Páteční kázání 5. 2. 2016 (26. rabíc th-thání 1437 h)                             šejch Ahmad Rajab

Mešita v Praze

Mluvte dobře nebo mlčte

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla Alláhu alejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Vznešený Alláh pravil: „A člověk nevyřkne slovo jediné, aniž je vedle něho připraven dohlížitel“ (Qáf, 50:18) a dále: „Není nic dobrého ve většině jejich tajných schůzek, leda u toho, kdo přikazuje almužnu či dobré skutky anebo svornost mezi lidmi. A kdo toto činí ve snaze dosíci zalíbení Alláhova, tomu dáme odměnu nesmírnou.“ (Ženy, 4:114)

Al-Buchárí a Muslim vypráví podle Abú Hurajry (radhia Alláhu anhu), že Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) řekl: „Kdo věří v Alláha a v Soudný den, musí mluvit dobře, anebo raději mlčet.“

Imám aš-Šáficí – nechť je k němu Alláh milostivý – řekl: „Kdo chce něco říci, měl by si to nejprve rozmyslet. Je-li to ku prospěchu, měl by mluvit, jestliže má pochybnosti, měl by mlčet, dokud se neukáže, že je to ku prospěchu.“

Al-Buchárí a Muslim vypráví podle Abú Músá al-Ašcarího (radhia Alláhu anhu), který se zeptal Proroka (salla Alláhu alejhi wa sallam): „Posle Alláhův, kdo z muslimů je nejlepší?“ a ten mu odpověděl: „Ten, jehož jazyk ani ruka neublíží muslimům.“

Al-Buchárí ve své sbírce zmiňuje Sahla bin Sacd (rAa), podle kterého Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) řekl: „Kdo zaručí počestnost toho, co je mezi jeho čelistmi (tj. jazyk) a mezi jeho nohama (tj. intimní partie), tomu já zaručím Ráj.“

At-Tirmídhí vypráví, že Mucáz (radhia Alláhu anhu) žádal Proroka (salla Alláhu alejhi wa sallam): „Řekni mi, co mám udělat, abych se dostal do Ráje a ochránil se před Peklem.“ Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) mu odpověděl: „Nemám ti říct co je toho všeho základem?“ Mucáz (rAa) řekl: Ale ano, Posle Alláhův!“ Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) se chytil za jazyk a pak řekl: „Drž na uzdě toto.“ Mucáz (rAa) mu odpověděl: „Posle Alláhův, budeme snad souzeni za to, co řekneme?“ Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) řekl: „Kéž by tě byla tvá matka zbavena! Je snad v obličeji lidí něco jiného, co je uvrhá do Ohně pekelného, než výplody jejich jazyka?“ At-Tirmídhí potvrdil, že jde o dobrý a správný hadís.

Dále at-Tirmídhí vyprávěl podle Ibn Umara (radhia Alláhu anhu), který slyšel Proroka (salla Alláhu alejhi wa sallam), když řekl: „Nemluvte příliš, aniž byste si připomněli Alláha, neboť přílišné mluvení bez připomenutí si Alláha zatvrzuje srdce. Ti, kdo jsou nejdále od Alláha, jsou ti, jejichž srdce jsou tvrdá.“

Abú Wá’il vyprávěl, že Abdulláh ibn Mascúd (radhia Alláhu anhu) při výstupu na pahorek as-Safá přidržel svůj jazyk a pak řekl: „Jazyku, mluv dobře, budeš odměněn, neříkej nic špatného, zůstaneš uchráněn, než bys litoval.“ Pak vyprávěl: „Slyšel jsem Posla Alláhova, jak říká: ‚Člověk nejvíce chybuje svým jazykem.‘“ Vypráví se, že Umar bin al-Chattáb (radhia Alláhu anhu) řekl Ahnafovi bin Qais: „Ahnafe, kdo moc mluví, zůstává po něm moc odpadu, po kom zůstává moc odpadu, ten ztrácí ostych, kdo ztrácí ostych, přestává být bohabojným, kdo přestává být bohabojným, toho srdce je mrtvé.“

Abdulláh ibn Mascúd (radhia Alláhu anhu) řekl: „Nic si nezaslouží vězení více než jazyk.“

Rozumný člověk si nejprve rozmyslí, co chce říci, a pokud je to něco dobrého, řekne to, pokud ne, raději pomlčí, aby ochránil svůj jazyk před vším, co by Všemohoucího a Vznešeného Alláha rozzlobilo jako např. urážka, pomluva, lež, vyslovení stanoviska bez náležitých vědomostí, křivá přísaha, nadávky, křivé svědectví, osočování, kletby a jakýkoli jiný projev neposlušnosti, který Vznešený Alláh zakázal.

Proto přemýšlejte, než něco řeknete, dobře si zapamatujte tento hadís: Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) řekl: „Člověk řekne slovo, které Alláha potěší, aniž by tomu přikládal nějaký význam, a za to ho Alláh povýší v Ráji. Jiný člověk řekne slovo, které se Alláhovi nelíbí, aniž by to pokládal za důležité, a Alláh ho za to uvrhne do Pekla.“ (podle al-Buchárího)

Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) řekl: „Člověk může vyslovit něco, co se mu nezdá nijak škodlivé, a přesto za to bude uvržen na sedmdesát let do Pekla.“ (podle at-Tirmídhího a Ibn Mádži, správný hadís)

Nemluvte o všem, o čem jste slyšeli, neboť je to hřích. Prorok řekl: „Je dostatečným hříchem pro člověka, když mluví o všem, co slyšel.“