Páteční kázání 10. 8. 2018 (28. Dzul qicda 1439 h)                                  Omar Kasem

Mešita v Praze

Dobrá výchova
Chvála Alláhu. Jen Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhuʻalajhi wasallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.

 Vycházíme z přesvědčení, že islámský národ bude nakonec napraven tím, čím byl napraven na počátku, a že cestou k tomu je výchova, aby byla vybudována muslimská společnost schopná stát pevně na zemi. Myslíme si, že je třeba, abychom střežili základní stavební kámen společnosti a tím je rodina, která je v dobrém stavu, jsou-li všichni její členové v dobrém stavu, a je zkažená, jsou-li oni zkažení. První, co musí člověk udělat, aby postavil tento základní kámen, je vybrat si věřící matku. Prorok (salla lláhuʻalajhi wasallam) řekl: „Ožeň se s věřící ženou, jinak budeš ztracen.“

Největší odpovědnost muslima vůči rodině po výběru manželky spočívá ve správné výchově jeho dětí a péči dle ustanovení islámského práva, kterou mu svěřil Zákonodárce Nejvyšší. Toto pole je zkouškou pro služebníky Alláhovy. Zvládne to jen ten, komu Alláh dopřeje úspěchu a dobra. Vznešený Alláh praví: „Vězte, že majetky vaše i děti vaše jsou jen pokušením.“ (Kořist, 8:28), tedy důvodem pro to, aby byli jejich rodiče zkoušeni.

hadisu tradovaném Matkou věřících, cÁ’išou (radhia lláhu anha), na jehož správnosti se všichni shodují, Prorok (salla lláhuʻalajhi wasallam) říká: „Kdo je odpovědný za výchovu dívek a chová se k nim pěkně, tak budou jeho ochranou před Ohněm.“ Kdo se chce zachránit, musí jít cestou záchrany. Jednou z těchto cest je nechat se vést Prorokem (salla lláhuʻalajhi wasallam) a držet se jeho zásad dobré výchovy a péče.

Takto bude dítě připraveno na to, na co musí být, nebo co se od něj žádá, až vyroste, tedy být vedením a vzorem. Dostačujícím důkazem toho je, že Prorok (salla lláhuʻalajhi wasallam) svěřil Usámovi bin Zajd, kterému bylo sedmnáct let, velení vojska dobývajícího Byzanc, ve kterém byli druhové Prorokovi jako Abú Bakr a Umar (radhia lláhu anhu), a poslal Muáze bin Džabal (radhia lláhu anhu) jako knížete do Jemenu, když mu bylo devatenáct let.

Co se týče výchovy dětí, Prorok (salla lláhuʻalajhi wasallam) vedl k tomu, abychom je zvykali na konání dobrých skutků, k čemuž patří chození do mešity, modlitba, vzdělávání se a uctívání.

Abdulláh bin Masúd (radhia lláhu anhu) tradoval tento jeho výrok: „Dohlédněte na to, aby se vaše děti modlily, a zvykejte je konat dobro, neboť dobro je zvyk.“ Ibn Mádžid vyprávěl podle Muáviji bin Abí Sufján (radhia lláhu anhu), že Prorok (salla lláhuʻalajhi wasallam) řekl: „Dobro je přirozený zvyk, zatímco zlo je svéhlavost. Když chce Alláh dobro pro člověka, nechá ho porozumět náboženství.“

– přivykání děti na půst, společnou modlitbu a braní je s sebou na velkou pouť, když jsou ještě malé

– Prorok (salla lláhuʻalajhi wasallam) vedl také k tomu, aby měly děti vztah k mešitě a byly do ní přiváděny, ba dokonce zkracoval modlitbu s ohledem na děti, které jejich matky přiváděly do mešity. Al Buchárí tradoval podle Abú Qatády (radhia lláhu anhu), že Prorok (salla lláhuʻalajhi wasallam) řekl: „Vstanu, abych vedl modlitbu s úmyslem prodloužit ji. Pak ale uslyším pláč dítěte a zkrátím modlitbu, aby nebyla obtížná pro jeho matku.“ Mešita je jako zahrada, ve které se shromažďují malí i velcí, chodí do ní muži i ženy. Zbožní předkové se při chození do mešity předháněli v konání dobrých skutků, připomínali si Alláha a učili se od svého Proroka, který řekl: „Kdo přijde do této naší mešity a učí se, co je dobro, nebo to učí druhé, je jako bojovník na cestě Alláhově.“

 

Proto byla mešita první školou, mateřskou univerzitou šířící vědění a znalosti mezi lidmi, je to to nejlepší a ideální místo pro tento velký cíl. Nemělo by být ničím nahrazováno ve vzdělávání lidí a vyzývání je k následování Alláha jedině v případě nutnosti. Muslimský národ se ponořil do studia věd o islámském právu a stali se v něm profesionály, jejich zdroj nevysychal, dokud nebyla zanedbána role mešity ve vzdělávání.

Jsou-li rodiče zbožní a snaží se usilovně vychovávat své děti způsobem, který uspokojuje Vznešeného Alláha, vychovají správnou a správně vedenou generaci. Jestliže na to nedbají, může se otřást ve svých základech nebo být postižena a sejde z cesty, způsobí škody sama sobě, své rodině i společnosti. Slova Vznešeného Alláha: „On dává vzejít živému z mrtvého a mrtvému z živého“ (Byzantinci, 30:19) byla ve výkladu Koránu vysvětlena tak, že nevěřící je následován věřícím synem a zkažený člověk je následován zbožným a stejně tak zbožný a věřící je následován zkaženým nebo nevěřícím.

Důkaz toho je zřetelný a jasný ve vyprávění o proroku Noemovi (mír s ním) a jeho synovi, který se choval opovržlivě a zůstal nevěřícím, dokud tak nezemřel a došel zatracení.

Vezmi na sebe, bratře muslime, plnou odpovědnost a buď svému synovi tím, kým byl Prorok svým dětem a dětem muslimů, milosrdným otcem, moudrým vychovatelem.

Bratři a sestry, vrátíme-li se do naší reality, a podíváme-li se na zdroj utrpení a původ neštěstí, zjistíme, že za svůj pobyt ve společnosti západní kultury, mající materiální tendence, platíme vysokou cenu a má to špatný vliv na naše děti, ať si to přejeme či nikoli.

Tady musíme varovat před věcmi, kterými trpí dospělí spíše než děti v cizích zemích:

potřeba jakýchsi výchovných majáků spojujících správné dogma a původní metodu jako jsou školy vyučující Vznešenému Koránu, plnící roli pečovatelskou, výchovnou a vzdělávací. Pokud něco takového existuje, má to své nedostatky a neplní to, co je třeba, není to na očekávané úrovni, což zvyšuje odpovědnost rodičů a roli, která jim byla svěřena, ke splnění své povinnosti. Vyzýváme rodiče, aby podnikli opatření, aby své děti vedli k cestě lidí následujících Prorokovu tradici a upevnili je v ní, v takové, jakou ji znali a dodržovali zbožní předkové a byli k ní vedeni.

Buďte bohabojní, služebníci Alláhovi, následujte Ho jako toho, o kom víte, že vás vidí, modlete se a žehnejte Jeho služebníkovi a proroku Muhammadovi, jeho rodu, druhům a těm, kdo je následovali.