Páteční kázání 11. 11. 2022 (18. rabí´ath-thání 1444 H)                                                    

Dr. Usama Al-Dieri

Mešita v Teplicích

Krásná jména Alláhova – Spravedlivý

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství

Jedno z Alláhových krásných jmen a jeden z přívlastků Vznešeného Alláha, kterým se mají vyznačovat dle Alláhova příkazu Jeho služebníci a mají se jím řídit, je Spravedlivý. Na spravedlnosti byla postavena nebesa i Země. Nejvznešenější Alláh je Spravedlivý, nikomu nekřivdí, i když On je Stvořitel, On přikazuje a všemu vládne. Přes tuto velikost, sílu a moc se vyznačuje spravedlností. Nejvznešenější Alláh je Spravedlivý v tom, co ustanovil, co dává, co zakazuje, je Spravedlivý ve víře, v odměňování, není nikdo spravedlivější než Alláh. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – citoval podle Všemohoucího Alláha – budiž požehnán – tato slova: „Služebníci moji, zakázal jsem si křivdu a zakázal jsem ji i vám. Nekřivděte si tedy navzájem…“ Všemohoucí Alláh praví: „… a neošidí Pán tvůj z nich jediného.“ (18:49)

Všemohoucí Alláh soudí své služebníky spravedlivě. Odměňuje ty, kdo konají dobré, a trestá ty, kdo konají špatně, podle toho, co vykonali. Mocný a Vznešený Alláh soudí Své služebníky v Soudný den, v den Zúčtování, shromáždí všechny od prvního do posledního, a pak o nich rozhodne spravedlivě. Spravedlivým soudcem v Soudný den je pouze a jedině Alláh: „A postavíme v den zmrtvýchvstání váhu spravedlivou a nebude duše žádná o nic ošizena; a i kdyby to mělo jen váhu zrna hořčičného, My je přineseme. A my stačíme si jako účetní.“ (21:47) Přikazuje nám, abychom byli spravedliví: „Alláh zajisté přikazuje spravedlnost, dobré skutky…“ (16:90)

Je nám přikázáno být spravedliví především vůči Alláhovi. Spravedlnost vůči Alláhovi znamená, že k Němu nebudeme nic a nikoho přidružovat. To je spravedlivé. Abychom uctívali Alláha a nic a nikoho k němu nepřidružovali. Abychom nepřísahali při Prorokovi – salla lláhu alajhi wa sallam – ani na čest, ani na rozvod, ani na bezpečí a důvěru. To je spravedlnost vůči Alláhovi.

Je nám přikázáno být spravedliví vůči lidem. Máme-li soudit lidi, musíme soudit spravedlivě. Nesmíme nikomu křivdit. I kdyby byla některá ze stran sporu naším příbuzným nebo blízkým člověkem. Všemohoucí Alláh praví: „Alláh vám přikazuje, abyste vraceli svěřené majetky jejich vlastníkům, a když soudíte mezi lidmi, abyste soudili spravedlivě. Vždyť Alláh – a jak krásné je to, k čemu vás napomíná – vždyť Alláh Slyšící je i Jasnozřivý.“ (4:58)

Spravedlivě soudit lidi znamená bezpečí pro slabé a chudé. Vynášení spravedlivých soudů zabraňuje křivdám, chtivosti a chamtivosti. Vynášení spravedlivých soudů dává život právům.

Alláh nám přikazuje, abychom byli spravedliví, co se týče dědictví. Všemohoucí Alláh jasně stanovil podíly dědiců. Jsme pouze vykonavateli Jeho příkazů, co se týče rozdělení dědictví. Není na nás, abychom nezávisle vykládali svůj právní názor, nebo vymýšleli nová pravidla. Není větší křivdy než té mezi dědici, když jsou dědické nároky upírány ženám či slabým. Když jsou dědická práva lidí odepírána nespravedlivě a ochotně, na základě zvyklostí a tradic odporujících pravidlům, jak se stanovil Alláh. Žena je přinucena a z ostychu se vzdá svých práv, dcera z ostychu mlčí a možná je připojena k někomu ze svých sourozenců. Slabý nebo nemohoucí mužský dědic přijde o svá dědická práva, jako by to byla zrnka prachu. Tohoto jsme často svědky.

Alláh nám přikázal, abychom byli spravedliví ke svým dětem, i když se mohou lišit v laskavosti a náklonnosti, chování a míře blízkosti vůči nám. Je nevyhnutelné, abychom vůči nim byli spravedliví v dávání, obdarovávání, v laskavosti k nim, v tom, jak jim věnujeme své úsměvy, jak si s nimi vyřizujeme účty, když jim něco přikážeme či zakážeme – je nezbytné, abychom byli spravedliví. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Buďte spravedliví ke svým dětem, když je obdarováváte tak, jak byste chtěli, aby byli oni spravedliví k vám v oddanosti a laskavosti.“

An-Nu’mán ibn Bašír – radija lláhu anhu – vyprávěl: „Otec mi dal dar a Amra bint Rawáha (moje matka) řekla: ‚Nebudu s tím souhlasit, dokud to nepotvrdí Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam.‘ Otec šel tedy za Poslem Alláhovým – salla lláhu alajhi wa sallam – a řekl: ‚Dal jsem svému synovi, kterého mám s Amrou bint Rawáha, dárek, a ona mi přikázala, abych tě požádal, Posle Alláhův, abys to dosvědčil.‘ Prorok se zeptal: ‚A obdaroval jsi všechny své děti stejně?‘ Otec odpověděl, že ne. Prorok mu řekl: ‚Buďte bohabojní a spravedliví vůči svým dětem.‘ Otec se tedy vrátil a vzal si zpět to, co mi dal.“

Alláh nám přikázal, abychom byli spravedliví ve váhách a mírách: „Dávejte míry spravedlivé a nebuďte mezi podvádějícími a važte vahami vyrovnanými a neubírejte lidem z majetku jejich a nebuďte těmi, kdož na zemi pohoršení rozšiřují!“ (26:181) Nemáme podvádět se zbožím, mísit dobré se špatným, staré s novým. Lid proroka Šu’ajba – alajhi as-salám – podváděl na mírách a vahách a šidili lidi.

Buďte pozdraveni vy, kdo jste spravedliví, šiřte dobrou zprávu o Alláhově laskavosti, dobrotě a štědrosti. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Spravedliví budou usazeni na stupních světla, po pravici Milosrdného, Mocného a Vznešeného, Jehož obě strany jsou pravé. Budou to ti, kdo jsou spravedliví při rozhodování, kdo jsou spravedliví ke svým lidem a k tomu, co jim bylo svěřeno.“

Ó Alláhu, učiň nás těmi, kdo jsou spravedliví ve víře v jedinosti, v našich rozhodnutích a soudech, při rozdělování podílů a při veškerém našem konání.