V současném světě, kde jsou otázky bezpečnosti a násilí stále aktuálnější, islámská filozofie poskytuje hluboký a často přehlížený pohled na ochranu a prosperitu jednotlivců i celých společností. Islám staví bezpečnost na první místo mezi lidskými potřebami, což je výrazně odlišný přístup od jiných konceptů, jakým je například Maslowova hierarchie potřeb. Tento přístup islámu k bezpečnosti, ukotvený v učení Koránu a Proroka Muhammada, představuje zásadní princip pro vytváření stabilní a harmonické společnosti.

Zatímco slavný psycholog Maslow zařadil lidskou potřebu bezpečí na druhou úroveň své hierarchie potřeb, hned za fyziologické potřeby, islám klade tuto potřebu na první místo mezi lidskými potřebami, dokonce před potřebami jako jídlo a pití. V Svatém Koránu je mnoho veršů, které zdůrazňují význam bezpečnosti jako prioritní hodnoty pro jednotlivce i společnost. Například v kontextu zmínek o požehnáních, které Všemohoucí Alláh poskytl Kurajšovcům, se říká: ‘Jenž nasytil je a ochránil před hladem a zabezpečil je před strachem!’ A říká se: ‘Cožpak jsme je pevně neusadili v okrsku posvátném a bezpečném, kam jsou dováženy plodiny všeho druhu?’ Toto poukazuje na nezbytnost bezpečnosti pro ekonomickou obnovu zemí. V modlitbě našeho otce Abrahama, s nímž je mír, je zdůrazněna priorita bezpečnosti, když říká: ‘Pane můj, učiň tuto zemi bezpečnou a obdaruj její obyvatele jejími plody.’ Tedy prosba za bezpečnost je stavěna nad prosbu za hojnou úrodu a bohatství. Realita potvrzuje tuto prioritu bezpečnosti: představme si, že sedíte u jídla s extrémním hladem, ale pak uslyšíte hluk nebo pocítíte nebezpečí. V takovém případě byste pravděpodobně opustili jídlo a pití a zaměřili se na záchranu před hrozbou. Vaší nejvyšší prioritou by v tu chvíli bylo udržet se v bezpečí, možná byste dokonce snižovali své dýchání na minimum, abyste nevydávali zvuk, který by vás mohl ohrozit. To ukazuje, že bezpečnost je pro člověka důležitější než jídlo, pití a další naléhavé fyzické potřeby. V učení Proroka Muhammada (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je kladen velký důraz na důležitost bezpečí jak pro jednotlivce, tak pro společnost. Prorok se modlil k Bohu slovy: ‘Ó Bože, dej nám mír, víru, bezpečí a islám.’ Také učil své následovníky: ‘Kdo se probudí v bezpečí, zdravý a s jistotou svého denního živobytí, je jako by měl život ve své moci.’ Prorok Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) učil své společníky, že víra nemůže prosperovat ve společnosti, kde převládají strach a nenávist. Zdůrazňoval, že je nutné nejprve vytvořit společnost charakterizovanou láskou a mírem, a až poté se věnovat záležitostem víry a spirituality. Prorok řekl: ‘Nevstoupíte do ráje, dokud neuvěříte, a neuvěříte, dokud se nebudete navzájem milovat. Směřuji vás k činu, kterým budete navzájem šířit mír a lásku.’ Po potvrzení této pravdy a jejím zakořenění v duších svých následovníků, Prorok nezanechal tuto moudrost jen jako mrtvý text nebo teorii skrytou v knihách. Místo toho podnikl mnoho praktických kroků, aby se tato pravda stala živou realitou v životech muslimů, generaci po generaci.

Islám, jak ukazuje tato analýza, klade bezpečnost na první místo mezi lidskými potřebami a poskytuje komplexní rámec pro její ochranu a podporu. Přístup islámu k bezpečnosti, který zahrnuje jak fyzickou, tak duševní a duchovní dimenzi, je relevantní nejen pro muslimské komunity, ale pro celou společnost, zejména v kontextu současných globálních výzev. Islám nabízí cenné lekce o důležitosti bezpečnosti, míru a vzájemného porozumění, které jsou zásadní pro budování harmonické a stabilní společnosti.