V současné době se mnoho lidí, zejména mladých, potýká s problémy vedoucími k narušení duševní rovnováhy, které mohou v extrémních případech přerůst v psychická onemocnění. Tyto problémy často pramení z charakteristik moderního společenského života, v němž se často ocitáme v roli spotřebitelů. Tento životní styl zvyšuje psychický tlak, který je pro mnohé z nás výraznější než v minulých generacích.

Je to celosvětový fenomén spojený s naším způsobem života. Podle některých studií se téměř třetina lidí na celém světě cítí stresovaně, mají obavy a frustrace, obávají se budoucnosti a vnímají hrozby pro své životy. Pokud tyto pocity přetrvávají, mohou někteří lidé sklouznout k duševním nemocem.

Statistiky ukazují, že deprese je na světě druhou nejčastější příčinou invalidity a celosvětová sebevražednost stále stoupá, což je důsledek těchto pocitů a tlaků. Proto je důležité se vzdělávat o způsobech, jak dosáhnout duševní pohody a najít v životě jistotu, která přináší štěstí a pomáhá nám čelit mnohým výzvám, které dnešní život přináší.

Dřívější psychologický výzkum se často soustředil na diagnostiku a léčbu duševních poruch, což vyžadovalo čekání na výskyt nemoci než bylo možné zahájit léčbu. Tento přístup se v poslední době výrazně proměnil, díky rozvoji oborů jako je pozitivní psychologie, která se zaměřuje na prozkoumávání faktorů a příčin, jež přispívají k pocitu pohody a štěstí v životě, a na to, jak jednotlivci mohou tyto faktory využít k posílení své psychické odolnosti.

Pozitivní psychologie nepřikládá štěstí pouze jednomu aspektu, ale považuje ho za výsledek kombinace mnoha faktorů, včetně sebepoznání a hodnoty vlastní existence, schopnosti těšit se z dostupných prostředků, efektivního vyrovnávání se se sociálními a environmentálními vlivy, pracovat na osobním rozvoji a zdokonalování, pocitu rozhodovací autonomie, a život podle určitých hodnot a morálních principů.

My muslimové věříme, že život v tomto světě je komplexním celkem, kde všechny jeho části vzájemně spolupracují k dosažení cílů určených Bohem Všemohoucím. Čím lépe dokážeme harmonizovat se svým okolím a usilovat o dosažení těchto božských cílů, tím větší psychickou pohodu a ochranu před duševními poruchami získáváme. Současně, čím více se člověk snaží o zdokonalení a integraci s bytostmi a vesmírem kolem sebe, tím lépe je chráněn před faktory, které by mohly vést k nedostatkům nebo nemocem.

Islam skutečně představuje cestu plnou požehnání, která svým věřícím poskytuje směrnice zaručující psychologickou stabilitu a pohodu. Mezi klíčové prvky, které nám Islám nabízí k dosažení duševního klidu, patří:

Smysl života a jasný cíl: Islám nabízí svým věřícím smysluplný životní směr a jasné životní cíle, což přispívá k psychické pohodě a poskytuje hluboký pocit naplnění.

Víra v osud a klid, který s sebou přináší: Akceptace osudu jako Boží vůle může přinést ujištění a klid do životů věřících, což jim pomáhá čelit životním výzvám s pevnou vírou a optimismem.

Řízení a organizace času: Islám klade důraz na strukturovaný denní režim s pravidelnými časy pro modlitby a duchovní úkony, což vede k obnově víry a poskytuje pocit řádu a smyslu v každodenním životě.

Poskytování vzoru k následování: V Proroku Muhammadovi, mír s ním, Islám poskytuje dokonalý příklad pro všechny aspekty života. Jeho život a učení slouží jako nejvyšší příklad ctnosti, trpělivosti, odolnosti a duchovní síly.

Alláh v Koránu, v súře Al-Ahzab (33:21), říká: „A věru máte v poslu Božím příklad překrásný pro každého, kdo doufá v Boha a v den poslední a kdo Boha hojně vzpomíná.“ Tento verš zdůrazňuje, že v Proroku Muhammadovi máme dokonalý příklad k následování, jehož život a chování představují cestu k dosažení nejvyšší duševní a morální dokonalosti.

Následování Proroka Muhammada, mír s ním, a jeho učení nám umožňuje dosáhnout hlubokého duševního klidu a štěstí. Jeho život je dokladem o tom, jak žít v souladu s Boží vůlí, jak čelit výzvám s důvěrou a odvahou a jak najít pravé štěstí ve službě Bohu a lidstvu.

Islám poskytuje komplexní rámec pro dosažení psychologického bezpečí, který zahrnuje nejen právní předpisy týkající se uctívání a transakcí, ale také hlubší filozofické a duchovní principy, které formují základy muslimského života. Tyto principy a učení přispívají k psychické pohodě věřících, jak přímo, tak nepřímo, poskytují smysl života a směřují k udržení rovnováhy a harmonie v tomto světě i ve vztahu k posmrtnému životu.

Islám se stará o člověka již před jeho narozením, zdůrazňuje význam správného výběru partnera a stanovuje zásady pro vybudování života, který zahrnuje nejen fyzické, ale i duchovní a morální aspekty existence. Tyto zásady zajišťují muslimům bezpečnost a rovnováhu v rozmanitém a náročném vesmíru, v němž žijeme.

Zásadní je si uvědomit, že islám klade velký důraz na preventivní opatření ve své legislativě a morální struktuře, aby ochránil jednotlivce před psychickými krizemi a morálním úpadkem. V tomto ohledu islám představuje unikátní přístup, který se snaží předejít potřebě léčby tím, že podporuje zdravý duchovní, psychický a sociální vývoj jedince od samého počátku jeho života.

Tento přístup zdůrazňuje význam jednoty mezi různými aspekty existence, propojení života v tomto světě s posmrtným životem a vztahem k Bohu Všemohoucímu. Islám nabízí jedinečný pohled na smysl života, který je zakotven v hluboké víře a poskytuje muslimům pocit jistoty a směřování, které je obtížné nalézt v jiných životních filozofiích nebo systémech.

Prozkoumejme hlouběji faktory přispívající k duševní pohodě muslima, přičemž si zachováme klíčové verše a citace, které osvětlují tuto tématiku.

 1. Jasnost cíle: Islámská učení nám připomínají, že konečným cílem naší existence je usilování o blízkost k Alláhu. Jak je uvedeno v Koránu, “že u Pána tvého je konečný cíl jen” [An-Nadžm: 42]. Tato jasnost vede k hlubšímu pochopení smyslu života, motivuje muslimy k stanovení a sledování cílů, které jsou v souladu s jejich vírou a hodnotami. Uvědomění si tohoto konečného cíle přináší psychickou bezpečnost a snižuje stres, protože věřící rozumí většímu účelu svých každodenních snah.
 2. Přijetí osudu a trpělivost: Islám učí, že život je cestou plnou zkoušek a že všechny události, které nás potkávají, jsou součástí Božího plánu. Toto pochopení pomáhá muslimům zachovat trpělivost a vděčnost v dobách zkoušek i blahobytu. Víra v osud a trpělivost při překonávání životních výzev je klíčem k duševní pohodě, jak nasvědčuje absence zbytečného stresu z nejistot a trauma.
 3. Sebepřijetí: Islám zdůrazňuje důležitost sebepřijetí a pozitivního sebevědomí. Přijetí sebe sama, svých silných i slabých stránek, a učení se z minulých zkušeností bez lítosti, je základem pro duševní zdraví a pohodu. Posel Mohamed, mír s ním, řekl: “Silně věřící je Bohu lepší a milejší než slabý věřící a ve všem je dobro. Usilujte o to, co vám prospěje, a vyhledejte pomoc od Boha a nebuďte bezmocní.” Tato slova nás povzbuzují, abychom byli aktivní ve svém přístupu k životu a hledali to, co je pro nás dobré, zatímco si zachováváme důvěru v Alláha a jeho plán pro nás.

Tato učení a principy jsou základem pro dosažení psychické pohody a odolnosti v muslimském životě, poskytují cenné směrnice pro každodenní život a pomáhají věřícím najít smysl, mír a spokojenost ve svých srdcích.

Pokračujeme v prozkoumávání dalších klíčových faktorů, které přispívají k duševní pohodě muslima, s důrazem na nezávislost a budování pozitivních vztahů. Tyto principy jsou podloženy citacemi z Koránu a hadísů, které nám pomáhají pochopit jejich důležitost v kontextu islámské víry.

 1. Nezávislost: Islám zdůrazňuje význam nezávislosti v osobním i společenském životě věřícího. Jako věřící jsme vyzýváni, abychom vedli život v souladu s našimi hodnotami a rozhodnutími, nezávisle na vnějších tlacích. Tato nezávislost však není synonymem pro izolaci nebo tvrdohlavost, ale spíše pro schopnost jednat podle vlastních principů a cílů. Korán nám připomíná, že “žádná duše obtížená břímě jiné duše neponese, že člověku se jen toho, oč usiloval, dostane” [An-Nadžm: 38, 39], což zdůrazňuje osobní odpovědnost a důležitost usilovat o cíle, které jsou v souladu s našimi vlastními schopnostmi a aspiracemi.
 2. Budování pozitivních vztahů: Islám klade velký důraz na sociální aspekt lidského života, povzbuzuje věřící, aby budování silných, pozitivních vztahů s ostatními. To zahrnuje vytváření vztahů založených na důvěře, empatii a vzájemném respektu. Hadísy posla Mohameda, mír s ním, jako “Miluje pro svého bratra to, co miluje pro sebe”, a “Mluv k lidem dobře”, nás vyzývají k laskavosti, spravedlnosti a spolupráci ve spravedlnosti a bohabojnosti. Tyto principy nejenže podporují osobní štěstí a spokojenost, ale také přispívají k harmonii a kohezi ve společnosti.

Nezávislost a schopnost vytvářet pozitivní vztahy jsou klíčové pro duševní pohodu muslima. Tyto principy nám umožňují žít plnohodnotný život, který odráží naše hodnoty a aspirace, zatímco si udržujeme smysluplné spojení s komunitou a lidmi kolem nás. Vedeni islámskými učeními, jsme povzbuzováni k rozvoji silného smyslu pro osobní integritu a současně k budování podpůrných, láskyplných vztahů, které obohacují náš život a pomáhají nám dosáhnout skutečného štěstí a spokojenosti.

V dalších krocích na cestě k duševní pohodě muslima se zaměřujeme na úpravu prostředí a seberozvoj a čištění, které jsou zásadní pro harmonický život v souladu s islámskými hodnotami.

 1. Úprava prostředí: Abychom dosáhli psychické pohody, je důležité, abychom se cítili v souladu s naším okolním prostředím. Islám nás učí, že prostředí, ve kterém žijeme, má přímý vliv na náš duševní stav. Proto je důležité aktivně se snažit o vytváření a udržování prostředí, které podporuje naše cíle a hodnoty. To může zahrnovat vyhýbání se místům a lidem, kteří nás odvádějí od našeho zaměření a mohou negativně ovlivnit náš duševní a duchovní rozvoj. V extrémních případech to může znamenat i nutnost emigrace z prostředí, které je pro naši víru a cíle škodlivé.
 2. Seberozvoj a čištění: Klíčem k dosažení nejvyššího životního cíle je osobní rozvoj a duchovní čistota. Korán nás učí, že “Kdo ji očistí, ten jistě vydělá” [Aš-šams: 9], což zdůrazňuje důležitost očišťování naší duše dobrými skutky a jejího rozvoje užitečnými znalostmi. Seberozvoj zahrnuje neustálé vzdělávání a zdokonalování v osobních a profesionálních dovednostech, znalostech a postojích. To nám umožňuje být otevření novým životním zkušenostem a neustále pracovat na zlepšení našeho chování a schopností.

Tyto procesy jsou nejen důležité pro naši osobní a profesionální růst, ale jsou také zásadní pro naši psychickou a duchovní pohodu. Seberozvoj a čištění nás vedou k dosažení našeho nejvyššího životního cíle v souladu s Boží vůlí a umožňují nám žít plnohodnotný život, který je smysluplný a v souladu s islámskými principy a hodnotami. Každý z nás má přístup k rozmanitým zdrojům a programům pro osobní rozvoj, a je na nás, abychom využili tyto příležitosti k neustálému zdokonalování a dosahování duchovní čistoty.

Abychom dosáhli psychického rozvoje a očištění v souladu s islámskými učeními, mohou nám pomoci následující kroky, které jsou podloženy koránskými verši a hadísy:

 1. Poznej se dobře: Prvním krokem je hluboké sebepoznání. Alláh nás vyzývá, abychom zamýšleli nad sebou samými, jak říká: „a také ve vašich duších. Což jasně to nezříte?“ [Al-Dhariyat: 21]. Mnoho psychických problémů pramení z neznalosti vlastního já nebo z nezdravého srovnávání se s ostatními. Sebepoznání vede k lepšímu porozumění našich silných stránek a slabostí a umožňuje nám žít život v souladu s našimi pravými hodnotami.
 2. Buď sám sebou a nenapodobuj ostatní: Je důležité zachovat si vlastní identitu a neumožnit společenským tlakům, aby nás odvedly od našeho pravého já. Hadís nám připomíná: „Nikdo z vás by neměl být hlupák, když říká: Když lidé budou konat dobro, já budu konat dobře, a když oni budou konat zlo, budu konat zlo.“ Místo toho bychom měli rozvíjet naše jedinečné talenty a osobnostní rysy, které nám Bůh dal, a usilovat o to, co je pro nás prospěšné, přičemž si pamatujeme na slova Proroka: „Silný věřící je Bohu lepší a milovanější než slabý věřící, a ve všem je dobro.“
 3. Účast na užitečných společenských aktivitách: Zapojení do dobrovolnické práce a pomáhání ostatním nejenže posiluje naše sebevědomí, ale také nám dává pocit hodnoty. Prorok Muhammad řekl: „Alláhovi jsou nejmilejší ti, kdo jsou nejužitečnější pro jiné.“ Pomáhání druhým v nesnázích, zaplacení dluhů za jiného nebo ulehčení jejich hladu přináší radost a posiluje naše sociální vazby, což je klíčové pro naše psychické zdraví.

Tyto kroky nám pomáhají pracovat na našem psychickém rozvoji a očištění, vedoucí k plnějšímu a smysluplnějšímu životu. Pamatování na to, že každý z nás má jedinečné schopnosti a poslání, které nám bylo svěřeno Alláhem, nám může pomoci v našem osobním i duchovním růstu.

Psychologové se shodují na významu dobrovolnické práce jako klíčového faktoru v léčbě mnoha psychických problémů. Začlenění dobrovolnické činnosti do plánu psychologické léčby může pacientům poskytnout pocit smyslu, příslušnosti a zlepšit jejich duševní zdraví. Tato aktivita umožňuje jedincům zaměřit se na pomoc druhým, což může vést k zvýšení jejich vlastního sebevědomí a snížení pocitů izolace.

 1. Přítomnost a kvalita přátel: Výběr přátel má zásadní vliv na život člověka, jak v tomto světě, tak i v onom. Přátelé ovlivňují naše rozhodnutí, chování a dokonce i naši věrnost. Korán nás varuje před špatným společenstvím ve verších Al-Furqan: 27-29, kde je popisováno litoval by, kdyby si vybral špatné přátele, kteří ho odvedli od správné cesty. V éře globalizace se kruh přátel rozšířil i na virtuální prostor, kde média, satelitní kanály a internet mají silný vliv na formování identity člověka, často silnější než vliv rodiny nebo školy. Hadís “Člověk se řídí náboženstvím svého přítele, takže ať každý z vás vidí, s kým se přátelí” zdůrazňuje, jak důležité je vybírat si přátele, kteří nás pozitivně ovlivňují a vedou nás k dobrému.

Změna přesvědčení mnoha mladých lidí prostřednictvím elektronické komunikace a internetu ukazuje na sílu těchto prostředků ve formování názorů a přesvědčení. Pozitivní využití těchto nástrojů může být součástí řešení psychických problémů, nabízející nové příležitosti pro seberozvoj a sociální interakci. Nicméně je klíčové být si vědom potenciálních rizik a vybírat si obsah, který podporuje zdravý rozvoj a hodnoty.

 1. Učení a procvičování reflexe: Reflexe, nebo kontemplace, je zásadní pro mravní a intelektuální vývoj člověka. Tato praktika, která je v islámu považována za formu uctívání, pomáhá člověku zamyslet se nad svým životem, chováním a rozhodnutími. Jak Alláh praví: „Věru ve stvoření nebes a země a ve střídání noci a dne je znamení pro lidi rozmyslem nadané, kteří vzývají Boha stojíce, sedíce i ležíce a kteří přemýšlejí o stvoření nebes a země a říkají: „Pane náš, Tys věru nestvořil toto vše pro nic za nic – sláva Tobě! Ušetři nás trestu ohně pekelného!“ [Al Imran: 190, 191]. Tato schopnost k reflexi nejenže umožňuje jednotlivci lépe pochopit svět kolem sebe, ale také posiluje jeho víru a vztah s Alláhem.

Prorok Muhammad, mír s ním, je vzorem v praktikování kontemplace, což mu pomohlo udržovat vnitřní klid a zůstat v souladu s mravními a duchovními hodnotami. Reflexe nabízí možnost „soupisu účtů“, což je proces, při kterém jednotlivci přehodnocují své jednání a myšlenky, aby mohli lépe pochopit své chování a případně jej změnit k lepšímu. Tato praxe je podobná technikám používaným v kognitivně-behaviorální terapii, která se zaměřuje na rozpoznávání a změnu negativních myšlenkových vzorců a chování.

V současné době, kdy jsme neustále bombardováni různými myšlenkami a informacemi, se dovednost kritického myšlení stává nezbytností. Je důležité, abychom se tuto dovednost naučili a učili ji i naše děti a mládež, aby mohli efektivně čelit výzvám a tlakům moderního světa. Kritické myšlení umožňuje rozpoznat a analyzovat různé pohledy a informace, což je klíčové pro formování informovaných názorů a rozhodnutí. Tímto způsobem reflexe a kritické myšlení představují důležité nástroje pro osobní růst a psychickou pohodu.

 1. Udržování vyrovnaného života: Vyrovnaný život je základním principem v islámu, který se odráží v prorockém pravidle, kde Muhammad, mír s ním, říká: “Váš Pán má na vás právo, vaše duše má na vás právo a vaše rodina má na vás právo; dejte tedy každému jeho právo.” Toto pravidlo zdůrazňuje význam udržování rovnováhy mezi různými aspekty našeho života. Bez této rovnováhy může dojít k nerovnováze, která může vést k psychickým a emocionálním problémům. Naučení se, jak správně balancovat mezi osobními potřebami, ambicemi a realitou, a současně dodržovat zdravý životní styl, je klíčem k dosažení duševní pohody.
 2. Naučte se správně řešit problémy: Islám zdůrazňuje význam hledání znalostí a používání správných metod při řešení problémů. Prorok Muhammad, mír s ním, povzbuzoval k otázkám a hledání poznání, jak je ilustrováno jeho slovy: “Nepokládali otázky, když nevěděli, jelikož jediným lékem na nevědomost je dotazování.” Tento přístup k problémům vybízí k vědecké metodě, která zahrnuje důkladné posouzení situace, analýzu a objektivní myšlení. Tento proces umožňuje jednotlivcům čelit problémům realistickým a zdravým způsobem, oproti nevědeckým metodám, které mohou situaci zhoršit.

Tyto principy, podpořené citacemi z hadísů a Koránu, jsou základem pro psychické a duchovní zdraví v islámu. Nabízejí cenné směrnice pro život ve vyrovnanosti, řešení problémů a dosažení celkového duševního klidu.

Začátek formuláře

 1. Zvládněte svou práci: V islámu je důraz na kvalitu práce velmi důležitý. Jak prorok Muhammad, mír s ním, řekl: “Bůh miluje, když někdo z vás dělá práci, dělá ji dobře.” Tento přístup k práci nejenže vede k profesionálnímu úspěchu, ale také podporuje sebeúctu a sebestabilitu. Mistrovství v práci znamená vykonávat své úkoly s péčí a odevzdáním, což vede k většímu uspokojení a pocitu úspěchu. Tento způsob práce zabraňuje rozptylování a ztrátě úsilí, což je běžný problém v dnešní dobie plné rozptýlení.
 2. Zaměřte své úsilí na přítomnost: Zbytečné rozjímání o minulosti nebo obavy o budoucnost mohou vést k depresi a úzkosti. Prorok Muhammad, mír s ním, se modlil: “Ó Bože, hledám u Tebe útočiště před starostmi a smutkem…” (vyprávěno Al-Bukhari). Tato modlitba zdůrazňuje význam soustředění se na přítomný okamžik a nalezení klidu v nyní, což je klíčové pro duševní zdraví a pohodu.
 3. Naučte se těžit ze zkušeností těch, kteří přišli před vámi: Učení se z historie a zkušeností jiných je cenným způsobem, jak se vyhnout opakování jejich chyb. Islám povzbuzuje k reflexi a učení se z minulých generací, což je způsob, jak se vyhnout metodě pokusů a omylů, která může vést k bolestným zkušenostem. Tento přístup k učení a růstu je nejen efektivní, ale také šetří čas a energii, které bychom jinak mohli ztratit opakováním stejných chyb.

Tyto principy a poučení nám připomínají, jak islám poskytuje komplexní rámec pro osobní rozvoj a duševní pohodu. Praktické aplikace těchto učení ve všedním životě mohou vést k vyrovnanějšímu a smysluplnějšímu životu, zatímco nám pomáhají navigovat výzvami a příležitostmi, které před námi stojí.

 1. Nenechte se rozptylovat svými zájmy spíše než svými povinnostmi: Rozlišování mezi osobními zájmy a povinnostmi je klíčové pro udržení vyrovnaného a produktivního života. Prorok Muhammad, mír s ním, nás učí: “Součástí dobroty islámu člověka je, že opustí to, co se ho netýká.” Tímto způsobem islám vyzdvihuje důležitost soustředění se na to, co je pro naši vlastní duchovní a morální vývoj nejvíce prospěšné, a vyhýbání se zbytečnému rozptylování, které nás může odvádět od našich klíčových povinností a cílů.
 2. Proměňte povinnost v zábavu: Přístup k povinnostem s pozitivním postojem může výrazně zmírnit jejich vnímaný tlak a dokonce je proměnit v příjemnou činnost. Přestože to může být zpočátku náročné, snaha o změnu perspektivy a nalezení radosti ve vykonávání povinností může vést k jejich efektivnějšímu a uspokojivějšímu plnění. Tento přístup nám umožňuje vidět naše úkoly v novém světle a snížit jejich zátěž na našem duševním zdraví.
 3. Zbavte se zátěže: Odstraňování toho, co nám neprospívá ani v tomto světě, ani v onom, je klíčové pro udržení naší psychické pohody. To zahrnuje zbytečný materiální majetek, toxické vztahy, nebo dokonce škodlivé návyky. Ulehčení od těchto zátěží nám umožní soustředit se na to, co je skutečně důležité a co přispívá k našemu duševnímu a duchovnímu růstu.

Prorok Muhammad nás povzbuzuje, abychom si vážili každého úsilí, které vynakládáme k dosažení naší psychické pohody, a nepřehlíželi žádnou činnost, dovednost nebo zvyk, který by mohl přispět k našemu celkovému blahobytu, bez ohledu na to, jak malý nebo nepatrný se může zdát. Tyto principy a směrnice nám pomáhají vybudovat pevný základ pro zdravý a smysluplný život v souladu s islámskými učeními.