Lunární hidžrský kalendář, islámský kalendář je lunární kalendář, to znamená, že při určování měsíců spoléhá na lunární cyklus, který se skládá z 12 lunárních měsíců v roce o 354 nebo 355 dnech. Muslimové jej používají, zejména při určování měsíce ramadánu, posvátných měsíců, měsíců poutě (hadždž), svátků, platba almužny (zakátu), období rozvodu atd.

Založil ho chalífa Umar ibn al-Chattáb (radhia lláhu anhu), aby muslimové začali počítat letopočet od hidžry -emigrace Posla Božího, Muhammada ibn Abdulláha (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) , z Mekky do Medíny (21. září 622 ) jako odkaz na první rok v něm, a to je důvod, proč se nazývá hidžrský kalendář, ale je zaměřen hlavně na lunární rozvrh, který Alláh v Koránu přikazuje dodržovat, jak pravil Zajisté počet měsíců u Boha je dvanáct měsíců, stanovený v Knize Boží v den, kdy stvořil nebesa a zemi. A z nich jsou čtyři měsíce posvátné, a to je náboženství neměnitelné. Proto si v nich nečiňte vzájemně zlé,nýbrž bojujte proti nevěřícím jako jeden muž, tak jako oni bojují proti vám jako jeden muž a vězte, že Bůh stojí na straně bohabojných

Čtyři posvátné měsíce jsou to: Radžab, Dhul-qi`dah, Dhul-Hidždžah a Muharram. A protože to Alláh proto nazval neměnitelným náboženstvím muslimové se snažili od počátku národa chtěli nejednat bez něj. Ačkoli kalendář vznikl během muslimské éry, názvy měsíců a lunární kalendář se používaly již od předislámské doby. Byl prvním dnem tohoto kalendáře je pátek 1. Muharram 1 AH, což odpovídá 16. červenci 622 .

Přejeme všem muslimů všechno nejlepší k Novému roku hidžry 1445 a prosíme
Alláha, aby byl rokem míru, lásky a štěstí pro veškeré lidstvo.