Páteční kázání 11. 3. 2022 (8. ša´bán 1443 H)                                                                     

 Dr. Usama al-Diri 

Mešita v Praze

Šacbán nám připomíná ramadán, měsíc Koránu

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Nyní máme měsíc šacbán, o kterém mluvil Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – a upozorňoval na to, že mnozí lidé tento měsíc zanedbávají, jako například v hadísu, který citoval Usáma bin Zajd – radija lláhu anhu, když vyprávěl, že se Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – zeptal: „Proč tě nevidím postit se v jiných měsících tolik, jako se postíš během šacbánu?“ Odpověděl: „Tento měsíc mezi radžabem a ramadánem lidé zanedbávají, ale je to měsíc, kdy jsou činy předkládány Pánu všech světů, a já chci, aby byly moje činy předkládány, zatímco se postím.“ (Sunan an-Nisá’í)

Matka věřících cÁ’iša – radija lláhu anhá – vyprávěla, že Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – se postil, až si říkali, že vůbec půst nepřeruší, pak ho přerušil a říkali si, že se vůbec nepostí. Celý měsíc se Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – postil jen v ramadánu a nikdy se nepostil tolik jako v šacbánu. (všichni se na něm shodují) Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – chtěl upozornit na to, jak se je prospěšné postit se v měsíci šacbánu.

Noc v polovině tohoto měsíce je požehnaná. Všemohoucí Alláh v ní odpouští všem svým tvorům kromě toho, kdo k Němu přidružuje nebo kdo je s někým ve sporu. Měli bychom tedy zanechat všech svých sporů a nenávisti, aby byla naše srdce očištěna a připravena přivítat měsíc Koránu, během něhož se naše činy násobí a je v něm noc úradku, lepší než tisíc měsíců.

O prospěšnosti noci v polovině měsíce šacbánu se zmiňují některé správné hadísy, které dokládají její velkolepost a význam u Všemohoucího Alláha. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Alláh sleduje svá stvoření v noci v polovině měsíce šacbánu a odpustí všem kromě toho, kdo k němu přidružuje a kdo je ve sporu.“ (sbírka správných hadísů Ibn Habbána)

Mezi zbožné skutky, které je možné vykonávat v měsíci šacbánu, patří častější modlitby za Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam. Podle některých učenců Všemohoucí Alláh seslal během tohoto požehnaného měsíce tato Svá slova – On je Mocný a Vznešený: „Alláh i andělé Jeho věru svolávají požehnání na Proroka; vy, kteří věříte, modlete se také za něj a svolávejte na něj mír!“ (33:56) Imám Sahl bin Muhammad řekl: „Tato pocta, kterou Všemohoucí Alláh poctil našeho Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – je vyšší a dokonalejší než pocta Adamovi, když přikázal andělům, aby před ním poklekli, neboť není možné, aby při této poctě byl spolu s anděly i Alláh. Avšak Alláh mluví nejprve o sobě a pak o andělech, kteří mají na Proroka svolávat požehnání a modlit se za něj. Pocta vycházející od Něho je vyšší než pocta, která je mu určena s anděly, aniž by bylo možné, aby byl s nimi při tom Alláh.“

V měsíci šacbánu došlo k bitvě proti kmeni Baní Mustaliq v pátém roce hidžry. Při této bitvě byla matka věřících cÁ’iša nespravedlivě obviněna a Alláh ji ospravedlnil a seslal verše na její obhajobu.

Při této bitvě jeden z největších pokrytců Abdulláh bin Abí bin Salúl pronesl zlá slova rozkolu: ‚Věru, kdybychom se vrátili do Medíny, vskutku by z ní nejmocnější vyhnal nejubožejšího.‘ Všemohoucí Alláh praví: „A říkají dále: ‚Věru, kdybychom se vrátili do Medíny, vskutku by z ní nejmocnější vyhnal nejubožejšího.‘ Avšak moc náleží Alláhovi a poslu jeho a věřícím, leč pokrytci to nevědí.“ (63:8) Abdulláh se očistil od činu svého otce a šel za Poslem Alláhovým – salla lláhu alajhi wa sallam –

a řekl mu: „Posle Alláhův, ty jsi skutečně mocný a on je ubohý.“ Anebo řekl: „Ty jsi nejmocnější a on je nejubožejší.“ „A budeš-li si přát, vyženeme ho z Medíny.“ A Abdulláh bin Abdulláh bin Abí se postavil svému otci do cesty a řekl: „Přísahám při Alláhovi, že ty nevejdeš do Medíny, dokud ti to nedovolí Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam.“ Pak mu teprve Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – dovolil vstoupit.

Při bitvě proti kmeni Baní Mustaliq se objevil náznak rozkolu, objevily se reminiscence předislámské doby, které vyvolali vyznavači rozdělování a diskriminace. Tehdy Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – utnul rozkol při této bitvě, sjednotil řady a ukončil zvěsti a nepodložené zprávy. Nechejme se jím vést – salla lláhu alajhi wa sallam – jak si poradit s takovými rozkoly v našich společnostech v dnešní době, v době komunikačních platforem a internetu. Držme se pevného provazu Alláhova, nedávejme prostor těm, kdo vyvolávají otřesy, rozdělují, místo aby spojovali. Buďme jednotní a pevně ukotvení v naší soudržné společnosti.