Páteční kázání 13. 5. 2022 (12. šawwál 1443 H)                                                                  

Dr. Usama al-Diri  

Mešita v Teplicích

Velebení Alláha a jeho vliv na bohabojnost duší

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Lidská srdce jsou v pořádku, pokud se obracejí k Všemohoucímu Alláhovi a pokorně Ho uctívají. Jsou to ty nejvznešenější činy, které přinášejí dobro a požehnání věřícím. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Je určitá část těla, a když je tato část těla v pořádku, je v pořádku celé tělo, a je-li zkažená, je zkažené celé tělo. Touto částí je srdce.“ Toho, abychom byli v pořádku, dosáhneme jedině tím, budeme-li se obracet ke Vznešenému Alláhovi, ke kterému se lidé pokorně sklání a poklekají před Jeho velkolepostí, všechny těžkosti před Jeho mocí ochabují, tváře lidí jsou pokorné před Jeho velikostí, srdce díky Jeho milosti zjihnou. Všemohoucí Alláh, Vznešený, Mohutný, jemuž nic potíží nečiní, jenž ovládá nebesa i zemi – Všemohoucí Alláh praví: „Trůn Jeho obepíná nebesa i zemi a střežení jich mu potíží nečiní – On Vznešený je a Mohutný!“ (2:255)

Je-li si věřící vědom velikosti svého Všemohoucího Stvořitele – chvála Mu – osvítí jeho srdce světlo bohabojnosti, bude hledat způsoby jak se k Němu přiblížit, jak se Mu zalíbit, vyhýbat se neposlušnosti a porušování Jeho příkazů. Kdo lépe pozná Alláha, ten je bohabojnější.

Velebení Alláha se musí dít tím, že je Všemohoucí Alláh, všechny Jeho charakteristiky i činy, postaven nade všechno. Alláh je Nejvyšší, Nejvznešenější, nelze ho přirovnávat k jiným tvorům nebo připodobňovat. Všemohoucí Alláh praví: „A není nic, co by podobné Mu bylo – a On slyšící je i jasnozřivý.“ (42:11) Všemohoucí Alláh nepotřebuje nic z toho, co stvořil, ale všechna stvoření potřebují Jeho, jsou ovládáni poníženou úctou k Němu. Všemohoucí Alláh praví: „Neplodil a nebyl zplozen a není nikoho, kdo je mu roven.“ (112:3-4) Dále pravil: „Rci: ‚Chvála Alláhovi, jenž nevzal si pro sebe dítě žádné, jenž nemá společníka ve vládě a nepotřebuje před ponížením ochránce!‘ A oslavuj velikost Jeho!“ (17:11) Byly národy, které se nechtěly sklonit před velikostí Všemohoucího Alláha a jejich pýcha a namyšlenost je vedla k tomu, že neuvěřili zvěstování, se kterými byli posláni proroci, kteří je vyzývali k víře v jediného boha a k tomu, aby se mu odevzdali. Avšak Všemohoucí Alláh jim zvěstoval bolestivá muka a uvržení do horoucích pekel. Všemohoucí Alláh praví: „A komu bude dána kniha jeho do levice, ten řekne: ‚Ach, kéž by mi nebyla dána kniha má a já se nikdy nedozvěděl účtu svého výsledek! Ach, kéž by tato smrt byla konečná! K ničemu dnes mi není můj majetek a zanikla, daleko ode mne, pravomoc má!“ „Chopte se ho a v řetězy jej zakovejte, pak v ohni pekelném jej palte a potom řetězem sedmdesát loktů dlouhým jej svažte!“ On věru nevěřil v Alláha mocného a nevybízel k nakrmení nuzného, takže zde nemá dnes druha vřelého ani krom splašek pokrmu jiného, jež jísti budou jen těžcí hříšníci.“ (69:25-37)

Služebníci Alláhovi, velebení Všemohoucího Alláha v srdci v nás vyvolá skromnost a pokoru vůči Všemohoucímu Alláhovi, budeme se vyhýbat neopodstatněné pýše, nadutosti a namyšlenosti na zemi. Mocný a Vznešený Alláh praví v posvátném hadísu: „Pýcha je můj šat, velikost je můj plášť, a kdo se mnou v jednom z nich soutěží, toho uvrhnu do ohně pekelného.“ Všemohoucí Alláh praví: „Oni neocenili Alláha podle ceny Jeho skutečné, ačkoliv země celá bude v hrsti Jeho v den zmrtvýchvstání a nebesa budou svinuta v pravici Jeho. Sláva Jemu, jenž vznešenější je než vše, co k Němu přidružují!“ (39:67) Kdo se zamyslí nad velkolepostí stvoření Všemohoucího Alláha, nad tím, jak všemu vládne podle přesných pravidel a zákonů, ví, že za tím vším je Moudrý a Velký Pán tvorstva, který ovládá záležitosti bytí, proto proroci – alajhim as-salátu wa-s-salám – vyzývali k tomu, aby se lidé zamysleli nad velkolepostí stvoření Všemohoucího Alláha a prostřednictvím toho se dostali k víře. Například Noe bil na poplach a varoval svůj lid před Alláhovou zlobou a nespokojeností, protože nedbali na velebení Všemohoucího Alláha, ke kterému je vedl a vyzýval je k následování Jeho správné cesty. Vyzýval je, aby se podívali na zákonitosti tohoto velkolepého bytí, aby se podívali sami na sebe, na princip stvoření. A také se o tom zmiňuje Všemohoucí Alláh: „Co je vám, že nedoufáte ve velkomyslnost Alláhovu? On přece stvořil vás v postupných formách; což nevidíte, jak Alláh stvořil sedm nebes ve vrstvách a umístil mezi nimi měsíc jako světlo a slunce učinil pochodní? Alláh dal vám vyrůst ze země jako rostlinám, potom vás do ní vrátí a posléze vás z ní vyvede znenadání. A Alláh zemi jako koberec rozprostřel vám, abyste cestami širokými chodili po ní.“ (71:13-20)

Ibn Abbás řekl: „Co je s vámi? Nevelebíte Alláha tak, jak si zasluhuje.“

Velebení Všemohoucího Alláha v srdcích vede ke správnému vykonávání všech způsobů uctívání, upřímným slovům i činům. Věřící oslavují Všemohoucího Alláha a jejich jazyk velebí jejich Mocného a Vznešeného Pána, při každém pokleknutí při modlitbě, k tomu se připojuje pokora věřících a velebení uctívaného. Způsob upřímného uctívání Všemohoucího Alláha se stává vznešenějším a vznešenějším. Když Všemohoucí Alláh seslal slova: „Oslavuj tedy jméno Pána svého mocného!“ (56:74), řekl Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam: „Používejte je při pokleknutí.“ (podle tradice Abú Dáwúda) Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Při pokleknutí velebte Pána.“

Velebení Mocného a Vznešeného Alláh se děje také prostřednictvím velebení hodnoty Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – úcty k němu, uvědomění si jeho postavení, následování jeho tradice, neboť správné vedení a víru ve Všemohoucího Alláha jsme poznali jedině skrze Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam, a proto si od svého lidu mnoho zasluhuje. Mocný a Vznešený Alláh praví: „Vyslali jsme tě věru jako svědka, hlasatele zvěsti radostné i jako varovatele, abyste v Alláha a posla Jeho uvěřili, pomáhali Mu a uctívali a slavili Jej za jitra i za večera.“ (48:8-9) Vězte, služebníci Alláhovi, že velebení Alláhova Posla – salla lláhu alajhi wa sallam – se děje prostřednictvím velebení jeho slov, projevování náležité úcty ve všem, co řekl – alajhi as-salátu wa-s-salám – a nezbytným následováním jeho cesty a náklonností vůči němu. Cesta k náklonnosti Všemohoucího Alláha a k Jeho spokojenosti vede skrze lásku k Prorokovi – salla lláhu alajhi wa sallam – a následování jeho přímé cesty. Všemohoucí Alláh praví: „Rci: ‚Milujete-li Alláha, pak mne následujte a Alláh vás za to bude milovat a odpustí vám viny vaše, vždyť Alláh je odpouštějící, slitovný.“ (3:31)

Nezapomínejme v těchto požehnaných dnech velebit Mocného a Vznešeného Alláha tím, že se k Němu uchýlíme s pokorou a prosebnými modlitbami a prosbou, kterou pronesl náš prorok Jonáš (Júnus) – mír s ním: „Není boha kromě Tebe. Chvála Tobě! Byl jsem jedním z nespravedlivých.“