Páteční kázání 7. 7. 2023 19. dhú l hidždža 1444 H)                                                                      

Mešita v Praze

Požehnání v tom, co žádáte

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství

Jazykový význam požehnání je rozvoj a zvětšení nebo navýšení. V islámské právní vědě znamená zvětšení darů a odměny nebo větší hmatatelný rozvoj v některých věcech, či morální rozvoj.

Ibn Abbás řekl, že význam požehnání je „velké množství všeho, co je dobré“. Vše, v čem Alláh požehná, požehná tím, že toho je velké nebo větší množství, rychlý vývoj nebo velký prospěch.

Alláh požehnal v některých věcech:

– požehnal v některých místech na Zemi:

Mekka je požehnaná – Alláh praví: „A věru prvním chrámem, jenž pro lidstvo byl založen, byl ten, jenž v Bakce stojí, jenž požehnáním je i vedením správným pro lidstvo veškeré.“ (3:96)

Mešita al-Aksá a její okolí – Všemohoucí Alláh praví: „Sláva tomu, jenž za noci přenesl služebníka Svého z Posvátné mešity do mešity nejvzdálenější, jejíž okolí jsme požehnali, abychom mu ukázali některá Svá znamení. A On věru slyšící je a jasnozřivý.“ (17:1)

Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – prosil Alláha za Sýrii a Jemen. Podle Ibn Umara se traduje, že řekl: „Ó Alláhu, požehnej nám v Sýrii a v Jemenu.“ Zeptali se ho: „A co v Nadždu?“ Odpověděl: „Ó Alláhu, požehnej nám v Sýrii a Jemenu.“ Znovu se zeptali: „A co v Nadždu?“ Odpověděl: „Tam jsou zemětřesení a rozbroje. A tam se také objevuje ďáblův roh.“

Medína – město Alláhova Posla – salla lláhu alajhi wa sallam – prosil těmito slovy, aby jí bylo požehnáno jeho prostřednictvím: „Ibráhím učinil Mekku posvátnou a prosil za její obyvatele. Já jsem učinil Medínu posvátnou, jako učinil Ibráhím posvátnou Mekku, a prosil jsem za ni dvakrát tolik, co Ibráhím prosil za obyvatele Mekky, aby jí bylo požehnáno ve všem, co se dá změřit či zvážit.“ Bylo zvykem, že mu přinášeli první plody, a říkal: „Ó Alláhu, požehnej nám v naší Medíně, v jejích plodech, ve všem, co můžeme změřit a zvážit, požehnáním nad požehnání.“ Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – také řekl: „Ó Alláhu, dej Medíně dvakrát tolik, co jsi dal Mekce.“

– Alláh požehnal určitým obdobím:

Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Ó Alláhu, požehnej mému lidu v brzkém ranním čase.“ Nejpožehnanějším časem každého dne je čas po ranní modlitbě (fadžr), pak jsou požehnané časy stanovené pro modlitby, z noci je to její poslední třetina, pak deset posledních nocí ramadánu, ze dnů je to pátek a prvních deset dní měsíce dhú al-hidždža, z měsíců je to ramadán a posvátné měsíce.

– Alláh požehnal některým svým služebníkům, jako například Ibráhímovi a jeho potomkům:

Všemohoucí Alláh praví: „‘Mír budiž s Ibráhímem!‘ Takto odměňujeme dobro konající, vždyť on byl služebník Náš věřící! A oznámili jsme mu radostnou zvěst o Isháqovi, jenž prorok byl, k bezúhonným patřící. Pak požehnali jsme jemu i Isháqovi; a mezi jejich potomky jsou někteří, kdož dobro konají, však jiní sami na sobě křivdu zjevnou páchají.“ (37:109-113)

Při každé modlitbě říkáme: „… a požehnej Mohamedovi, jeho rodu, jako jsi požehnal Ibráhímovi a jeho rodu“.

Alláh požehnal také Svému poslu Ísovi (Ježíšovi): „A učinil mne požehnaným, ať kdekoliv dlíti budu, a modlitbu a almužnu, co živ budu, mi poručil…“ (19:31) A všichni proroci jsou vyvolení a požehnaní.

Všechno, co prospívá lidem až do Soudného dne, je požehnané. Týká se to zejména vědy o Koránu a jejího vyučování. Všemohoucí Alláh praví: „A toto je připomenutí požehnané, Námi seslané…“ (21:50) A také: „Toto je Písmo požehnané, jež jsme seslali tobě, aby lidé o jeho znameních přemýšleli a aby si je rozmyslem nadaní připomínali.“ (38:29)

Navzájem si přejeme, aby nám Alláh požehnal. Když se muslimové zdraví, říkají: „Mír s tebou a milosrdenství Alláhovo a Jeho požehnání“. V našem pozdravu je tedy mír, milosrdenství a požehnání. V prosebné modlitbě poslušnosti se říká: „Požehnej mi v tom, čím jsi mne obdaroval.“

Požehnání není v množství majetku nebo v dosažení vysokého postavení:

Žádáte o požehnání v tom, čím vás Alláh obdaroval – v upřímnosti a pravdivosti úmyslu, v tom, co říkáme, i v tom, co děláme. Při koupi a prodeji je požehnání v upřímnosti a pravdivosti, ukázání vady v prodávané věci. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Kupující a prodávající mají možnost volby, dokud se nerozejdou. Jednají-li upřímně a ukáží-li věc podle pravdy, bude jim v jejich transakci požehnáno. Budou-li lhát a zamlčí-li něco, bude jejich transakce zbavena požehnání.“

Žádáte o požehnání v tom, čím vás Alláh obdaroval, upřímnou prosebnou modlitbou určenou Všemohoucímu Alláhovi o pevné přesvědčení a požehnání:

Posel Alláhův – salla lláhu alajhi wa sallam – pronášel prosebné modlitby a říkal: „Ó Alláhu, dej, ať jsem naprosto spokojen s tím, co jsi mi dal jako obživu, požehnej mi v tom, vynahraď mi vše, co nemám, dobrem.“

Žádáte o požehnání v bohabojnosti, abyste vykonávali to, co vám bylo přikázáno, a vyvarovali se všeho, co bylo zakázáno:

Všemohoucí Alláh praví: „Kdyby byli obyvatelé měst těchto uvěřili a bohabojní byli, byli bychom pro ně zajisté požehnání nebes i země otevřeli. Ale oni to vše za lež prohlašovali a potrestali jsme je za to, co si vysloužili.“ (7:96)

Žádáte o požehnání v tom, aby vše, co získáte, bylo halál, a abyste byli spokojeni s tím, co vám Alláh předurčil:

Hakím ibn Hizám vyprávěl, že poprosil o něco Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – a ten mu to dal. Pak ho poprosil znovu a on mu to opět dal. Poprosil ho potřetí a i potřetí Prorok jeho prosbu vyslyšel a řekl: „Hakíme, tyto peníze jsou příjemné a krásné, kdo si je vezme bez naléhání, bude mu v nich požehnáno, kdo si je vezme z chamtivosti, nebude mu v nich požehnáno. Je jako člověk, který jí a nikdy není sytý. Ruka dávající je lepší než ruka beroucí.“