Islámský sociální koncept se zakládá na několika základních principech, včetně respektu k lidem bez ohledu na jejich původ nebo společenské postavení, pomocí potřebným a bojování proti chudobě. Tento koncept je pevně zakotven v Koránu a Hadithu, posvátných textech islámu.

Jedním z klíčových konceptů je Zakát, povinná charita, která se rovná 2,5% z celkového majetku, který musí být dán těm, kteří žijí v chudobě. Zakát je považován za jednu z pěti pilířů islámu a je považován za povinnost každého muslima, který má finanční prostředky. Zákon stanovuje, že bohatí lidé musí dávat část svého majetku chudým a potřebným.

Korán o zakátu říká: „“Spravedlností není, abyste obraceli svá lica na východ či západ, ale spravedlivý je ten, kdo věří v Boha, den poslední, anděly, Písmo a proroky, kdo z lásky k Němu dává majetek příbuzným, sirotkům, chudým, cestujícím a prosícím, a také kdo vykupuje otroky, kdo plní svůj slib a kdo je trpělivý v době nouze, utrpení a v průběhu boje. Ti jsou pravdiví a spravedliví.“ (Korán 2:177)

Dalším důležitým konceptem v islámském sociálním konceptu je Sadaqah, dobrovolná charita. Sadaqah se může provádět v jakékoli formě a je to povinnost každého muslima, aby podporoval lidi, kteří potřebují pomoc. To může být finanční dar, dar krve, dary potravin nebo pomoci lidem v nouzi. Korán o Sadaqah říká, že ti, kdo jsou z bohatých, mají povinnost poskytnout pomoc a přispět k tomu, aby bylo dosaženo rovnováhy v rozdělení bohatství (59:7).

Další důležitou součástí islámského sociálního konceptu je zákaz zneužívání bohatství. Bohatí lidé musí být odpovědní za správné hospodaření svého bohatství a nesmějí jej zneužívat. Měli by být ochotni dávat z toho, co mají, když je to potřeba. Islám věří, že bohatství by mělo být rozděleno spravedlivě, aby všichni lidé měli základní životní potřeby.

Korán o zákazu zneužívání bohatství říká: „Nechť ti, kdož lakotí s tím, co jim Bůh uštědřil z laskavosti Své, se nedomnívají, že je to pro ně lepší; naopak, je to pro ně horší. A budou mít okolo šíjí v den zmrtvýchvstání to, s čím lakotili – a Bohu připadne dědictví nebes a země a Bůh je dobře zpraven o všem, co děláte.“ (3:180)

Islámský sociální koncept je také založen na principu rovnosti a spravedlnosti. V islámu jsou všichni lidé považováni za rovnocenné před Bohem a každý člověk má právo na důstojný život. Zároveň je v islámu zdůrazňována potřeba pomoci těm, kteří nemají dostatek prostředků k životu.

Hadith o rovnosti říká: „Věřící jsou jako jedno tělo. Když jedna část těla trpí, trpí s ní i ostatní části těla.“ (Muslim) Islámský sociální koncept také věří v potřebu rozvíjení společnosti a podpory vzdělání a rozvoje. Muslimové by měli být aktivními členy své komunity a pomáhat v rozvoji společnosti. Vzdělání a rozvoj jsou důležité, aby se lidé mohli osamostatnit a zlepšit své životní podmínky.

Islámský sociální koncept se také týká zdravotní péče a péče o nemocné. Muslimové jsou povinni poskytovat zdravotní péči svým rodinným příslušníkům a těm, kteří jsou v nouzi.Hadith o zdravotní péči říká: „Jestliže poskytnete zdravotní péči nemocnému, jednáte jako lidé, kteří slouží Bohu.“ (Bukhari)

Islámský sociální koncept tedy zahrnuje mnoho důležitých prvků, jako je Zakát, Sadaqah, rovnost, spravedlnost, vzdělání, rozvoj a zdravotní péče. Tyto principy jsou pevně zakotveny v Koránu a Hadithu a jsou klíčové pro vytvoření spravedlivé a zdravé společnosti.