bychom se měli vyhnout tomu, abychom překračovali sedící při modlitbě a snažili se dostat mezi ně. Zakládá se to na Prorokově hadísu – salla lláhu alajhi wa sallam – kdy řekl člověku, kterého to viděl dělat: „Sedni si. Rušíš lidi a přišel jsi pozdě.“

Je dobré při příchodu do mešity, když má imám kázání, pomodlit se dvě krátké rak’y, před usednutím. Prorok –salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Když v pátek přijdete a imám má kázání, pomodlete se dvě rak’y a zkraťte je.“

Věřící se může po páteční modlitbě pomodlit čtyři dobrovolné rak’y podle Prorokovy tradice – salla lláhu alajhi wa sallam: „Po páteční modlitbě se pomodlete čtyři.“ Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – se modlil doma dvě rak’y. Tradice je pomodlit se čtyři po páteční modlitbě, ale nevadí, když se člověk pomodlí dvě.

Služebníci Alláhovi, vynechání páteční modlitby, pokud vám to Mocný a Vznešený Alláh uložil za povinnost, je velkým hříchem. Imám Muslim vypráví ve své sbírce správných hadísů podle Hurajry a Ibn Umara – radija lláhu anhumá – že slyšeli, jak Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl u minbaru: „Buď někteří přestanou zanedbávat páteční modlitby, nebo Alláh uzamkne jejich srdce a budou nedbalými.“

Služebníci Alláhovi, Posel Alláhům – salla lláhu alajhi wa sallam – zmínil pátek, když řekl: „V pátek je určitá doba, kdy bude muslimovi, který se modlí a prosí Všemohoucího Alláha, splněno cokoli, o co požádá.“ A ukázal rukou, že tato doba je velmi krátká.

Touto dobou je poslední hodina po odpolední modlitbě. Abú Dáwúd a an-Nisá’í vyprávěli podle Džábira – radija lláhu anhu – že Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Pátek má dvanáct hodin, kdy kdokoli z muslimů o něco Alláha požádá, bude mu to splněno. Proste o to v poslední hodině po odpolední modlitbě.“

Muslim by tedy neměl promarnit tento čas a prosit Alláha, o co potřebuje. Každý muslim toho má tolik, o co může žádat. Pozvedněte svoje ruce a proste svého Pána, i kdybyste měli spoustu hříchů, neboť Alláh je štědrý a prosby vyslyší podle hadísu: „… Váš Pán je štědrý a prosby vyslyší. Zdráhá se nevyslyšet prosby prosebníka.“ (podle Ahmeda a čtyř imámů, jde o správný hadís)

Nechť vám i mně Alláh požehná Vznešeným Koránem, ať jsou nám všem k užitku jeho verše a moudrá připomenutí. Ó Alláhu, zbav tuto zemi i všechny ostatní země této epidemie a neštěstí, ó Pane všech světů.