Páteční kázání 12.5.2023 (22. šawwál 1444 h)

„A pomněte, když Pán váš prohlásil: ‚Budete-li vděční, rozmnožíme pro vás dobré…‘“

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“   Vděčnost je jedna ze skvělých vlastností, kterými Všemohoucí Alláh charakterizuje sám sebe, Své posly – alajhim as-salátu wa-s-salám – a přikázal nám, abychom se jí zdobili i my. Všemohoucí Alláh praví: „Co by dělal Alláh s vaším trestem, budete-li vděční a uvěříte-li? Alláh věru je za vděčnost uznalý a vševědoucí.“ (4:147) Všemohoucí Alláh spojuje víru s vděčností, neboť spolu souvisí, na což Všemohoucí Alláh poukazuje v části: „Alláh věru je za vděčnost uznalý a vševědoucí.“ Všemohoucí Alláh byl a je za vděčnost uznalý a vševědoucí, aby měl na těchto vlastnostech podíl i služebník. To nás vede k tomu, abychom i my byli vděční, uctívali jsme Pána všech světů, byli jsme poslušni Jeho příkazů. Qatáda vysvětluje: „Vznešený Alláh, chvála mu, netrestá vděčné, ani věřící.“ Ten, kdo projevuje Alláhovi svou vděčnost, je skutečným věřícím. Základem je, aby byl věřící vděčný svému Pánu – chvála Mu – který mu dal zjevné i skryté dary: „Není dobrodiní žádného, aby od Alláha nepřicházelo.“ (16:53) Posel Noe – alajhi as-salám – byl vděčným služebníkem. Všemohoucí Alláh praví: „… ó potomci těch, jež nesli jsme v arše s Noem, jenž služebníkem byl Naším vděčným!“ (17:3) Byl služebníkem, který realizoval uctívání Všemohoucího Alláha, projevoval vděk svému Pánu, který mu dal dar poselství a učinil ho druhým otcem lidstva. Ibn Mas’úd – radija lláhu anhu – řekl: „Kdykoli si Noe oblékl něco nového, kdykoli něco pojedl, vždy za to poděkoval Všemohoucímu Alláhovi, proto o něm Alláh řekl, že byl „vděčným služebníkem“. Posla Ibrahíma – alajhi as-salátu wa-s-salám – Alláh chválí a popisuje jako oddaného vůdce. Všemohoucí Alláh praví: „Ibrahím věru byl vůdcem Alláhu oddaným, hanífem a mezi modloslužebníky nepatřil.“ (16:120) Tedy vždy za všech okolností byl vděčný za dary od Alláha. Jedním z Poslů, kterým Všemohoucí Alláh přikázal, aby pracovali a byli vděční, byl Dáwúd – alajhi as-salátu wa-s-salám – a jeho rod. Všemohoucí Alláh praví: „Buďte rodu Davidovu vděčni!“ (34:13) Příkaz k práci je důkazem dobrého zvládnutí vědění, což si zasluhuje mnoho vděku. Vděk, tato vznešená vlastnost, je uspokojením Všemohoucího Alláha, znamená to také následování Jeho proroků – alajhim as-salátu wa-s-salám – a Proroka Mohameda – salla lláhu alajhi wa sallam – který ve vznešeném hadísu říká: „Proč bych tedy nebyl vděčným služebníkem.“ Projevování vděku Alláhovi – chvála Mu – je klíčem k dobru a zavírá dveře před vším zlem. Díky vděku se nám stále dostává darů. Všemohoucí Alláh praví: „A pomněte, když Pán váš prohlásil: ‚Budete-li vděční, rozmnožíme pro vás dobré…‘“ (14:7) Ale málokteří služebníci Alláhovi jsou vděční. Všemohoucí Alláh praví: „Jak málo je však vděčných mezi služebníky Mými!“ (34:13) Vděčnost je stupněm, na který se dostanou je oddaní věřící, kteří vynakládají velké úsilí na cestě Všemohoucího Alláha, a On je na jejich cestě vede. „Ty, kdož kvůli Nám se usilovně snaží, ty věru povedeme po cestách Svých. A Alláh zajisté je s těmi, kdož dobro konají.“ (29:69) Služebníci Alláhovi, vděk projevovaný vůči Všemohoucímu Alláhovi je důkazem vyspělého rozumu a zbožnosti a čistoty duše, nejvýznamnějšími projevy vděku je víra v Alláha jako Pána všech světů, v islám jako náboženství, v Mohameda – salla lláhu alajhi wa sallam – jako Jeho Posla, a pro vedení na správné cestě je třeba, aby člověk projevoval svůj vděk svému Pánu. Všemohoucí Alláh praví: „… a na správnou cestu – ať vděčný je, či nevděčný – jsme jej uvedli.“ (76:3) Výrazem vděku vůči Alláhovi je také plnění všech náboženských povinností. Někteří zbožní říkají, že výrazem vděku je modlitba, půst, jakýkoli dobrý skutek, který uděláme pro Alláha, a nejlepšími ze skutků jsou vděk a velebení. Všemohoucí Alláh praví: „Naopak, Alláha uctívej a buď jedním z vděčných!“ (39:66) Stejně jako je vděčnost projevována poslušností, je třeba se zároveň vyvarovat neposlušnosti a zakázaným věcem. Všemohoucí Alláh praví: „Buďte Mne pamětlivi a Já budu pamětliv vás, děkujte Mi a nebuďte nevděční!“ (2:152) Tedy buďte Mne pamětlivi, věřící, tím, že budete poslušni v tom, co jsem vám přikázal a co jsem vám zakázal. Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Když jsem vám něco zakázal, tak se tomu vyhýbejte, a když jsem vám něco přikázal, tak to dělejte do takové míry, co dokážete.“ Vděk vůči Všemohoucímu Alláhovi je ochranou lidí před trestem, příčinou zachování darů, zemí i služebníků, zvýšením dobra. Víra a zbožnost jim přináší požehnání nebes a země. Víra ve Všemohoucího Alláha, jeho Posly, provádění činů poslušnosti jim přináší požehnání nebes i země a jsou zahrnuti dostatkem. Všemohoucí Alláh praví: „Kdyby byli obyvatelé měst těchto uvěřili a bohabojní byli, byli bychom pro ně zajisté požehnání nebes i země otevřeli. Ale oni to vše za lež prohlašovali a potrestali jsme je za to, co si vysloužili.“ (7:96) Al-Hassan al-Basrí řekl: „Alláh dává dary, jak si přeje, a pokud mu není projeven vděk, obrátí jej v trest, a proto nazývali vděk tím, co chrání, protože chrání stávající dary.“ Všemohoucí Alláh praví: „A věru měli obyvatelé Sabá‘ v sídlech svých znamení: dvě zahrady – zprava i zleva. Živte se z přídělu obživy Pána svého a buďte vděčni! A je země výtečná a Pán váš je odpouštějící.“ (34:15) Někdy se mu přezdívá „přinášející“, neboť přináší ztracené dary. Je třeba, aby to muslimové v současné době chápali, aby byli jako jejich předkové druzi Prorokovi – radija lláhu anhum. K loajalitě patří také dík tomu, kdo pro vás něco udělá, nebo vám dá dar. Nejvíce si vděk lidí hned po Všemohoucím Alláhovi zaslouží rodiče, kteří přivedli člověka na tento svět. Všemohoucí Alláh praví: „Uložili jsme člověku laskavost vůči rodičům jeho; matka jeho jej ve strastech nosila a ve strastech jej porodila – a jeho nošení a kojení trvalo třicet měsíců. A když dosáhl dospělosti své a dosáhl věku čtyřiceti let, zvolal: ‚Pane můj, vnukni mi, abych byl vděčný za dobrodiní Tvé, jímž jsi zahrnul mne i rodiče mé! Nechť konám skutky zbožné, v nichž nalezneš zalíbení, a učiň pro mne dobrým potomstvo mé. Kajícně se k Tobě obracím a jsem jedním z těch, kdož do vůle Tvé jsou odevzdáni.‘“ (46:15) Krásným obrazem vděku je vděk projevovaný mezi lidmi navzájem. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Alláh neprojevuje vděk nikomu, kdo není vděčný lidem.“ Proto musí člověk oplácet dobré dobrým a špatné přecházet prominutím a odpuštěním. Duše se přiklání k tomu, kdo se k ní zachová pěkně. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Toho, kdo pro vás něco udělá, odměňte. Nemáte-li nic, čím byste ho odměnili, proste za něj Alláha a uvidíte, že jste jej odměnili.“ Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Když někdo pro někoho něco udělá a ten mu řekne ‚nechť ti to Alláh dobrem oplatí‘, tak vyjádřil pochvalu.“ Vděčnost je tedy prostředkem k nastolení důvěry a lásky mezi jednotlivými členy společnosti. Společnost je tím posílena, její členové se navzájem podporují a přejí si navzájem jen to dobré. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Věřící je jen ten, kdo přeje svému bratru ve víře to, co by přál sobě.“ Jako je vděčnost v dobrém, tak musí být trpělivost v časech těžkostí na tomto světě. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Úžasné na věřících je to, že vše je pro ně dobré. To se netýká nikoho jiného než věřícího. Má-li štěstí v životě, je vděčný, a je to pro něho dobré. Postihne-li ho něco zlého, je trpělivý a je to pro něho dobré.“ Je žádoucí, aby byli muslimové trpěliví, neboť Alláh dává odměnu za trpělivost. Všemohoucí Alláh praví: „… a trpělivým bude dána jejich odměna v míře plné, bez počítání.“ (39:10) Je to důležité zejména v dnešní době, kdy se množí různé rozbroje mezi lidmi.