Páteční kázání 25. 12. 2015 (14.rabí al-awwal 1437 H)                           šejch Ahmad Rajab
Mešita v Praze

Pravdomluvnost v životě Proroka (sAs)

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.

Imám ibn al-Qajjim řekl: „Prorok (sAs) si dával pozor na jazyk, nehovořil příliš, aby neřekl žádnou nepravdu. Obšírné mluvení svádí ke lži a odvádí od pravdy. Všichni Qurajšovci o tom věděli. Kdyby ho výjimečně přistihli při lži, byl by to pro ně důkaz, že jeho poselství není pravé. Kdo se držel pravdy od dětství, tím více se jí držel ve vyšším věku. Kdo střeží svá práva, tím více dává pozor na to, co náleží Alláhovi. Qurajšovci o něm svědčili, že je pravdomluvný, důvěryhodný, ba navíc tak o něm svědčili i jako jeho nepřátelé.“ Ibn Abbás (rAa) vyprávěl, že když byl seslán verš „a varuj nejbližší své z příbuzných“ (Básníci, 26:214), šel Prorok (sAs) až na horu Safá a zvolal: „Druzi!“ Tázali se: „Kdo to je?“ Když se u něho shromáždili, řekl: „Vidíte? Když vám řeknu, že se údolím blíží jezdci na koních, budete mi věřit?“ Odpověděli: „Ano, nikdy jsme od tebe neslyšeli žádnou lež.“ Řekl jim: „Jsem pouhým varovatelem před velkými mukami.“ (podle al-Buchárího a Muslima)
V jednom dlouhém hadísu, když se ptal byzantský císař Herakleios Abú Sufjána, který byl tehdy ještě nevěřícím, řekl Herakleios Abú Sufjánovi a těm, kdo byli s ním: „Obvinili jste ho někdy ze lži, než přišel se svým poselstvím?“ Abú Sufján odpověděl: „Ne.“ Herakleios pak řekl: „Vím, že nelhal lidem, ani Alláhovi.“
Dalšími projevy jeho pravdomluvnosti byly zprávy o věcech neznámých, z nichž například můžeme uvést příhodu, když jeho druhové (rAa) kopali příkop, narazili na velký kámen a stěžovali si mu, že na to jejich náčiní nestačí. Slezl tedy ke kameni, řekl „bismilláh“, udeřil do kamene, až se z něj odlomila jedna třetina. Pak řekl: „Alláh je Převeliký! Byly mi dány klíče Levanty. Přísahám při Alláhovi, uvidím její červené paláce, dá-li Alláh.“ Pak udeřil po druhé a odlomila se druhá třetina. Řekl: „Alláh je Převeliký! Byly mi dány klíče Persie. Přísahám při Alláhovi, uvidím bílý palác měst.“ Pak udeřil po třetí, řekl „bismilláh“ a rozbil zbývající kus kamene. Řekl: „Alláh je Převeliký! Byly mi dány klíče Jemenu. Přísahám při Alláhovi, uvidím brány San’á z tohoto místa v tento okamžik.“
Umar ibn al-Chattáb vyprávěl o lidu z Badru: „Prorok (sAs) nám ukazoval osudy lidí z Badru (ještě před bitvou, která se udála později). Říkal nám, co se komu stane (v den bitvy), dá-li Alláh. Přísahám při tom, který ho poslal s Pravdou. Skutečně skončili tak, jak Prorok (sAs) předpověděl.“
Prorok (sAs) oznámil své dceři Fátimě, že zemře na nemoc, kterou trpěl, a že ona bude první z jeho rodu, kdo ho bude následovat. A skutečně, Prorok zemřel na své onemocnění a po půl roce od jeho smrti ho následovala Fátima, která byla první z jeho rodu, kdo zemřel. Její smrt byla potvrzením jeho proroctví (sAs).
Prorok (sAs) řekl o al-Hassanovi, synovi Alího (rAa): „Tento můj syn je vůdce. Doufám, že Alláh jeho prostřednictvím usmíří dvě strany mého lidu.“ Co řekl Prorok (sAs), to se skutečně stalo, když al-Hassan ustoupil Muáwijovi (rAa) v nástupnictví. Díky tomu nebyla prolita krev, muslimský národ byl uchráněn a byly odvráceny dlouhé boje, jejichž pravé zlo zná jen Alláh, Vznešený a Všemohoucí.
Pravdomluvný a důvěryhodný Prorok (sAs) předpověděl, co se stane v této naší době, a realita naší doby tomu odpovídá… Prorok (sAs) řekl: „Lidé se brzy shromáždí, aby na vás zaútočili, jako lidé, kteří zvou druhé, aby s nimi pojedli.“ Zeptali se ho: „Bude to kvůli tomu, že nás bude v té době málo?“ Odpověděl: „Ne, bude vás v té době hodně, ale budete jako smetí, které odnáší proud, a Alláh zbaví vaše nepřátele strachu z vás a vás nechá zeslábnout.“ Zeptali se: „Co znamená zeslábnout, Posle Alláhův?“ Odpověděl: „Budete milovat tento svět a nenávidět smrt.“
Existuje mnoho skrytých věcí, které Prorok (sAs) předpověděl a které se skutečně staly tak, jak je popsal. Dějí se teď a budou se dít jiné, které ještě neznáme a které Prorok (sAs) předpověděl, ale nezbývá nám čas se o nich zmínit.
Prorok (sAs) pobízel lidi k pravdomluvnosti a varoval je před lží. Prorok (sAs) řekl: „Mluvte pravdu. Pravda vede ke správným činům a správné činy vedou do Ráje. Člověk mluví pravdu, až je zapsán u Alláha jako pravdomluvný. Lež vede ke špatnosti a špatnost vede do Pekla. Člověk lže, až je zapsán u Alláha jako lhář.“ (podle Muslima a al-Buchárího)
Nechť dá Alláh mír a požehná našemu proroku Muhammadovi a jeho druhům.