V rámci muslimské komunity často narazíme na složité otázky ohledně naší role v podpoře pronásledovaných. Zde se významně uplatňuje princip “Al-Wala’ wa-l-Bara'”, který, spolu s koránskými verši a Hadithy, poskytuje hluboký vhled do našich mezilidských vztahů a komunitní odpovědnosti.

Al-Wala’ wa-l-Bara’ a jeho výklad

Koncept “Al-Wala’ wa-l-Bara'” je zásadním a často diskutovaným tématem v islámské teologii a právu, spojujícím dvě klíčové ideje: loajalitu a distancování. Tyto dva aspekty spolu úzce souvisí a jsou zásadní pro pochopení muslimských mezilidských vztahů a komunitních principů.

  1. Al-Wala’ (Loajalita): Al-Wala’ se vztahuje k loajalitě, podpoře a přátelství. V islámském kontextu to znamená loajalitu vůči ostatním muslimům a islámským hodnotám. Tento aspekt podtrhuje důležitost pevných vztahů a vzájemné podpory mezi věřícími, což je základ pro udržení silné a soudržné komunity. Tento princip je zmiňován v koránských verších, jako jsou Al-Má’ida (5:55-56): “Vaším ochráncem je pouze Alláh, Jeho posel a ti, kdo věří, kdo konají modlitbu, dávají almužnu, sklání se. A kdo se přidá k Alláhovi, Jeho poslu a těm, kdo věří – pak strana Alláhova bude vítězná.“, které vyzývají věřící k jednotě a podpoře ve víře.
  2. Al-Bara’ (Distancování): Al-Bara’ odkazuje na distancování se, odmítnutí nebo nepřátelství. V kontextu islámu to znamená odmítnutí všeho, co je v rozporu s islámskými principy a učením. Tento aspekt neznamená nutně nepřátelství nebo konflikt, ale spíše pevný postoj proti praktikám a myšlenkám, které jsou považovány za škodlivé nebo nesprávné z islámského hlediska. Súra Al-Má’ida (5:80-81): “A vidíš mnohé z nich se přátelit s nevěřícími. A to, co již dříve pro sebe si připravili, je tak hnusné, že Bůh se na ně rozhněval – a v trestu svém budou nesmrtelní!Kdyby byli věřili v Boha, v proroka a v to, co mu bylo sesláno, nebyli by se s nimi přátelili, avšak mnozí z nich jsou věru hanebníci,” hovoří o důležitosti být opatrný ve vztazích s nevěřícími a nebrat si je za důvěrníky v kontextu, kde by mohli škodit muslimské komunitě.

Souvislost s koránskými verši

V rámci islámského učení hrají koránské verše klíčovou roli v poskytování vedení a základních principů pro chování a mezilidské vztahy. Verš At-Tauba (9:71) je jedním z mnoha příkladů, kde Korán explicitně hovoří o povinnostech věřících vůči sobě navzájem: “Věřící muži a věřící ženy jsou si vzájemně přáteli…”

Tento verš není izolovaným příkazem, ale součástí širšího kontextu islámských učení, která zdůrazňují solidaritu, vzájemnou podporu a obecně dobré mezilidské vztahy v muslimské komunitě. V tomto verši je zdůrazněna nejen důležitost společné víry, ale také potřeba aktivního zapojení do životů ostatních věřících – podporování sebe navzájem v dobrém, pomoc v nesnázích a stání proti nespravedlnosti.

Další koránské verše rozšiřují tuto myšlenku. Například v Al-Imran (3:103) je uvedeno: “A držte se všichni pevně Božího provazu a nerozdělujte se…” Tento verš apeluje na jednotu a společnou sílu muslimské komunity. Vyzývá věřící, aby se spojili v jejich společné víře a hodnotách a odolali rozdělení a konfliktům.

Kromě toho Súra Al-Hujurat (49:10) uvádí: “Věřící jsou bratři…” což zdůrazňuje koncept bratrství a vzájemné podpory mezi muslimy. Tento verš je připomínkou, že každý muslim má odpovědnost pomáhat svým bratrům a sestrám v náboženství, obzvláště pokud čelí nespravedlnosti nebo utrpení.

Tyto verše společně vytvářejí silný rámec pro muslimskou komunitu, kde je vzájemná podpora, solidarita a jednota nejen doporučena, ale považována za základní součást islámské identity. Takový přístup nejen posiluje vnitřní soudržnost komunity, ale také pomáhá vytvářet odolnější a soucitnější společenství, které je schopné čelit výzvám a nepříznivým okolnostem.

Příklady ze života proroka

Prorok Muhammad (mír a požehnání ať je s ním) žil podle těchto principů, což dokládá jeho chování během Hijry a Hudaibiya smlouvy. Sahih al-Bukhari uvádí hadith, který posiluje tuto ideu: “Muslim je bratrem muslima…” Tento hadith a Prorokovy činy představují praktický příklad, jak bychom měli jednat vůči těm v naší komunitě, kteří potřebují podporu.

Hijra, migrace Proroka a jeho následovníků z Mekky do Medíny, je klíčovým momentem, kdy se ukázala solidarita a podpora v muslimské komunitě. Když Muhadžirun (ti, kteří emigrovali z Mekky) přišli do Medíny, byli vřele přijati Ansarem (obyvateli Medíny), kteří s nimi sdíleli své domovy a zdroje. Tento akt sdílení a podpory je příkladem uplatnění principů Al-Wala’ wa-l-Bara’ v praxi.

Aplikace v současném kontextu

V současném světě, plném konfliktů a nespravedlnosti, se “Al-Wala’ wa-l-Bara'” stává ještě relevantnějším. Je naší odpovědností jako muslimů aplikovat tento princip s porozuměním a soucítěním. To zahrnuje aktivní podporu pronásledovaných muslimů a odmítnutí nespravedlnosti a útlaku, ať už se projevuje jakkoli.

Povinnost Pomoci a Podpora Pronásledovaných v Islámu

V kontextu islámských principů, jako je Al-Wala’ wa-l-Bara’, je zřejmé, že muslimové mají nejen morální, ale i náboženskou povinnost stát pevně při svých bratrech a sestrách, kteří čelí nespravedlnosti a pronásledování. Tato povinnost pomoci a podpořit ty, kteří trpí, je klíčovým prvkem naší víry a komunitní soudržnosti.

Nedokázat stát při našich pronásledovaných bratrech a sestrách může být interpretováno jako zrada základních islámských hodnot. V islámu není místo pro lhostejnost vůči utrpení a nespravedlnosti. Jak učí Korán a Hadithy, a jak předváděl Prorok Muhammad (mír a požehnání ať je s ním) svým životem, je naší povinností projevovat solidaritu, soucit a aktivní podporu těm, kteří jsou v nouzi.

Vyzýváme proto každého muslima, aby se zamyslel nad těmito principy a přemýšlel o tom, jak mohou být aplikovány v našem každodenním životě. Je naší společnou povinností jako muslimské komunity podporovat a chránit ty, kteří jsou utlačováni, a stavět se proti nespravedlnosti, kdekoliv se objevuje. V tomto duchu bychom měli usilovat o budování silné, soucitné a spravedlivé komunity, která stojí na principech, které nám byly svěřeny naší vírou.

Tímto způsobem můžeme nejen upevňovat naši víru a hodnoty, ale také přispívat k lepší a spravedlivější společnosti pro všechny.