Páteční kázání 2. 12. 2016 (3. rabí´l awwal 1438 H)                           šejch Ahmad Rajab

                          Mešita v Praze

Vyrovnání účtů

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.

Muslim a at-Tirmízí vyprávěli podle Abú Hurajry (radhia lláhu anhu), který tradoval, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Víte, kdo je zkrachovaný člověk?“ Odpověděli: „Zkrachovaný člověk je ten, kdo nemá ani dirham, ani žádný majetek.“ Řekl jim: „Zkrachovaný člověk je v mé obci ten, kdo v Den zmrtvýchvstání přijde s modlitbou, půstem a almužnou, ale přijde s tím, že tomuhle nadával, tohohle pomluvil, uzmul z majetku tohohle, prolil krev tohoto a tohohle udeřil. Bude pak dáno z jeho dobrých skutků tomuhle i tomuto. A když jeho dobré skutky dojdou, než se smaže, co je na něm, bude ubráno z jejich hříchů a hozeno na něj. Potom bude vržen do ohně“.  

Podle Abú Hurajry (radhia lláhu anhu) se traduje, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Jestliže se někdo dopustí křivdy proti svému bratrovi nebo něčeho podobného, nechť ho požádá o odpuštění dnes, než nastane čas (tj. Den zmrtvýchvstání), kdy nebude mít ani dínár, ani dirham. Jestliže vykonal nějaké dobré skutky, budou jimi vyrovnány jeho hříchy, a když nebude mít žádné dobré skutky, bude zatížen hříchy toho, komu uškodil, ve stejném poměru.“

Abdulláh bin Anís (radhia lláhu anhu) vyprávěl, že slyšel Proroka (salla lláhu ʻalejhi wa sallam), jak řekl: „(Alláh) shromáždí své služebníky (své lidi) – a ukázal k Levantě (aš-šám) – nahé, neobřezané, bez ničeho.“ Zeptali se ho: „Co znamená bez ničeho?“ Odpověděl: „Nebudou mít nic. Budou svoláni hlasem, který bude slyšet zdaleka: ‚Já jsem Král. Nikdo, kdo má jít do Ráje, do Ráje nevejde, pokud někdo z těch, kdo mají jít do Pekla, s ním má nevyrovnaný účet za nějakou křivdu, které se na něm dopustil. Nikdo z těch, kdo mají vejít do Pekla, do Pekla nevejde, dokud někdo z těch, kdo mají jít do Ráje, s ním má nevyrovnaný účet za nějakou křivdu, které se na něm dopustil.‘“ Zeptali jsme se: „Jak je to možné? Předstoupíme před Alláha nazí? Bez jakýchkoli pozemských věcí?“ Odpověděl: „Toto se týká dobrých a špatných skutků.“

Podle Abú Hurajry (radhia lláhu anhu) se také traduje, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „V Den zmrtvýchvstání bude každému dáno, co mu náleží, do té míry, že bezrohá ovce bude pomstěna tím, že bude potrestána ovce, která jí rohy zlomila.“

S vědomím tohoto by měl každý muslim co nejdřív zúčtovat sám se sebou a to tak, že se bude kát za každou neposlušnost a že napraví veškeré křivdy a dá každému, co mu po právu náleží, i kdyby to byla drobnost. Nikomu žádným způsobem neukřivdí. Bude se všemožnými způsoby snažit napravit jakoukoli křivdu a špatnost, kterou někomu způsobil. Všemohoucí Alláh praví o Dni zmrtvýchvstání: „Dnes bude odměněna duše každá za to, co si vysloužila, a dnes nebude křivdy žádné. A Alláh rychlý je v účtování!“ (Odpouštějící, 40:17)

Služebníci Alláhovi, největším právem a největší křivdou jsou práva druhých. Práva Alláha jsou postavena na odpuštění, avšak práva lidí jsou postavena na zášti. Všemohoucí Alláh promíjí a odpouští díky Své blahosklonnosti a laskavosti, přeje-li si to, co se týká Jeho práv – budiž povznesena Jeho sláva – nepromíjí však křivdy týkající se práv druhých.

Buďte bohabojní, služebníci Alláhovi, co se týče křivd spáchaných na druhých prolitím krve, či zmocněním se něčího majetku neprávem, nebo urážením, špatným chováním k druhým, špatným jednáním a jinými křivdami. Křivda je temnotou Soudného dne.