Páteční kázání 8. 9. 2023 (23. safar 1445 H)                                                                      

Mešita v Praze

TRPĚLIVOST

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství

Dnes budeme hovořit o úžasném způsobu uctívání, vznešené lidské vlastnosti, která je zmíněna v Koránu více než stokrát a říká se o ní, že je to polovina víry a že život člověka se nemůže dostatečně správně odvíjet bez ní. Touto formou uctívání je trpělivost.

Alí ibn Abí Tálib – radija lláhu anhu – řekl: „Trpělivost se má k víře tak jako hlava k tělu. Přijde-li o hlavu, zhyne i tělo.“ Pak zvýšil hlas: „Kdo nezná trpělivost, nezná víru.“

Trpělivost můžeme rozdělit na tři druhy:

– trpělivost s poslušností vůči Alláhovi

– trpělivost neprotivit se Alláhovi

– trpělivost s tím, co nám Alláh předurčil

Trpělivost s poslušností vůči Alláhovi – kvůli činům, kterými se k Němu přibližujeme, neboť mnoho činů poslušnosti je pro člověka náročných, obtížných. Al-Buchárí i Muslim tradují podle Abú Hurajry – radija lláhu anhu – že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Peklo je obklopeno všemi možnými druhy tužeb a vášní, Ráj je obklopen různými nepřízněmi osudu.“

Když se Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – zmínil o činech poslušnosti, které odčiní hříchy, zahrnul je všechny mezi činy poslušnosti, které vyžadují trpělivost, a odměna odpovídá míře těžkosti.

Imám Muslim ve své sbírce správných hadísů traduje podle Abú Hurajry – radija lláhu anhu – že se Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – zeptal: „Mám vám říct, čím odčiníte hříchy u Alláha a dostanete se na vyšší stupně?“ Odpověděli: „Ale ano, Posle Alláhův.“ Řekl: „Provádět řádně očistu i za obtížných podmínek, chodit často do mešity, po modlitbě se těšit na další modlitbu, to znamená dbát svých povinností.“ Ve Svaté Knize Mocného a Vznešeného Alláha jsou slova Požehnaného a Všemohoucího Alláha určená Prorokovi – salla lláhu alajhi wa sallam – kdy mu přikazuje uctívání a trpělivost s ním: „On Pánem je nebes a země a toho, co mezi nimi je. Uctívej Jej tedy a buď vytrvalý v uctívání Jeho. A znáš někoho se jménem stejným?“ (19:65)

Výraz „být vytrvalý“ (ar. istabara) je odvozen od slova „trpělivost“ (ar. sabr) a vysvětluje se jako zvýšená míra trpělivosti, ještě něco více než být jen trpělivý.

Co se týče druhého druhu trpělivosti, tedy mít trpělivost a neprotivit se Všemohoucímu Alláhovi, tak toho, kdo je trpělivý a nedopustí se neposlušnosti vůči Alláhovi, Alláh odmění Rájem. Všemohoucí Alláh praví: „… i ti, kdož vytrvalí jsou ve své touze spatřit tvář Pána svého, modlitbu dodržují a z toho, co jsme jim uštědřili, tajně i veřejně rozdávají a zlé dobrým odhánějí – pro ty uchystán je příbytek konečný…“ (13:22)

Ibn Kathír – nechť je k němu Alláh milosrdný – řekl: „Znamená to, abyste byli vytrvalí a nedopouštěli se neposlušnosti či hříchu, abyste si to zakázali v touze uspokojit Alláha a získat od něho velkou odměnu.“

Jahjá ibn Muáz – nechť je k němu Alláh milosrdný – řekl: „Ráj je obklopen různými nepřízněmi osudu, zatímco ty je nenávidíš, Peklo je obklopeno různými slastmi, zatímco ty je žádáš. Jsi jako někdo, kdo je velmi nemocný. Když bude trpělivě snášet léčbu, díky své trpělivosti se vyléčí. Když bude litovat a hořekovat nad tím, co ho postihlo, jeho slabost a nemoc bude trvat déle.“ Pokud vás vaše duše vyzývá k neposlušnosti, připomeňte jí trpělivost. Nebude-li trpělivá na tomto světě, nebude trpělivá ani na Onom světě. Ti, kteří přicházejí do Pekla, uslyší po té, co do něho vstoupí: „Hořte v něm – a vytrvejte či nevytrvejte – vše pro vás jedno je, vždyť odměnu jen za to, co konali jste, dostáváte!“ (52:16)

Třetím druhem trpělivosti je trpělivé snášení toho, co bylo předurčeno Alláhem. Ibn al-Džauzí – nechť je k němu Alláh milosrdný – řekl: „Kdyby nebyl tento svět místem zkoušek, nebyly by na něm překážky v podobě různých nemocí a zármutku, nebyl by na něm život těžký pro proroky a ty nejlepší z nejlepších. Adam byl podroben zkouškám, dokud neopustil tento svět, a Ibráhím strpěl oheň a zabití syna.“ Jakúb plakal tak, až přišel o zrak, Mojžíš trpěl od faraona a jeho lid byl zkoušen. Ježíš, syn Mariin, nenalezl jiné útočiště než pevnou zem a život v chudobě. Mohamed – salla lláhu alajhi wa sallam – strpěl chudobu, zabití svého strýce Hamzy, který byl jeho nejmilejším příbuzným, strpěl také odpor svého vlastního lidu, který se zvedl proti němu. A jsou další příklady mezi proroky a těmi, kdo jsou Alláhovi nejblíže.“

Zkoušky, které podstupujeme tím, že nás postihne nějaké neštěstí, jsou nevyhnutelné, je to život. Lidé, kteří jsou takto zkoušeni, se dělí na ty, kdo jsou trpěliví, a na ty, kdo jsou nespokojení a zlobí se. Výsledek se dostaví u toho, kdo je trpělivý: „Budeme vás zkoušet trochu strachem a hladem a ztrátou na majetku i lidech a plodech – avšak oznam zvěst radostnou trpělivým, kteří, když postihne je neštěstí, hovoří: ‚My Alláhovi patříme a my k Němu se navrátíme!‘ A to jsou ti, jimž patří požehnání a milosrdenství Pána jejich, to jsou ti, kdož správnou cestou jsou vedeni.“ (2:155-157)

Vším, co muslimovi způsobí nějakou škodu na těle či na duši, Alláh smývá jeho hříchy, pokud je trpělivý. Al-Buchárí i Muslim tradují podle Á’iši – radija lláhu anhá – že Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Vždy, když muslima postihne nějaké nepohodlí, nemoc, starost, smutek, zranění či bolest, třeba i pouhé píchnutí se o trn, smývá tím Alláh jeho hříchy.“

Šurajh – nechť je k němu Alláh milosrdný – řekl: „Když mě postihne nějaké neštěstí, řeknu čtyřikrát ‚chvála Alláhovi‘ – ‚alhamdulilláh‘ – děkuji za to, že nebylo větší, děkuji, že mě obdařil trpělivostí, abych ho snášel, děkuji za to, že mi dovolil získat odměnu, po které toužím, a děkuji, že tím neutrpěla moje víra.“