Vstupujeme do nového roku hidžry, rok 1445. Tento okamžik je vhodnou příležitostí k zamyšlení a reflexi nad naším duchovním životem. Hidžra, migrace Proroka Mohameda (mír a požehnání budiž s ním) z Mekky do Medíny, nám připomíná důležitost hledání pravdy, síly ve víře a oddanosti Bohu.

Muslimské zamyšlení by se mohlo zaměřit na následující body:

  1. Hledání blízkosti k Bohu: Hidžra je symbolickým přesunem směrem ke svatému městu Medína, což nás vyzývá, abychom se přiblížili k Bohu. To zahrnuje pravidelnou modlitbu (salát), čtení Koránu a rozjímání nad jeho učením, stejně jako vykonávání dobrých skutků a šíření lásky a soucitu mezi lidmi.
  2. Upevňování víry a oddanosti: Nový rok hidžry nám poskytuje možnost zhodnotit naši víru a oddanost. Musíme se zamyslet nad tím, jaký pokrok jsme udělali v posledním roce v naší duchovní cestě a jak můžeme posílit své vztahy s Bohem a ostatními lidmi v nadcházejícím roce.
  3. Očištění srdce a odpuštění: Hidžra připomíná potřebu očistit naše srdce od zášti, hrdosti a nenávisti. Musíme se snažit odpuštěním a soucitem dosáhnout míru a harmonie ve svých vztazích s ostatními lidmi. Když odpouštíme druhým, také se osvobozujeme sami od tíhy nenávisti a hořkosti.
  4. Aktivní zapojení ve společnosti: Hidžra představuje také aktivní zapojení v komunitě a snahu o zlepšení životních podmínek druhých. Musíme být vzorem a sloužit jako zdroj dobrých skutků, abychom přispěli k pozitivnímu posunu našeho okolí.
  5. Projevování trpělivosti a vytrvalosti: Prorok Mohamed (mír a požehnání budiž s ním) a jeho společníci čelili mnoha výzvám během migrace. To nás učí, že trpělivost a vytrvalost jsou klíčové vlastnosti na naší duchovní cestě. Musíme si uvědomit, že setkáme-li se s obtížemi, nikdy nesmíme ztrácet naději a důvěru v Boží plán.

Při zamyšlení nad těmito body a jejich zapracování do našeho života můžeme vstoupit do nového roku hidžry s odhodláním a duchovním růstem. Přeji vám požehnaný a radostný rok plný Boží milosti a poznání. Bismillah!