Páteční kázání 15. 9. 2023 (30. safar 1445 H)                                                                      

Mešita v Praze

Solidarita v islámu

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství

Všemohoucí Alláh dal světu Svou Knihu – Svatý Korán, kterým se lidé mají nechat vést k tomu, co je lepší. Všemohoucí Alláh – budiž požehnán – přikázal muslimům, aby vnímali význam bratrství mezi lidmi, které je stopou, kterou zanechalo milosrdenství Proroka – salla lláhu alajhi wa sallam – na zemi. Všemohoucí Alláh praví: „A neposlali jsme tě leč jako znamení milosrdenství pro lidstvo veškeré.“ (21:107) Toto milosrdenství spojuje muslimy se vším ostatním, co bylo stvořeno. Všemohoucí Alláh chválí bratrství ve víře, které je znakem solidarity. Všemohoucí Alláh praví: „Věřící jsou si přece bratry…“ (49:10) Tato spolupráce je pilířem sociální solidarity mezi muslimy v životě na tomto světě, který je považován můstkem k životu na Onom světě.

K mravům každého muslima patří to, že interaguje, co se týče víry a lidskosti, s jinými lidmi – svými bratry – pokud je postihne nějaké neštěstí nebo pohroma. Tehdy přispěchá s pomocí a záchranou a tím uposlechne příkazu svého Všemohoucího Pána – chvála Mu – a Jeho velkolepého náboženství – islámu – náboženství milosrdenství a vzájemné podpory, lásky a souznění. Buduje si tak postavení jeho bratra, který mu pomohl a dostal ho z nesnází. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Nejste věřícími, pokud nepřejete svému bratru to, co byste přáli sami sobě.“

Není pochyby o tom, že původcem solidarity v islámu je seslané Zjevení a slova posledního z proroků – salla lláhu alajhi wa sallam. Muslimové se učili Koránu nazpaměť a jeho verše se zřetelně odrážely v jejich mravech, nechali se vést Prorokem – salla lláhu alajhi wa sallam, jehož mravy byl Korán sám. Všemohoucí Alláh praví: „A věru máte nyní v poslu Alláhovu příklad překrásný pro každého, kdo doufá v Alláha a v den poslední a kdo Alláha hojně vzpomíná.“ (33:21)

Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – vysvětloval Vznešený Korán svými činy, aby je ukázal svým druhům – radija lláhu anhum – aby je viděli na vlastní oči, neboť jejich víra ve Vznešený Korán a to, že věřili Prorokovi – salla lláhu alajhi wa sallam – učinilo původ jejich solidarity božským. Solidarita se stala jedním ze základů jejich života v dobrém i ve zlém. Jejich spolupráce a solidarita se stala majákem na správné cestě ve společnosti, což popírali jen ti pyšní a vzdorující.

Je-li původcem solidarity víra, je jejím obrazem přesný odraz zdroje. Prorokovi druhové – radija lláhu anhum – v Mekce v předislámské době byli nejlepším příkladem trvání na Pravdě a díky tomu byli jako stavby s pevně ukotvenými základy. Když odešli do Medíny odrážel se obraz solidarity na Prorokových druzích z řad muhádžirů i ansárů – radija lláhu anhum – dělili se o jídlo i pití, přístřeší i oděv, vše, co je spojeno se společným životem. Medína se stala majákem solidarity a vzájemné náklonnosti. Všemohoucí Alláh praví: „A dávají jim přednost před sebou, i kdyby sami měli nedostatek. A ti, kdož ochrání duše své před lakotou, ti budou blažení.“ (59:9)

Projevů solidarity v islámu je mnoho a je těžké je všechny vyjmenovat. Nejvýznamnější je solidarita, když islámskou společnost postihne něco, co zasáhne všechny její členy, zejména v případě epidemií, nemocí, zemětřesení a jiných přírodních katastrof, které přicházejí náhle a je obtížné je předpovídat, protože islám je náboženstvím spolupráce ve všech záležitostech. Solidarita generace Prorokových druhů – radija lláhu anhum – která je nám příkladem, je nesporným důkazem tohoto výrazného a zářivého aspektu naší islámské historie.

Solidarita a spolupráce přináší množství plodů: bezpečí a soucit mezi členy společnosti a odměna za dobré skutky u Všemohoucího Alláha. Tyto požehnané plody vytváří úžasnou společnost, spravedlivou společnost. Všemohoucí Alláh praví: „A takovýmto způsobem jsme vás učinili obcí vzdálenou krajností, abyste byli svědky o lidech a aby posel byl svědkem o vás.“ (2:143) Sám Mocný Alláh podal svědectví o umírněnosti, která je plodem solidarity v islámu.

Díky plodům solidarity čerpali i jiné národy ze solidarity v islámu a jejích projevů a jsou uvedeny v jejich ústavách, co se týče života jejích jednotlivých členů a projevů solidarity a jejích plodů, které vidíme dnes, jsou převzaté ze solidarity našich společností v průběhu dějin. Je třeba, aby společnosti spolupracovaly, podporovaly se navzájem v časech krizí a pohrom, ke kterým tu a tam dochází, aby podaly pomocnou ruku poškozeným, potřebným, bez zneužívání krizí a přírodních katastrof k tomu, aby byla upírána něčí práva nebo aby byly zabavovány jejich věci z lačnosti a chamtivosti. Prorok – salla lláhu alajhi wa sallam – řekl: „Kdo si něco přivlastní, chybuje.“ (podle Muslima)

Nezapomínejme, že prosebné modlitby a prosby o odpuštění mohou pomoci od neštěstí. Prosebná modlitba odvrací neštěstí a prosba o odpuštění přináší bezpečí. Všemohoucí Alláh praví: „Alláh však není takový, aby je ztrestal, když jsi mezi nimi – ani nechce být Alláh vykonavatelem jich potrestání, dokud budou prosit o slitování.“ (8:33)