Rovnost je důležitým principem v islámu. Prorok Mohamed ﷺ výrazně přispěl k posílení rovnosti mezi lidmi a boji proti sociálním nerovnostem svými sociálními učeními a svým příkladem. Zde je příběh, který ilustruje Mohamedovu snahu o prosazování rovnosti:

Jednou z klíčových událostí souvisejících s rovností v islámu je Mohamedovo ﷺ prohlášení, které bylo známé jako Loučení s posledním proslovem. Tento proslov pronesl prorok Mohamed ﷺ během svého posledního poutění do Mekky před svou smrtí.

V tomto významném projevu se Mohamed ﷺ obrátil na své následovníky a zdůraznil důležitost rovnosti mezi lidmi. Podle tradice prorok prohlásil: “O lidé, váš Pán je jeden, a váš otec je jeden. Žádný Arab není nad ne-Araba, a žádný ne-Arab není nad Araba. Bílý není nad černým a černý není nad bílým, s výjimkou bohabojnosti a dobrých skutků.”

Tento Mohamedův ﷺ projev měl hluboký vliv na jeho následovníky a islámskou společnost jako celek. Připomněl jim, že všichni lidé mají být hodnoceni na základě svých skutků a zbožnosti, nikoli na základě jejich původu, barvy pleti nebo sociálního postavení.

Mohamedova ﷺ snaha o rovnost se projevila také v jeho vztahu k ženám. V době, kdy byly ženy často diskriminovány a jejich práva omezována, Mohamed ﷺ učinil kroky ke zlepšení jejich postavení. Například vyzýval muže, aby zacházeli se svými manželkami a dcerami s respektem a spravedlností. Také jim udělil právo na vlastnictví majetku, zdůrazňoval důležitost jejich vzdělání a zaručoval jim právo na dědictví.

Mohamedovy snahy o rovnost se projevily i ve vztahu k otrokům. Islám povzbuzuje k uvolnění otroků a ukládá povinnosti vůči nim. Mohamed ﷺ osobně propustil několik otroků a vyzýval své následovníky, aby jednali s otroky spravedlivě a s respektem.

Příběh Mohamedova ﷺ působení a jeho snaha o prosazování rovnosti je inspirovala mnoho muslimů a byla klíčovou součástí rozvoje islámské společnosti. Rovnost zůstává zásadním pilířem islámu a je důležitou součástí života muslimů po celém světě.