Páteční kázání 27. 4. 2018 (11. šacbán 1439)                                       šejch Ahmad Rajab

Mešita v Praze

 Šacbán jako měsíc odpuštění

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Služebníci Alláhovi, měsíc šacbán se vyznačuje tím, že v tomto měsíci jsou předkládány činy za celý rok. Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Je to měsíc, v němž jsou činy předkládány Pánovi všech světů, a já chci, aby byly mé činy předkládány, když se postím.“ Zamyslete se nad tím, jaké úsilí vynakládal Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) v tomto měsíci, dodržoval veškeré činy uctívání a zejména půst. Stojí za to, abychom vynakládali úsilí, my, kteří tak činíme nedostatečně, každý, jak může.

Můj milý bratře, musíš také věnovat pozornost a mít se na pozoru před tím, aby nebyly tvé činy předkládány, když jsi neposlušný, nebo když dokonce na své neposlušnosti trváš, musíš se naopak kát, prosit Alláha o odpuštění za každou neposlušnost, které ses dopustil, nebo křivdu, kterou jsi někomu způsobil. Musíš napravit křivdy a dát každému to, co mu od tebe právem náleží, než bude pozdě. Vznešený Alláh praví: „Vy, kteří věříte! Obraťte se k Alláhovi s upřímným pokáním! Snad Pán váš vám vymaže špatné skutky vaše a uvede vás do zahrad, pod nimiž řeky tekou.“ (Zákaz, 66:8) Vznešený Alláh praví: „Rci: ‚služebníci moji, kteří jste se dopustili přestupků proti sobě samým, neztrácejte naději v milosrdenství Alláhovo, vždyť Alláh věru odpouští viny všechny – On odpouštějící je i slitovný. Obracejte se kajícně k Pánu svému a odevzdejte se do vůle Jeho, dříve, než vás trest zasáhne, neboť pak vám pomoženo nebude.“ (Skupiny, 39:53-54)

Anas (radhi lláhu anhu) vyprávěl, že slyšel Proroka (salla lláhu ʻalajhi wa sallam), když řekl: „Vznešený Alláh pravil: ‚Synu Adamův, odpustím ti jakékoli hříchy, pokud se ke Mně modlíš a doufáš v Mé odpuštění. Synu Adamův, i kdyby tvé hříchy dosáhly až k nebesům, když Mne požádáš o odpuštění, odpustím ti. Synu Adamův, přijdeš-li ke Mně s nákladem hříchů rovnajícím se vahou celé Zemi, a setkáš se se Mnou a nebudeš ke Mně ničeho a nikoho přidružovat, oplatím ti odpuštěním rovnajícím se vahou celé Zemi.‘“ (podle at-Tirmídhího) (Udává se jako dobrý a správný hadís.) Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) varuje lidi před křivdami na služebnících Alláhových, nabádá je k jejich nápravě, aby za ně žádali o odpuštění, než bude pozdě. Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Kdo ukřivdil svému bratrovi poškozením jeho cti či jinak, nechť žádá o odpuštění dnes, než (nastane čas), kdy nebude mít ani dínár, ani dirham. Jestliže měl nějaké dobré skutky, byly mu z nich odečteny stejným dílem jeho špatné skutky. Jestliže neměl žádné dobré skutky, budou mu stejným dílem přičteny k tíži špatné skutky i toho, komu ukřivdil.“ (podle al-Buchárího).

Tento měsíc se také vyznačuje tím, co podle Abú Músá al-Ašcarího (radhi lláhu anhu) řekl Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam): „Alláh shlíží dolů v noci uprostřed měsíce šacbánu a odpouští všem, které stvořil, kromě modloslužebníka a toho, kdo má v sobě zášť vůči někomu druhému.“ (upraveno al-Albáním) Každý muslim musí vždy a zejména v tomto měsíci odstranit ze svého srdce veškerou zlobu nebo zášť. Musí se usmířit s bratrem ve víře, se kterým měl spor. Traduje se, že Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Každé pondělí a čtvrtek jsou činy předkládány Alláhovi a Vznešený a Mocný Alláh v tento den odpustí každému, kdo k Němu ničeho a nikoho nepřidružuje, kromě člověka, který choval vůči druhému zášť. Bude (o nich) řečeno, abyste je nechali být, dokud se neudobří. Nechte je být, dokud se neudobří.“

Tento měsíc je velkou příležitostí k usmíření, odpuštění a konání dobra. Nepřipravuj se, bratře, o odpuštění Alláhovo v těchto požehnaných dnech, zejména když očekáváme příchod významného, požehnaného měsíce, kterým je ramadán. Přivítejte ho tedy s upřímným pokáním, napravením křivd a tím, že dáte každému, co mu právem náleží, se srdcem prostým zloby, zášti a závisti. Prosím Alláha, aby nám odpustil a abychom se dočkali ramadánu.