Páteční kázání 10. 3. 2023 (18. š´abán 1444)  

Dr. Usama Al-direi

Mešita v Praze

Kdo je špatný podle Všemohoucího Alláha, chvála Mu

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství

Abú Hurajra vyprávěl, že Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – přišel ke skupině sedících lidí a řekl jim: „Mám vám říct, kdo je z vás nejlepší a kdo nejhorší?“ Chvíli mlčeli. Zopakoval otázku třikrát, až jeden z nich řekl: „Samozřejmě, Posle Alláhův, řekni nám, kdo z nás je nejlepší a kdo nejhorší.“ Prorok řekl: „Nejlepší z vás je ten, v jehož dobrotu ostatní doufají a nehrozí jim od něho žádné zlo. Nejhorší z vás je ten, jehož dobrotu si nikdo nepřeje a nikdo není v bezpečí před jeho zlem.“ Nejhorší podle Alláha jsou ti, o nichž Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Nejhoršími lidmi podle Alláha v Soudný den budou ti, kdo mají dvě tváře. Před některými ukáží jednu tvář a před jinými druhou.“ Takoví lidé kazí a nenapravují, zrazují a nejsou důvěryhodní, kompromitují a nejsou diskrétní, vyzrazují tajemství, šíří pomluvy a přidávají si, aby dělali mezi lidmi zle.

Proto islám nemá rád přetvařování se, nelíbí se mu taková taktika. Takoví lidé jsou ti nejhorší v Soudný den. Podle Abú Dáwúda, který tradoval podle Ammára, Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Špatný je takový služebník, který má dvě tváře, dva jazyky. Je milý ke svému bratru, když je přítomen, a za zády ho kritizuje.

Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Kdo má na tomto světě dvě tváře, bude mít v Soudný den dva ohnivé jazyky.“ Také řekl – salla lláhu alajhi wa sallam: „Mám vám říct, kdo z vás je nejhorší?“ Odpověděli: „Ale ano, Posle Alláhův.“ Řekl: „Ti kdo chodí a pomlouvají. Dělají zle mezi přáteli, aby je rozdělili, a přejí si, aby nevinní udělali něco špatného.“ Všemohoucí Alláh praví: „Vy, kteří věříte! Přijde-li k vám hanebník s nějakou zvěstí, snažte se ji objasnit tak, abyste z nevědomosti své nepoškodili lidi…“ (49:6)

Nepodezírejte druhé, neboť Alláh praví: „Vy, kteří věříte! Střezte se přílišného podezřívání druhých, vždyť některá podezření jsou hříchem!“ (49:12) Neberte na sebe břemeno toho, co bylo řečeno o vyzvídání a slídění, neboť Mocný a Vznešený Alláh praví: „Nevyzvídejte…“ (49:12) Také praví: „… klevetníka s pomluvami obcházejícího…“ (68:11) Ti, kteří se věnovali tafsíru, vysvětlují, že tento verš byl seslán kvůli al-Walídovi ibn al-Maghíra. Všemohoucí Alláh praví: „… i žena jeho, jež dříví palivové nosí…“ (111:4) Říká se, že pomlouvala, šířila řeči.

Hudhajfa – radija lláhu anhu – vyprávěl, že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Pomlouvačný člověk nevejde do Ráje.“ Těmi nejhoršími pro Alláha jsou ti, o kterých Všemohoucí praví: „Nechť ti, kdož lakotí s tím, co jim Alláh uštědřil z laskavosti Své, se nedomnívají, že je to pro ně lepší; naopak, je to pro ně horší. A budou mít okolo šíjí v Den zmrtvýchvstání to, s čím lakotili…“ (3:180-181) Je to druh lidí, kteří nedávají povinnou almužnu ze svého majetku, škudlí s ní, nevydávají nic z toho, co jim uštědřil Alláh ze Své laskavosti. Zaslouží si být nejhoršími z lidí v Soudný den.

Nejhoršími z lidí v očích Alláhových jsou také ti, o kterých řekl Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam: „Mezi lidmi, kteří budou mít nejhorší postavení u Alláha v Den zmrtvýchvstání, budou ti, kteří se budou oddávat intimnostem se svými manželkami, a pak o nich budou vyprávět.“ Mocný a Vznešený Alláh praví: „Vy, kteří věříte! Nezrazujte Alláha ani Posla, vždyť byste zradili vědomě důvěru, která je vám dána.“ (8:27) Tajemství jsou jako věc, svěřená do opatrování.

Nejhoršími z lidí v očích Alláhových jsou také ti, o kterých řekl Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam: „Mezi nejhoršími lidmi jsou ti, kteří jsou prostopášní, čtou Korán, ale ničím se z něj neřídí.“ Imám Ahmed tradoval podle Umara ibn al-Chattáb – radija lláhu anhu – že Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Největší hrozbou pro můj lid je pokrytec, který mluví, jako by věděl.“

Posel Alláhův také řekl: „Největší zlo jsou učení muži, kteří jsou špatní. Největším dobrem jsou učení muži, kteří jsou dobří.“

Anas ibn Málik vyprávěl, že Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Učenci jsou tajemníky Poslů pro služebníky Všemohoucího Alláha, pokud se příliš nestýkají s vládci. Pokud tak činí, zrazují Posly. Varujte je.“

Nejhoršími z lidí v očích Alláhových jsou také ti, o kterých řekl Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam: „Mezi nejhoršími lidmi v postavení u Alláha v Den zmrtvýchvstání jsou ti, kteří ztratili Onen svět kvůli životu pozemskému.“

Nejhoršími z lidí v očích Alláhových jsou také ti, o kterých řekl Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam: „Nejhoršími lidmi jsou ti, kteří nevyhoví prosbě, když je někdo prosí a zapřísahá se Alláhem.“ Když vás někdo prosí a zapřísahá se Alláhem, měli byste mu pokud možno vyhovět z úcty ke jménu Alláhovu, při kterém vás zapřísahal, pokud si tím nezpůsobíte škodu nebo se nedopustíte neposlušnosti.

Nejhoršími z lidí v očích Alláhových jsou také ti, o kterých řekl Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam: „Mezi nejhoršími lidmi v postavení u Alláha v Den zmrtvýchvstání jsou ti, kterým se lidé kvůli jejich špatnosti vyhýbají.“ Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – také řekl: „Nejhoršími lidmi v postavení u Alláha v Den zmrtvýchvstání jsou ti, kterým se lidé vyhýbají kvůli jejich jazyku.“ Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – byl vzorem a dobrým příkladem. Měl tu nejlepší morálku ze všech lidí. Nebyl hrubý, ani nemluvil hlasitě, což traduje i al-Buchárí a Muslim.

Je třeba, aby věřící mluvil slušně, volil vhodné výrazy a slova, laskavá přízviska, ty nejjemnější výrazy a nejpěknější slova, neboť věřící – jak ho popisuje Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – „se neposmívá, nekleje, nemluví sprostě, ani neuráží.“