Kázání svátku íd al-Fitr 2.5.2022 (1. šawwál 1443)                                                    

Dr. Usama al-Deiri

Mešita v Teplicích

Dobré mravy

 Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla Alláhu alajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Chvála Alláhovi, který nám požehnal měsícem ramadánem a poctil nás nočními modlitbami, chvála Alláhovi, završili jsme počet dní ramadánu a dokončili půst v tomto měsíci. Prosíme Vznešeného Alláha, aby od nás toto přijal, za což budiž oslavován, budiž mu vyjadřována vděčnost a budiž veleben.

Vznešený Alláh praví: „Dodržujte plně tento počet a chvalte Alláha za to, že správně vás vede – snad budete vděční!“ (Kráva, 2:185)

Alláh je Veliký, Alláh je Veliký, není boha kromě Alláha, Alláh je Veliký, Alláh je Veliký, Alláhovi patří chvála.

Milí bratři a sestry, je tomu jen pár chvil, co jsme za sebou nechali ramadán, který byl měsícem uctívání, půstu a nočních modliteb, a nastal pro nás významný den, svátek, první den po ramadánu. Naše dva svátky pro nás vybral Alláh, ty jsme si neurčili my sami. Alláh vybírá lidstvu určitá místa, dny či měsíce v roce, které jsou pro nás nějakým způsobem významné. Milí bratři a sestry v islámu, od nynějška již napořád se snažte, aby vás zdobily dobré mravy. Dobře se chovejte k Alláhovi tím, že budete poslušni Jeho přikázání, budete se vyhýbat tomu, co zakázal, budete dodržovat Jeho ustanovení, budete spokojeni s Jeho řízením, s tím, co předurčil, jednejte také dobře s lidmi, chovejte se k nim mravně, neboť dobré mravy patří k uctívání, je to významná věc, kterou mnozí opomíjejí.

Alláh je přikazuje, je to Jeho přání a k tomuto pravil – Jemu patří sláva: „Mluvte laskavě s lidmi.“ (Kráva, 2:83) Chválil lidi: „… kteří krotí hněv svůj a odpouštějí lidem. Alláh miluje ty, kdož dobro činí.“ (Rod cImránův, 3:134) Také pravil: „Konejte dobré skutky, neboť Alláh miluje ty, kdož dobré skutky konají.“ (Kráva, 2:195)

K tomuto nabádal také Prorok (salla Alláhu alajhi wa sallam), když řekl: Buď bohabojný, ať jsi kdekoli. Konej dobré skutky, když uděláš něco špatného, neboť dobré skutky mažou ty špatné, a chovej se dobře k lidem. (podle at-Tirmídhího)

Posel Alláhův (salla Alláhu alajhi wa sallam) byl ideálem a vzorem dobrých mravů. Anas vyprávěl, že Prorok (salla Alláhu alajhi wa sallam) se choval z lidí nejlépe. (všichni se na něm shodují) Abdulláh bin Amr bin al-Ás řekl, že Prorok (salla Alláhu alajhi wa sallam) nikdy nebyl neslušný, ani nemluvil neslušně. (všichni se na něm shodují) Prorokovou (salla Alláhu alajhi wa sallam) vrozenou a přirozenou vlastností bylo to, že nebyl neslušný. Neslušnost nebyla v jeho povaze.

cÁ’iša popisovala Proroka (salla Alláhu alajhi wa sallam) tak, že jeho chováním byl Korán, tj. choval se podle Koránu a Alláh ho chválil slovy: „Vždyť vskutku povaha tvá je vznešená.“ (Pero/Nún, 68:4)

Dobré mravy to znamená vykonávání všeho, co je třeba, nikomu neškodit, tvářit se příjemně a být milý. Vykonávání všeho, co je třeba, a dobrých skutků: v tom je zahrnuta upřímnost, poctivost, dobré sousedské vztahy, dobré příbuzenské vztahy, štědrost, plnění závazků a slibů, dobré soužití, přátelství, dobré jednání a další dobré vlastnosti. Přestat se špatnostmi znamená neškodit lidem, patří k tomu i snášení příkoří od lidí, krocení hněvu, trpělivé snášení nepřízně, odpuštění, když o něj někdo žádá, oplácení zla dobrem aj.

Traduje se mnoho hadísů, které dokazují, jak je dobré zachovávání dobrých mravů, a nabádají k nim. Jako příklad uveďme hadís podle Abú Hurajry, který vyprávěl, že se někdo zeptal Proroka (salla Alláhu alajhi wa sallam), díky čemu se člověk nejlépe dostane do Ráje. Prorok (salla Alláhu alajhi wa sallam) odpověděl: Bohabojnost a dobré mravy.“ Pak se ho zeptali na to, kvůli čemu se člověk dostane do Pekla. Odpověděl: Jazyk a intimní partie.“

Prorok (salla Alláhu alajhi wa sallam) řekl: Nejvíce v Soudný den váží na vahách věřícího člověka dobré mravy. Alláh nemá rád toho, kdo mluví neslušně a hrubě.“ (podle at-Tirmídhího)

Prorok (salla Alláhu alajhi wa sallam) se zeptal: Už jsem vám řekl, kdo je nejmilejší Alláhovi, komu patří v Soudný den místo nejblíže mně?“ Odpověděli: „Ne.“ ŘeklTen z vás, kdo má nejlepší mravy.“ (uvádí ho Ibn Habbán)

Je potvrzeno, že Prorok (salla Alláhu alajhi wa sallam) řekl: Nejvíce věřícím je ten, kdo má dobré mravy. Ti nejlepší z vás jsou ti, kdo se nejlépe chovají ke svým ženám.“ Prorok (salla Alláhu alajhi wa sallam) také řekl: Nejlepší z vás jsou ti, kdo se nejlépe chovají ke své rodině (ženám). Já se z vás nejlépe chovám ke své rodině (svým ženám).“ Ti, kdo mají nejvíce právo na to, aby s nimi bylo dobře zacházeno, jsou členové vaší rodiny. Chovejte se tedy dobře ke členům své rodiny a ke svým ženám. Také žena by se měla chovat dobře ke svému manželovi.

Věřícímu člověku se dostane odměny na Onom světě za dobré chování, pokud doufá v odměnu od Alláha a všechno dělá z upřímného přesvědčení pro Alláha. Dbejte tedy, moji milí bratři a sestry, na dobré mravy a řiďte se jimi, neboť se vám to vrátí v dobrém jako jednotlivcům i celé společnosti, islámu a všem muslimům. Nechť toto Alláh přijme od nás všech.

A přejeme všem muslimům a muslimkám krásné prožití Svátku přerušení půstu.