Islám je náboženství, které není nijak časově omezeno. Reaguje na aktuální dění a nabádá k hledání řešení. Není tomu jinak ani v případě pandemie koronaviru COVID-19

Edward Dodwell / Public domain

Koronavirus je bezpochyby pro lidstvo zkouškou. Jak bychom jako muslimové měli reagovat? Muslim si uvědomuje, že Všemohoucí člověka ve zkouškách nikdy neopouští a nikdy mu nedá tolik břemen, které by nemohl snést.

V těchto dnech bychom neměli být nedbalými. Bohužel v některých muslimských zemí se muslimové více spoléhají na svou zbožnost a podceňují hygienu. Nicméně prorok Muhamad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) s takovýmto postojem nesouhlasil. Napomínal své následovníky, aby nejdříve přijali nezbytná opatření a pak spoléhali na Všemohoucího. Jeden hadís vypráví: „Prorok Muhamad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) si všiml jednoho beduína, jak zanechává svého velblouda nepřivázaného a odchází. Zeptal se beduína: „Proč si nepřivážeš svého velblouda?“ Beduín odpověděl: „Důvěřuji Všemohoucímu.“ Prorok (NBZM) odpověděl: „Nejdříve si přivaž velblouda a spoléhej na Všemohoucího.“

Jak se chovat během epidemie? To, co dnes doporučují vlády a WHO, doporučoval již před 1400 lety prorok Muhamad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam). Ten doporučoval v době epidemie zvýšení hygieny a karanténu.

Islám klade velký důraz na dodržování čistoty. Prorok Muhamad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) prohlásil, že čistota je součástí víry. Každý muslim provádí pětkrát denně před modlitbou očistu. Stejná doporučení vydala WHO, která nabádá, aby si lidé co nejčastěji umývali ruce a chránili se tak před COVID-19.

WHO také doporučuje, aby si lidé pře kýchnutím zakrývali ústa. Prorok Muhamad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) nabádal své následovníky ke stejné praxi. V hadísu je řečeno: „Kdykoli posel Boží kýchl, zakrýval si ústa rukou nebo kusem látky.

Karanténa je taktéž klíčovým opatřením předepsanou WHO ke zmírnění šíření koronaviru.

Před 1400 lety prorok Muhamad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) dal jasné instrukce co dělat, pokud dojde k propuknutí epidemie. Abd al-Rahman ibn ‘Awf řekl: „Slyšel jsem Posla Božího (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) říci: „Pokud uslyšíte, že někde propukl mor, nechoďte tam. Pokud vypukne v zemi, kde žijete, neprchejte z ní.“

Islám nabádá muslimy, aby hledali léky. Prorok Muhamad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Používejte léky, neboť Bůh nestvořil nemoc, aniž by pro ní neměl lék, s výjimkou jedné nemoci, a to stáří (Abu Dawud).“

Prorok Muhamad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) nás také učil dua (prosbu), ve které prosíme Všemohoucího za ochranu před viry. „Ó Bože, hledám v Tobě útočiště před leprou, šílenstvím, elefantiázou a zlými nemocemi (Abu Dawud).

Prosíme Všemohoucího, aby zachránil lidstvo před touto pandemií a abychom si z toho vzali ponaučení, že člověk není pánem svého osudu.