Páteční kázání 24. 2. 2023 (4. ša´bán 1444)                                                                       Dr. Usama Al-direi          

Mešita v Teplicích

Mějte na paměti Alláha, bude vás chránit

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství

Ibn Abbás – radija lláhu anhumá – vyprávěl, že jednoho dne stál za Prorokem – salla lláhu alajhi wa sallam, který mu řekl: „Chlapče, něco tě naučím. Měj na paměti Alláha, ochrání tě. Měj na paměti Alláha, najdeš ho před sebou. Budeš-li prosit, pros Alláha. Budeš-li hledat pomoc, hledej ji u Alláha. Věz, že kdyby se všichni lidé dohodli, že pro tebe něco udělají, nikdy to nedokáží, pokud ti to nebylo Alláhem psáno. Kdyby se dohodli, že ti ublíží, nikdy se jim to nepovede, pokud ti to nebylo Alláhem psáno. Co je psáno, to je dáno.“

Služebníci Alláhovi, toto je skvělý a ctěný hadís zahrnující velkolepé zásady islámu. Prorokova – salla lláhu alajhi wa sallam – slova „mějte na paměti Alláha“ znamenají dodržování jeho ustanovení a zákonů, příkazů a zákazů, kdo tak činí, dbá na Alláhova ustanovení, a takové Alláh chválí ve Své Knize těmito slovy: „Toto je to, co vám bylo slíbeno… všem kajícníkům zákonů dbalým, kteří v tajnosti se Milosrdného obávají a přicházejí se srdcem pokorným.“ (50:33) Toto je obecné dbaní na zákony. Pak také přikázal svým služebníkům dodržování konkrétních věcí, například modlitbu: „Dodržujte modlitby a modlitbu prostřední a stůjte před Alláhem, pokorně Mu oddáni!“ (2:238) Čistotu, podle slov Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam: „Rituální čistotu dodržuje jedině věřící.“ Přísahu – Všemohoucí Alláh praví k odčinění nedodržené přísahy: „… a to je vykoupení za přísahy vaše, které jste nedodrželi. Dávejte tedy pozor na přísahy své; a takto vám Alláh znamení Svá objasňuje – snad budete vděčni!“ (5:89) Svěřenou věc a závazky – Všemohoucí praví: „… kteří svěřené opatrují a úmluvy své pevně dodržují…“ (23:8) Člověk musí dbát na to, aby se různé části těla nedopustily ničeho, co Alláh zakázal. Příkaz se týká konkrétních částí těla, jako je jazyk, zrak, sluch, srdce, intimní partie. Všemohoucí Alláh praví: „… vždyť sluch, zrak i srdce budou všechny žádány, aby počet vydaly.“ (17:36) Bylo potvrzeno, že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Kdo se zaručí za to, co je mezi jeho čelistmi (jazyk) a mezi jeho nohama (intimní partie), tomu zaručím Ráj.“ To nejdůležitější, co je třeba chránit, je srdce, protože pokud je v pořádku srdce, je v pořádku celé tělo, pokud je zkažené, je zkažené celé tělo. Je třeba ho chránit před přidružováním k Alláhovi ve spoléhání se na Alláha, touze, obavách, strachu a lásce, konání věcí kvůli něčemu jinému než kvůli Alláhovi, například z pokrytectví, kvůli pověsti, také před pochybnostmi a tužbami.

Nejlepší způsob, jak být dbalý, je být pevný ve víře v Alláha, chránit se před zblouděním a odkloněním se. Všemohoucí Alláh praví: „Alláh povzbuzuje ty, kdož uvěřili, slovem pevným v životě pozemském i budoucím, zatímco nespravedlivé nechává bloudit. A Alláh činí, co Jemu se zlíbí.“ (14:27) Pokud jde o Prorokova – salla lláhu alajhi wa sallam – slova „ochrání tě“, znamená to, že Alláh vás bude chránit jak ve víře, tak i ve vašem pozemském životě, v srdci a rozumu, na těle i na duši, i co se týče ostatních smyslů a částí těla, jak Všemohoucí pravil v posvátném hadísu: „Můj služebník se ke Mně stále přibližuje plněním věcí navíc, abych si ho zamiloval, a jakmile si ho zamiluji, stanu se jeho ušima, jeho očima, jeho rukama, kterými se odstrkuje, jeho nohama, na kterých chodí, a když mě poprosí, dám mu, oč žádá, když poprosí o ochranu, ochráním ho…“ Patří k tomu také ochrana před zatracením. Podívejte se na příběhy o Abrahamovi – mír s ním, když byl v ohni, Hadžar a jejím synovi v údolí (bez porostu), Mojžíšovi a jeho lidu před faraónem, Jonášovi v břiše velryby, Muhammadovi – salla lláhu alajhi wa sallam – v jeskyni. Co se týče sirotků a potomstva: sirotkové, kterým Chidr postavil zeď. Všemohoucí praví: „… a otec jejich muž bezúhonný byl…“ (18:82) Ibn al-Munkadir řekl: „Alláh ochrání bezúhonnému muži jeho děti a děti jeho dětí, a obydlí, která jsou kolem něj, a tak jsou všichni stále ochraňováni Alláhem.“

Patří k tomu také ochrana těla a jeho částí. Někteří učenci říkají, že kdo má na paměti Alláha v mládí, když je plný síly, toho Alláh ochrání, když zestárne a zeslábne, dá mu rozum, sluch, zrak, moc a sílu. Někteří učenci se dožili sta let v plné síle a při zdravém rozumu. Takoví řekli: „Chránili jsme tyto části těla před neposlušností v mládí a Alláh nám je ochránil ve stáří.“

Prorokova – salla lláhu alajhi wa sallam – slova: „Měj na paměti Alláha a najdeš ho před sebou“ znamenají, že kdo dbá Alláhových ustanovení a dodržuje Jeho zákony, pocítí Alláhovu přítomnost za každých okolností. Všemohoucí Alláh praví: „… vždyť Alláh je věru s těmi, kdož jsou bohabojní, i s těmi, kdož dobré konají.“ (16:128) Qatáda říká: „Kdo je bohabojný, najde Ho u sebe, kdo má Alláha při sobě, má při sobě družinu, která je neporazitelná, strážce, který nespí, vůdce, který nezbloudí.“

Služebníci Alláhovi, pak Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – říká: „Budeš-li prosit, pros Alláha. Budeš-li hledat pomoc, hledej ji u Alláha…“ atd. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – přikazuje, aby služebník prosil svého Pána o splnění toho, co potřebuje, neboť prosebná modlitba je pilířem uctívání. Všemohoucí Alláh praví: „I pravil Pán váš: ‚Vzývejte Mne a Já vás vyslyším! Ti, kdo se pyšně povyšují nad uctívání, ti věru vejdou do Pekla, kde budou poníženi.‘“ (40:60)