Páteční kázání 25. 7. 2014 (27. ramadán 1435)                                     šejch Ahmed Ragab Mešita v Praze

Přímé setrvání na poslušnosti k Alláhovi i po Ramadánu

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“ Přímé setrvání na poslušnosti k Alláhovi je Jeho dobro, které je odměněno rájem, jak sám Alláh říká: “K těm pak, kdož říkali: Pánem naším je Alláh, a potom se přímo ubírali, andělé sestoupí hovoříce: nebojte se a nermuťte se, nýbrž radujte se z ráje, jenž byl vám přislíben!” A jelikož člověk nezná termín své smrti, tak by měl setrvat na této poslušnosti po celý život. Tím bude připraven k svému předvolání k Alláhovi v jakékoliv chvíli. Mnoho lidí toto dodržuje během Ramadánu a skončí-li tento měsíc, tak přestanou s poslušností. Jako kdyby uctívali Ramadán a ne Pána tohoto měsíce. Nebo jako kdyby to nebyl Alláh – Pán všech ostatních měsíců. Je to věru chyba a opomenutí a každý muslim by se měl ujistit před tímto zapomínáním, neboť On Alláh je Bohem živým uctívaným v každém čase a na každém místě. Jak sám pravil ve své knize: “A džiny a lidi jsem jedině proto stvořil, aby Mne uctívali, a nechci od nich žádný příděl obživy a netoužím po tom, aby Mne živili, vždyť Alláh sám je živitel, vládce síly a nezviklatelný!” Cesta k poslušnosti je rovná a není zapotřebí uchýlit se vlevo či vpravo… podívejme se na tato slova z Koránu: “Miřte k Němu přímo a proste Jej za odpuštění!“ Alláh také říká: “Jdi přímo tak, jak přikázáno ti bylo, a taktéž nechť činí ti, kdož s tebou k Alláhu se obrátili!“ “A toto je vskutku stezka Má, jež vede přímo. Kráčejte po ní a nenásledujte cesty jiné, jež by vás vzdálily od cesty Jeho.” Držet se a setrvat na správné cestě znamená dodržovat pravidla daná Alláhem a upevnit se v Jeho náboženství a dodržovat Jeho příkazy a vzdálit se od zákazů. Alláh nejvyšší říká: “A věru k vám přijde ode Mne správné vedení. A ten, kdo následovat je bude, nezbloudí ani nebude nešťastný, zatímco ten, jenž odvrátí se od připomenutí Mého, život povede stísněný a v den zmrtvýchvstání vzkříšen bude Námi jako slepý.” Od Anase bin Málika, že Prorok s.A.s. řekl: “Nesrovná se něčí víra, nebude-li přímé jeho srdce… nebude přímé jeho srdce dokud nebude mít v pořádku čistý jazyk… žádný člověk se nedostane do ráje, nebude-li jeho soused před ním v bezpečí.” Prorok s.A.s. nám dává recept na setrvání v poslušnosti ve svém výroku, kde říká: “Věru, že v těle je část, která, je-li v pořádku, pak je v pořádku celé tělo…. je-li ale zkažená, pak špatné je celé tělo…a touto částí je srdce.” Druhý faktor, který je nápomocen k dosažení tohoto cíle je čistota jazyka a jeho ochrana před vším, co hněvá Alláha a jeho zaměstnáváním užitečnými tématy. Služebníci Alláha, obávejte se Alláhova trestu a dejte se na správnou cestu. Nedokážete-li dosáhnout potřebného cíle, pak se alespoň nevzdalte daleko od něho.