Když chtěli muslimové začít zaznamenávat své dějiny, radili se a debatovali,
hledali nějakou významnou událost, která by se stala počátkem islámského
letopočtu. Radili se mezi sebou, až spravedlivý chalífa Omar bin al-Chattáb
(radhia lláhu anhu) navrhl, aby začali počítat letopočet od hidžry (Prorokova
emigrace roku 622), protože tento den změnil běh dějin islámské ummy, když
Všemohoucí Alláh dovolil Svému Prorokovi a jeho druhům, aby odešli z Mekky
kvůli ochraně víry, protože půda posvátné Mekky nebyla ještě připravena na
zasazení semene víry, přestože byla nejoblíbenějším místem Proroka (salla lláhu
ʻalajhi wa sallam). Když ji Prorok opouštěl, řekl: „Není lepšího místa a mně
dražšího. Nebýt toho, že mě odtud můj lid vyhnal, tak bych jinde
nebydlel”. Bylo dáno moudrostí Všemohoucího Alláha, že se stala Medína
úrodnou půdou pro budování víry a člověka, otevření srdcí a rozumu, pak se toto
budování rozšířilo získáním Mekky jako místa, ke kterému se obracejí
muslimové až do Soudného dne. 

Prorokův odchod z Mekky do Medíny byl významnou událostí v dějinách
lidstva. Je milosrdenstvím daným tomuto světu až do Soudného dne, je to světlá
historie. Od tohoto okamžiku se muslimové přenesli z období vyzývání
k následování k období utváření státu, od období rozštěpení k období jednoty.
Přešli z období teorie k období praxe.

Přejeme všem muslimů všechno nejlepší k Novému roku hidžry 1443 a prosíme
Alláha, aby byl rokem bezpečí, míru a štěstí pro veškeré lidstvo.